SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZEMUD
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Zarządzenie Wójta Gminy Szemud NR 177 / V / 2019 z dnia 30.08.2019

Zał. nr 1 do Zarządzenia – Opisowe sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

Zał. 1 do sprawozdania opisowego – Wykonanie dochodów za I półrocze 2019

Zał. 2 do sprawozdania opisowego – Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 rok

Zał. 3 do sprawozdania opisowego – Wydatki szkoły podstawowe zbiorczo

Zał. 4 do sprawozdania opisowego – wydatki oddziały przedszkolne zbiorczo

Zał. 5 do sprawozdania opisowego – wydatki przedszkola przy szkołach zbiorczo

Zał. nr 6 do sprawozdania opisowego – wydatki oddziały gimnazjalne zbiorczo

Zał. nr 7 do sprawozdania opisowego – wydatki w przedszkolach (dzieci objęte kształceniem specjalnym.) łącznie

Zał. nr 8 do sprawozdania opisowego – wydatki w szkołach podstawowych (uczniowie objęci kształceniem specjalnym) łącznie

Zał. nr 9 do sprawozdania opisowego – wydatki w oddziałach gimnazjalnych (uczniowie objęci kształceniem specjalnym.) łącznie

Zał. nr 10 do sprawozdania opisowego – wydatki na stołówki szkolne

Zał. nr 11 do sprawozdania opisowego – wydatki na przeciwdziałania alkoholizmowi w szkołach

Zał. nr 12 do sprawozdania opisowego – wydatki na funkcjonowanie świetlic w szkołach zbiorczo

Zał. nr 13 do sprawozdania opisowego – wydatki na dowóz dzieci do szkół na ternie gminy

Zał. nr 14 do sprawozdania opisowego – wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju w szkołach

Zał. nr 15 do sprawozdania opisowego -Rachunek dochodów własnych za I półrocze 2019 rok

Zał. nr 16 do sprawozdanie opisowego- Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora na zadania własne za I półrocze 2019

Zał. nr 17 do sprawozdania opisowego- Dotacje podmiotowe dla jednostek oświaty, kult. za I półrocze 2019

Zał. nr 18 do sprawozdania opisowego – Administracja rządowa (dochody i wydatki) za I półrocze 2019

Zał. nr 19 do sprawozdania opisowego- Zadania powierzone (innym jest) za I półrocze 2019 rok

Zał. nr 20 do sprawozdanie opisowego -Dotacja na zadania własne (dochody i wydatki) za I półrocze 2019

Zał. nr 21 do sprawozdania opisowego – Wykaz wydatków niewygasających za I półrocze 2019 rok

Zał. nr 22 do sprawozdania opisowego – Fundusz Sołecki za I półrocze 2019

Zał. nr 23 do sprawozdania opisowego – Wydatki strukturalne za I półrocze 2019

Zał. nr 24 do sprawozdania opisowego – WZI I półrocze 2019

Załącznik nr 2 do Zarządzenia – Informacja o kształtowaniu się WPF

WPF stan 30.06.2019 r. (element załącznika nr 2 do Zarządzenia)

Wykaz przedsięwzięć (element załącznika nr 2 do Zarządzenia)

Załącznik nr 3 do Zarządzenia – Sprawozdanie GCKSiR Szemud

Załącznik nr 4 do Zarządzenia – Sprawozdanie – Biblioteka Publiczna Gminy Szemud


Protokół z kontroli nr 02/DO/2019 z 09.09.2019r.
Przedszkole Niepubliczne PROMYCZEK w Bojanie

Protokół kontroli – BIP

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4


Protokół z kontroli nr 01/DO/2019 z 26.08.2019r.
Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II w Bojanie

Protokół z kontroli nr 01/DO/2019 z 26.08.2019r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3


SPRAWOZDANIA ZA II KW. 2019

Rb-27S Dochody II kw. 2019

Rb-28S Wydatki II kw. 2019

Rb-N Nalezności II kw. 2019

Rb-NDS Wynik budżetu II kw. 2019

Rb-Z Zobowiazania II kw. 2019

Udzielone ulgi za II kwartały 2019


INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY SZEMUD ZA 2018 ROK

Informacja z art. 37 ustawy o finansach publicznych o wykonaniu budżetu za rok 2018


SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZEMUDZIE

BILANS

INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


SPRAWOZDANIA FINANSOWE
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
ZA ROK 2018

Urząd Gminy Szemud

SP Bojano

SP Częstkowo

SP Jeleńska Huta

SP Kielno

ZSP Koleczkowo

SP Łebno

SP Łebieńska Huta

ZSP Szemud


BILANS ZA ROK 2018

Bilans z wykonania Budżetu Gminy Szemud za rok 2018

Bilans za rok 2018 – łączny

Informacja dodatkowa – wyciąg

Informacja dodatkowa zbiorcza za rok 2018

Rachunek zysków i strat wg stanu na 31.12.2018 r. – łączny

Zestawienie zmian w funduszu według stanu na 31.12.2018 r. – łącznie


SPRAWOZDANIA ZA I KW. 2019

Rb 27S Dochody I kw. 2019

Rb 28S Wydatki I kw. 2019

RB NDS Wynik budżetu I kw. 2019

Rb Z Zobowiązania I kw. 2019

Ulgi za I kwartał 2019


OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W GDAŃSKU
O SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZEMUD ZA 2018 ROK

