INFORMACJA
WÓJTA GMINY SZEMUD

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. nr 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Szemud informuje, że w dniu 26 marca 2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Szemudzie, ul. Kartuska 13, wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:
• Działka nr 199/2 położona w obrębie Przetoczyno gm. Szemud o powierzchni 0.1029 ha, zapisana w księdze wieczystej nr GD1W/00035252/2, przeznaczona została do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej działki nr 200/1.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tzn. które spełniają jeden z warunków:
– przysługują im roszczenia o nabycie tych nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów,
– są poprzednimi właścicielami zbywanych nieruchomości pozbawionymi prawa ich własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo spadkobiercami poprzednich właścicieli,
powinny złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w Urzędzie Gminy w Szemudzie w terminie do 8 maja 2018 r.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Szemudzie, ul. Kartuska 13, pokój nr 7, tel. (58) 676-44-42/29.

Wójt Gminy Szemud
/-/  Ryszard Kalkowski