Opinia RIO


WYKONANIE BUDŻETU GMINY SZEMUD ZA 2018 ROK

Zarządzenie Wójta Gminy Szemud Nr 86 / V / 2019 z dnia 29.03.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za rok 2018

Zał Nr 1 do Zarządzenia

Zał. Nr 1 Dochody

Zał. Nr 2 Wydatki

Zał. Nr 3

Zał. Nr 4

Zał. Nr 5

Zał. Nr 6

Zał. Nr 7

Zał. Nr 8

Zał. Nr 9

Zał. Nr 10

Zał. Nr 11

Zał. Nr 12

Zał. Nr 13

Zał. Nr 14

Zał. Nr 15

Zał. Nr 16

Zał. Nr 17

Zał. Nr 18

Zał. Nr 19

zał. Nr 20

Zał. Nr 21

Zał. Nr 22

Zał. Nr 23

Zał. Nr 24 WZI

Zał. Nr 2 do Zarządzenia

Zał. Nr 3 do Zarządzenia

Zał. Nr 4 do Zarządzenia

Zał. Nr 5 Informacja o stanie mienia komunalnego


SPRAWOZDANIA ZA 2018 ROK

Rb-27S Dochody 2018

Rb-28S Wydatki 2018

RB-N za IV kw. 2018 r

Rb-NDS 2018

Rb-UZ 2018

Rb-Z 2018


PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2019

Projekt Budżetu Gminy Szemud na rok 2019 – Zarządzenie nr 960.IV.2018

WPF 2019-2030

OPINIE
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W GDAŃSKU
W SPRAWIE PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2019

OPINIA BUDŻET

OPINIA WPF


SPRAWOZDANIA ZA III KW. 2018

Rb 27S dochody III kw. 2018

Rb 28S wydatki III kw. 2018

Rb N należności III kw. 2018

Rb-Z Zobowiązania III kw. 2018

Rb NDS wynik budżetu III kw. 2018


OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SPRAWIE
WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZEMUD ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Opinia RIO


WYKONANIE BUDŻETU GMINY SZEMUD ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Zarządzenie Wójta Gminy Szemud NR 906 z dnia 31.08.2018

Opisowe sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2018
Zał. 1 – Dochody za I półrocze 2018
Zał. 2 – Wydatki za I półrocze 2018 rok
Zał. 3 – Wydatki SP I półrocze 2018
Zał. 4 – Wydatki oddziały przedszkolne I półrocze 2018
Zał. 5 – Wydatki przedszkola I półrocze 2018
Zał. 6 – Wydatki gimnazja I półrocze 2018
Zał. 7 – Wydatki specjalne o organizacji nauki I półrocze 2018
Zał. 8 – Wydatki specjalne organizacja nauki GIM I półrocze 2018
Zał. 8 – Wydatki specjalne organizacja nauki w SP I półrocze 2018
Zał. 9a – Wydatki stołówki szkolne I półrocze 2018
Zał. 9b – wydatki w ramach projektu 3.2.1 START w I półrocze 2018
Zał. 9c – Wydatki w ramach projektu 3.1 w I półrocze 2018
Zał. 10 – Wydatki świetlic socjoterapeutycznych w szkołach I półrocze 2018
Zał. 11 – Wydatki świetlice szkolne I półrocze 2018
Zał. 12 – Rachunek dochodów własnych za I półrocze 2018 roku
Zał. 13 – Dotacje celowe na zadania własne za I półrocze 2018
Zał. 14 – Dotacje podmiotowe za I półrocze 2018
Zał. 15 – Administracja rządowa za I półrocze 2018
Zał. 16 – Zadania powierzone za I półrocze 2018 rok
Zał. 17 – Dotacja na zadania własne I półrocze 2018
Zał. 18 – Wykaz wydatków niewygasających za I półrocze 2018 rok
Zał. 19 – Fundusz Sołecki za I półrocze 2018
Zał. 20 – Wydatki strukturalne za I półrocze 2018
Zał. 21 – Wykaz Zadań Inwestycyjnych z opisem za I półrocze 2018

WPF – Zał. nr 2 do Zarządzenia

WPF wg stanu na 30.06.2018 r.

Wykaz przedsięwzieć do WPF

Sprawozdanie GCKSiR część 1 zał. 3 do Zarządzenia

Sprawozdanie GCKSiR część 2 – zał. 3 do Zarządzenia

Sprawozdanie – Biblioteka Publiczna Gminy Szemud zał. nr 4 do Zarządzenia


SPRAWOZDANIA ZA ROK 2017

Rb27S dochody 2017

Rb288S wydatki 2017

RBN należności 2017

RBZ zobowiązania 2017

RBNDS wynik 2017


SPRAWOZDANIA ZA II KW. 2018

Rb-27 Dochody II kw. 2018

Rb-28S Wydatki II kw. 2018

Rb N Należności II kw. 2018

Rb-Z Zobowiązania II kw. 2018

Rb-NDS Wynik budżetu II kw. 2018


SPRAWOZDANIA I ZAŚWIADCZENIA

Sprawozdanie RB-N I kw. 2018

Zaświadczenie o niezaleganiu US

Zaświadczenie o niezaleganiu US

Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS


SPRAWOZDANIA

NDS – I kw. 2018

Rb 28S – wydatki I kw. 2018

Rb Z – I kw. 2018

Sprawozdanie Rb27S – dochody I kw. 2018


OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ NT. WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZEMUD
ZA 2017 ROK

Opinia RIO – sfinansowanie deficytu

Opinia RIO – wykonanie budżetu 2017


INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZEMUD
ZA 2017 ROK

Informacja


WYKONANIE BUDŻETU GMINY SZEMUD ZA 2017 ROK

Zarządzenie 2018 Wójta Gminy Szemud

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2017 rok

Zał. 1 – Dochody za rok 2017

Zał. 2 – Wydatki za 2017 rok

Zał. 3 – wydatki w rozdziale _Szkoły podstawowe_ w szkołach

Zał. 4 – Wydatki w rozdziale _Oddziały przedszkolne w SP_

Zał. 5 – Wydatki w przedszkolach

Zał. 6 – Wydatki w gimnazjach

Zał. 7 – Wydatki w rozdziale 80149

Zał. 8 – Wydatki w rozdziale 80150

Zał. 9 – Wydatki w stołówkach szkolnych

Zał. 10a – Wydatki w świetlicach szkolnych

Zał. 10b – Wydatki w świetlicach socjhoterapeutycznych

Zał. 11a – Wydatki w ramach projektu 3.2.1 START!

Zał. 11b – Wydatki w ramach projektu 3.1 (Przedszkole Szemud)

Zał. 12 -Rachunek dochodów własnych za 2017 roku

Zał. 13 – Dotacje celowe na zadania własne za 2017

Zał. 14 – Dotacje podmiotowe za 2017

Zał. 15 – Administracja rządowa za 2017

Zał. 16- Zadania powierzone za 2017 rok

Zał. 17 -Dotacja na zadania własne za 2017

Zał. 18 – Wykaz wydatków niewygasających za za 2017 rok

Zał. 19 -Fundusz Sołecki 2017

Zał. 20 -Wydatki strukturalne za 2017

Zał. 22 -WZI stan 31.12. 2017 z wykonaniem

Sprawozdanie z realizacji budżetu Biblioteki 2017

Sprawozdanie z realizacji budżetu GCKSiR 2017


WYKONANIE BUDŻETU GMINY SZEMUD ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU

Wykonanie budżetu Gminy Szemud za I kw. 2018 roku


PROJEKT BUDŻETU GMINY SZEMUD NA ROK 2018

Treść Zarządzenia: Projekt Budżetu na 2018r


Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Szemud za III kwartały 2017 roku

Wykonanie budżetu  za III kw. 2017


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZEMUD ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Zarządzenie nr 681 / IV / 2017 Wójta Gminy Szemud z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za I półrocze 2017 roku

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

Zał. 1 – Dochody za I pólrocze 2017 rok
Zał. 2 -Wydatki za I pólrocze 2017 rok
Zał. 3-11 Oświata za I półrocze 2017
Zał. 12 -Rachunek dochodów własnych za I pólrocze 2017 roku
Zał. 13 – Dotacje celowe za I połrocze 2017
Zał. 14 – Dotacje podmiotowe za I pólrocze 2017
Zał. 15 – Administracja rządowa za I półrocze 2017
Zał. 16- Zadania powierzone za I półrocze 2017 rok
Zał. 17 -Dotacja na zadania własne za I pólrocze 2017
Zał. 18 – Wykaz wydatków niewygasających za za I półrocze 2017 rok
Zał. 19 -Fundusz Sołecki za I pólrocze 2017
Zał. 20 -Wydatki strukturalne za I pólrocze 2017
Zał. 21 -WZI stan 30 06 2017 z wykonaniem do opisówki

WPF wg stanu na 30.06.2017 r.
Zał. Nr 1 do Wykaz przedsięwzięć
Zał. nr 2 – WPF

Biblioteka Publiczna Gminy Szemud w Szemudzie – Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

Gmine Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Szemudzie – Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku


Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Szemud za II kwartały 2017 roku

Wykonanie budżetu II kw. 2017


Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku w roku 2016

Protokół_RIO (s.1-93)
Protokół_RIO (s.94-185)

Wystąpienie pokontrolne RIO w Gdańsku

Wystąpienie pokontrolne

Odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne RIO w Gdańsku

Odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne


Informacja o realizacji Budżetu Gminy Szemud za rok 2016

Informacja o realizacji Budżetu Gminy Szemud za rok 2016


Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Szemud za I kwartał 2017 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Szemud


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZEMUD
ZA ROK 2016

Zarządzenie 567 z 31.03.2017

Informacja o stanie mienia komunalnego 31.12.2016

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2016

Zał. 1-Dochody za 2016 rok
Zał. 2 -Wydatki za 2016 rok
Zał. 3 Opisówka za 2016 Wydatki szkoły podstawowe
Zał. 4 Opisówka za rok 2016 – Oddziały przedszxkolne przy SP
Zał. 5 – Opisówka za rok 2016 – wydatki w przedszkolach
Zał. 6 – Opisówka za rok 2016 – wydatki w gimnazjach
Zał. 7 Opisówka za rok 2016 – uczniowie wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki
Zał. 8 Opisówka za rok 2016 – uczniowie wymagający specjalnej organizacji nauki w SP i GIM
Zał. 9 – Opisówka za rok 2016 – wydatki w stołówkach szkolnych
Zał. 10 – Opisówka za rok 2016 – wydatki na świetlice socjoterapeutyczne w szkołach
Zał. 11 – Opisówka za rok 2016 – wydatki – świetlice w szkołach
Zał. 12 -Rachunek dochodów własnych za rok 2016
Zał. 13 – Dotacje celowe za rok 2016
Zał. 14 – Dotacje podmiotowe za rok 2016
Zał. 15 – Administracja rządowa za rok 2016
Zał. 16- Zadania powierzone za 2016 rok
Zał. 17 -Dotacja na zadania własne za rok 2016
Zał. nr 18 – Wydatki niewygasające za rok 2016
Zał. 19 – Fundusz Sołecki za rok 2016
Zał. 20 -Wydatki strukturalne za rok 2016
Zał. 21 – Wydatki sołeckie za rok 2016
Zał. 22 Opisówka WZI za rok 2016
Zał. Nr 2 do zarzadzenia – Informacja o kształtowaniu się WPF 2016 rok
Zał. Nr 1 do informacji o kształtowaniu się WPF za rok 2016
Zał. Nr 2 do WPF -Wykaz przedsięwzięć do WPF

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016 – Bibioteka Publiczna Gminy Szemud

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016 – Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Szemudzie


Sprawozdania

Rb-27S 2016
Rb-28S 2016
RB NDS 2016
Rb-N 2016
Rb-Z 2016


Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
nt. projektu budżetu na rok 2017

Opinia RIO nt. projektu budżetu Gminy Szemud na rok 2017

Opinia RIO nt. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud (WPF 2017-2025)


 

Zarządzenie nr 487 / IV / 2016
w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2017 wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu oraz informacją o sytuacji finansowej Gminy, a także w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2017 – 2025 

Zarządzenie nr 487 / IV / 2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2017 wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu oraz informacją o sytuacji finansowej Gminy, a także w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2017 – 2025

Budżet 2017 – tekst uchwały – załącznik nr 1 do Zarządzenia
Dochody – załącznik nr 1
Wydatki – załącznik nr 2
Wykaz zadań inwestycyjnych – załącznik nr 3
Fundusz sołecki na 2017 rok – załącznik nr 4
Przychody i rozchody budżetu – załącznik nr 5
Dochody na zadania zlecone – załącznik nr 6
Wydatki – administracja rządowa – załącznik nr 7
Dotacje i wydatki na zadania własne – załącznik nr 8
Porozumienia z JST – załącznik nr 9
Wykaz dotacji podmiotowych i celowych – załącznik nr 10
Wydatki strukturalne – załącznik nr 11
Rachunek dochodów oświatowych – załącznik nr 12
Gospodarka odpadami – załącznik nr 13

Uzasadnienie do projektu budżetu na rok 2017 – załącznik nr 2 do Zarządzenia

Informacja o sytuacji finansowej 2016 – załącznik nr 3 do zarządzenia

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017-2025 – tekst – załącznik nr 4 do Zarządzenia
WPF 2017-2025 – załącznik nr 1
Wykaz przedsięwzięć do WPF 2017-2025 – załącznik nr 2
Objaśnienia do WPF 2017-2025 – załącznik nr 3

Całość do pobrania (spakowane ZIP-em)


 

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (Urząd Gminy Szemud)
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (Gmina Szemud)
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS


Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Szemud za III kwartały 2016 roku


SPRAWOZDANIA

Dochody RB-27s – III kwartał 2016
Wydatki RB-28s – III kwartał 2016
Należności RB-N – III kwartał 2016
Zobowiązania RB-Z – III kwartał 2016
Wynik budżetu Rb-NDS – III kwartał 2016


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZEMUD
ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

Zarządzenie Wójta Gminy Szemud nr 425/IV/2016 z dnia 31.08.2016 roku
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku
Zał. nr 1: Dochody za I półrocze 2016 roku
Zał. nr 2: Wydatki za I półrocze 2016 roku
Zał. nr 3: Oświata za I półrocze 2016 roku
Zał. nr 4: Oświata za I półrocze 2016 roku
Zał. nr 5: Oświata za I półrocze 2016 roku
Zał. nr 6: Oświata za I półrocze 2016 roku
Zał. nr 7: Oświata za I półrocze 2016 roku
Zał. nr 8: Oświata za I półrocze 2016 roku
Zał. nr 9: Oświata za I półrocze 2016 roku
Zał. nr 10: Oświata za I półrocze 2016 roku
Zał. nr 11: Oświata za I półrocze 2016 roku
Zał. nr 12: Rachunek dochodów własnych za I półrocze 2016 roku
Zał. nr 13: Dotacje celowe za I półrocze 2016 roku
Zał. nr 14: Dotacje podmiotowe za I półrocze 2016 roku
Zał. nr 15: Administracja rządowa za I półrocze 2016 roku
Zał. nr 16: Zadania powierzone za I półrocze 2016 roku
Zał. nr 17: Dotacja na zadania własne za I półrocze 2016 roku
Zał. nr 18: Wydatki niewygasające za I półrocze 2016 roku
Zał. nr 19: Fundusz sołecki za I półrocze 2016 roku
Zał. nr 20: Wykaz zadań inwestycyjnych za I półrocze 2016 roku
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku – Biblioteka Publiczna Gminy Szemud
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku – Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2025 (wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku
Wykaz przedsięwzięć do WPF 2013-2025


INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY SZEMUD
ZA II KWARTAŁY 2016 R.

Sprawozdanie – II kw. 2016


SPRAWOZDANIA

Dochody Rb-27S II kw. 2016
Wydatki Rb-28S II kw. 2016
Zobowiązania Rb-Z II kw. 2016
Wynik budżetu Rb-NDS II kw. 2016


OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
O WYKONANIU BUDŻETU GMINY SZEMUD

ZA ROK 2015

Opinia RIO str1

Opinia RIO str2


INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY SZEMUD

ZA ROK 2015

Informacja o wykonaniu budżetu za rok 2015


WYKONANIE BUDŻETU GMINY SZEMUD ZA I KWARTAŁ ROKU 2016

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2016r.


SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY SZEMUD NA ROK 2016

Rb-27S I kw. 2016
Rb-28S I kw. 2016
Rb-N I kw. 2016
Rb-NDS I kw. 2016
Rb-Z I kw. 2016


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZEMUD ZA ROK 2015

Zarządzenie 323-IV-2016
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2015
Zał.1-Dochody za 2015 rok
Zał.2 -Wydatki za 2015 rok
Zał. 3-11 oświata za 2015
Zał.12-Rachunek dochodów własnych za 2015
Zał.13 – Dotacje celowe za 2015
Zał.14 – Dotacje podmiotowe za 2015 rok
Zał.15-Administracja rządowa za 2015 rok
Zał. nr16 zadania powierzone na podstawie porozumienia
Zał.17 -Dotacja na zadania własne za 2015 rok
Zał.18 Fundusz strukturalne za 2015 rok
Zał.19 Wykaz wydatków niewygasających za 2015 rok
Zał.20 -Wydatki Sołeckie 2015
Zał.21-Fundusz Sołecki za 2015
Zał.22 -opisówka WZI 2015
Załącznik nr 2 do Zarządzenia – WPF
WPF 2015-2025 według stanu na 31.12.2015 r.
Wykaz przedsięwzięć do WPF wg stanu na 21.12.2015 r.

Sprawozdanie roczne Biblioteka Szemud 2015
Sprawozdanie finansowe GCKSiR za rok 2015


SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Rb-Z Zobowiązania 2015 r.
Rb-27S Dochody rok 2015
Rb 28S – Wydatki 2015 r.
Rb-N Należności 2015 r.
Rb-NDS Wynik budżetu 2015 r.


 

PODATKI

Informacja o podatkach obowiązujących od roku 2016

Uchwała NR II/8/2014 Rady Gminy Szemud z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szemud
Uchwała NR XII/135/2015 Rady Gminy Szemud z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego za 2016 rok na obszarze Gminy Szemud
Uchwała NR XII/136/2015 Rady Gminy Szemud z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXXI/302/2012 Rady Gminy Szemud z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

W poniższej tabeli przedstawiono stawki podatku od nieruchomości ustalone przez Radę Gminy Szemud, które będą obowiązywać na terenie gminy Szemud w roku 2016.

PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

Stawka ustalona przez Radę Gminy Szemud
na rok 2016

Budynki mieszkalne lub ich części za 1 m2  0,73
Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2  22,00
Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 10,65
Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 2,32
Pozostałe budynki lub ich części od 1 m2

(w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez OPP)

7,66
Budowle 2 % ich wartości
Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 0,83
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni 4,51
Grunty pozostałe (działki budowlane), w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego) od 1 m2 0,40
Grunty letniskowe 0,45
Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 3,00

Podatek rolny

Zgodnie z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, podatek rolny wynosi równowartość pieniężną:
1) 2,5 kwintali żyta dla gruntów gospodarstwa rolnego (obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha fiz. lub 1 ha przel.), co stanowić będzie w 2016 roku kwotę 100 zł (2,5 q x 40,00 zł) za 1 ha przeliczeniowy,
2) 5 kwintali żyta dla pozostałych gruntów (użytków rolnych nie spełniających normy obszarowej gospodarstwa rolnego), co w przeliczeniu wynosić będzie 200 zł (5 q x 40,00 zł) za 1 ha fizyczny.

Podatek leśny

Podatek leśny stanowi równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna obliczaną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2015 r., która stanowić będzie podstawę do naliczenia podatku leśnego w roku 2016 wynosi 191,77 za 1 m3. W związku z tym, podatek leśny w 2016 r. wyniesie 42,1894 zł od 1 ha fizycznego.

Informacja o podatkach obowiązujących od roku 2016 – do pobrania

Formularze podatkowe obowiązujące od roku 2016

Uchwała Nr XIII 150 2015 – wzory formularzy na rok 2016
DL-1 Deklaracja na podatek leśny
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
DR-1 Deklaracja na podatek rolny
IL-1 Informacja w sprawach podatku leśnego
IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
IR-1 Informacja w sprawach podatku rolnego
PO-1 Informacja o nieruchomościach
ZL-1 Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym
ZN-1 Dane o zwolnieniach w podatku od nieruchomości
ZR-1 Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym


Uchwała NR XII/136/2015 Rady Gminy Szemud z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXXI/302/2012 Rady Gminy Szemud z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XXVI/214/2008 – wysokości stawek podatku od środków transportowych

Informacja o podatku od środków transportowych
DT-1 – deklaracja na podatek od środków transportowych
DT-1A – załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych
PTO-1 – oświadczenie


UCHWAŁA NR II/9/2014 RADY GMINY SZEMUD
z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Szemud


Ulgi w spłacie zobowiązań należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

Ulgi w spłacie zobowiązań cywilnoprawnych przypadających Gminie Szemud i jej jednostkom podległym
– umorzenie, rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności
(dotyczy m.in. opłat z tytułu użytkowania wieczystego, opłat z tytułu najmu, dzierżawy, należności z tytułu czynszu, opłat za wodę i zrzut ścieków, kar umownych)

UCHWAŁA NR VII/74/2015 RADY GMINY SZEMUD z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szemud i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

UCHWAŁA NR VIII/84/2015 RADY GMINY SZEMUD z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/74/2015 Rady Gminy Szemud z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szemud i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

     Udzielanie ulg na wniosek dłużnika możliwe jest w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym i podejmowane jest w ramach uznania administracyjnego.
W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności mogą zostać umorzone na wniosek dłużnika tylko wtedy, gdy warunki umorzenia są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

Wierzyciel na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem dłużnika, a w szczególności jeżeli dłużnik, ze względu na trudną sytuację finansową nie jest w stanie spłacić należności, a jej wyegzekwowanie może zagrozić jego egzystencji, może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w formie:

1. Odroczenia terminu płatności należności lub rozłożenia zapłaty należności na raty – wniosek składa się przed terminem płatności należności,

2. Odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości należności wraz z odsetkami za zwłokę – wniosek składa się po terminie płatności należności (od należności, której spłatę odroczono lub rozłożono na raty, odsetki ustawowe są naliczane do dnia złożenia wniosku o udzielenie ulgi, włącznie z tym dniem),

3. Umorzenia w całości lub w części zaległości należności, odsetek za zwłokę – wniosek składa się po terminie płatności (umorzenie zaległości należności pieniężnej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość należności głównej).

Zgodnie z przepisami regulującymi zastosowanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, każdorazowo należy analizować zasadność ich udzielenia. W tym celu należy zbadać stan materialny i rodzinny zobowiązanych osób fizycznych, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rolniczą, a także osób prawnych przeanalizować sytuację ekonomiczno – finansową firmy (gospodarstwa rolnego) oraz zweryfikować warunki dopuszczalności takiej pomocy w kontekście przepisów o pomocy publicznej, w przypadku gdy wniosek o ulgę złoży przedsiębiorca.

W sprawach stosowania ulg przedmiotem oceny musi być stan faktyczny, w tym głównie sytuacja finansowa dłużnika istniejąca w dacie rozstrzygnięcia sprawy.

UWAGA:

1) W przypadku udzielenia ulgi, jeżeli dłużnik nie dokonał zapłaty odroczonej należności lub nie zapłacił którejkolwiek z rat w wyznaczonym terminie albo w pełnej wysokości, niespłacona należność staje się natychmiast wymagalna w całości wraz z należnymi odsetkami, liczonymi od dnia następującego po upływie pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty.

2) W przypadku umorzenia części należności głównej:
a) w odpowiednim stosunku do tej części umorzeniu podlegają należności uboczne,
b) w odniesieniu do pozostałej części określa się termin jej spłaty.

W przypadku, gdy umorzenie dotyczy części należności, organ uprawniony wyznacza termin spłaty pozostałej części należności z zastrzeżeniem, że w razie jego niedotrzymania oświadczenie woli dotyczące udzielonej ulgi traci moc i należność staje się wymagalna w całości wraz z należnymi odsetkami, liczonymi od dnia następującego po upływie pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o ulgę:

1. W przypadku złożenia wniosku o ulgę przez osobę fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej:
• wniosek o ulgę – wzór wniosku do pobrania,
• w przypadku wniosku o odroczenie spłaty należności pieniężnej należy wskazać proponowany termin spłaty, w przypadku wniosku o rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej – wskazać proponowaną ilość i wysokość rat i proponowany termin spłaty,
• informację o sytuacji majątkowej – druk do pobrania,
• zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, umowy kredytowe, rachunki za media itp., potwierdzające sytuację majątkową dłużnika,
• inne dokumenty mające wpływ na sytuację wnioskodawcy np. wypadek, kradzież, choroba (dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające te sytuacje, a w przypadku chorób dołączyć zaświadczenia o ich leczeniu ze wskazaniem wysokość miesięcznych kosztów tego leczenia oraz wypisy ze szpitala).

2. W przypadku złożenia wniosku o ulgę przez rolników, należy przedłożyć:
• wniosek o ulgę – wzór wniosku do pobrania,
• w przypadku wniosku o odroczenie spłaty należności pieniężnej należy wskazać proponowany termin spłaty, w przypadku wniosku o rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej – wskazać proponowaną ilość i wysokość rat i proponowany termin spłaty,
• informację o sytuacji majątkowej – druk do pobrania,
• zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, umowy kredytowe, rachunki za media itp., potwierdzające sytuację majątkową dłużnika, w tym kopie dokumentów odnośnie przyznanych płatności bezpośrednich,
• inne dokumenty mające wpływ na sytuację wnioskodawcy np. wypadek, kradzież, choroba (dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające te sytuacje, a w przypadku chorób dołączyć zaświadczenia o ich leczeniu ze wskazaniem wysokość miesięcznych kosztów tego leczenia oraz wypisy ze szpitala).
• formularz informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, której wzór został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810) – druk do pobrania,
• wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie – druk do pobrania.

3. W przypadku złożenia wniosku o ulgę przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, należy przedłożyć:
• wniosek o ulgę – wzór wniosku do pobrania,
• w przypadku wniosku o odroczenie spłaty należności pieniężnej – proponowany termin spłaty, w przypadku wniosku o rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej – proponowana ilość i wysokość rat i proponowany termin spłaty
• informację o sytuacji majątkowej – druk do pobrania,
• zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, umowy kredytowe, rachunki za media itp., potwierdzające sytuację majątkową dłużnika,
• kopie zeznań podatkowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. PIT-36, PIT-28, PIT-16A),
• informację o liczbie zatrudnionych osób,
• wyposażenie związane z prowadzoną działalnością i jego wartość (np. ewidencje środków trwałych o ile jest prowadzona),
• wykaz wysokości zaległości z podziałem na: zaległości wobec kontrahentów, ZUS, podatkowe, kredyty bankowe pobrane na działalność gospodarczą,
• informacje o zaciągniętych kredytach na działalność gospodarczą (np. harmonogramy ich spłaty),
• wykaz należności
• inne dokumenty mające wpływ na sytuację wnioskodawcy np. wypadek, kradzież, choroba (dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające te sytuacje, a w przypadku chorób dołączyć zaświadczenia o ich leczeniu ze wskazaniem wysokość miesięcznych kosztów tego leczenia oraz wypisy ze szpitala).
• formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, której wzór został określony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r., poz. 1543) – druk do pobrania
• wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie – druk do pobrania.

4. W przypadku złożenia wniosku o ulgę przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej należy przedłożyć:
• wniosek o ulgę – wzór wniosku do pobrania,
• w przypadku wniosku o odroczenie spłaty należności pieniężnej – proponowany termin spłaty, w przypadku wniosku o rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej – proponowana ilość i wysokość rat i proponowany termin spłaty,
• dokumenty potwierdzające jego status prawny (np. aktualny wypis z rejestru),
• opis sytuacji ekonomicznej,
• informacje na temat zakresu i rodzaju prowadzonej działalności – zasięgu terytorialnego, szacunkowego udziału i konkurencji na rynku,
• sprawozdanie F-01 za ostatni kwartał (osoby prawne)
• sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości (np. bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia., opinię biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu),
• informację o liczbie zatrudnionych osób,
• wykaz wysokości zaległości z podziałem na: zaległości wobec kontrahentów, ZUS, podatkowe, kredyty bankowe pobrane na działalność gospodarczą,
• wykaz należności,
• formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, której wzór został określony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r., poz. 1543) – druk do pobrania
• wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie – druk do pobrania.

Organ uprawniony (Wójt Gminy Szemud) dokonuje weryfikacji wniosku w zakresie jego kompletności i może wezwać dłużnika do jego uzupełnienia w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niezastosowanie się do wezwania w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Jeżeli wniosek skład jeden z dłużników solidarnie odpowiedzialnych, wówczas w przypadku zaistnienia przesłanie do zastosowania ulgi w postaci umorzenia stosuje się ją tylko do wnioskodawcy.

Zastosowanie przez organ uprawniony do udzielenia ulgi w postaci umorzenia względem jednego z dłużników solidarnych nie ma skutków względem pozostałych dłużników.
Jeżeli w dniu złożenia wniosku toczy się postępowanie egzekucyjne w zakresie należności objętej wnioskiem uprawniony organ może podjąć działania celem zawieszenia postępowania egzekucyjnego do momentu rozstrzygnięcia sprawy.
Jeżeli odpowiedzialność dłużników jest solidarna, postępowanie egzekucyjne zawiesza się tylko w stosunku do wnioskodawcy.
Jeżeli było wszczęte postępowanie egzekucyjne o wyegzekwowanie należności, która została umorzona na podstawie niniejszych przepisów, wierzyciel występuje do organu egzekucyjnego o umorzenie tego postępowania egzekucyjnego.

Należności będące przedmiotem ulgi stają się natychmiast wymagalne w przypadku, jeżeli:
a) dłużnik nie dotrzyma terminu płatności wynikającego z postanowień zawartych w porozumieniu,
b) zostanie ustalone, że dowody, na podstawie których uprawniony złożył oświadczenie o udzielenie ulgi, okazały się fałszywe lub dłużnik wprowadził organ uprawniony w błąd co do okoliczności uzasadniających złożenie oświadczenie woli określonej treści.

Wielkość pomocy de minimis przyznana określonemu beneficjentowi nie może przekroczyć w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz 2 poprzedzających go lat podatkowych:
15 tys. € dla sektora rolnictwa (produkcja podstawowych produktów rolnych),
30 tys. € dla sektora rybołówstwa (produkcja, przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu produktów rybołówstwa),
100 tys. € dla sektora drogowego transportu towarów,
200 tys. € dla pozostałych sektorów działalności gospodarczej.

Podstawowe akty prawne:
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.),
2. Uchwała nr VII/74/2015 Rady Gminy Szemud z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno prawny, przypadających Gminie Szemud i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2015 r. poz. 1609)
3. Uchwała nr VII/84/2015 Rady Gminy Szemud z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/74/2015 Rady Gminu Szemud z dnia 23 kwietnia 2015 r, w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno prawny, przypadających Gminie Szemud i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2015 r. poz. 2587)
4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.),
5. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013 r.),
6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013 r.),
7. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190/45 z dnia 28.06.2014 r.),
8. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 360/2012 z 25 kwietnia 2012 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z dnia 26.04.2012 r.),
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354z późn. zm.),
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2014 poz. 1543),
11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810),
12. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783).

Opłata skarbowa:
Składane wnioski nie podlegają opłacie skarbowej, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783).

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy w Szemudzie – Kancelaria Podawcza (bud. A)
Ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud

Termin załatwienia sprawy:
Sprawy wniosków o udzielanie ulg załatwiane są bez zbędnej zwłoki, w terminie 30 dni od daty otrzymania kompletu wymaganych dokumentów z zastrzeżeniem, iż termin ten może zostać wydłużony, w przypadku konieczności wystąpienia przez organ uprawniony (Wójta Gminy) o zgodę do Rady Gminy Szemud (w sytuacji gdy dłużnik występuje o umorzenie należności głównej wyższej niż 25.000 zł).

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Przydatny link:
www.uokik.gov.pl

Ulgi w spłacie zobowiązań należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny – informacja do pobrania


Protokół z kontroli przedszkola niepublicznego „Promyczek” w Bojanie


Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na rok 2016

Opinia RIO o projekcie WPF na lata 2016-2025

Informacja MF.(2003149_1326672)


 

s_2015-09-17-13-21-32_1_02935

s_2015-09-17-13-20-45_1_22188

 


INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY SZEMUD ZA III KWARTAŁY 2015 R

W oparciu o art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości niżej wymienione informacje:

I. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY SZEMUD ZA III KWARTAŁY 2015 R.

 

Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
A. Dochody
73.154.920,71
54.302.156,70
     A1. Dochody bieżące
65.025.826,10
50.617.853,25
     A2. Dochody majątkowe
8.129.094,61
3.684.303,45
B. Wydatki
81.837.040,77
53.276.378,82
     B1. Wydatki bieżące
57.987.590,87
39.773.314,58
     B2. Wydatki majątkowe
23.849.449,90
13.503.064,24
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)
– 8.682.120,06
1.025.777,88
D. Finansowanie (D1-D2)
8.682.120,06
3.074.854,79
     D1 – Przychody ogółem
     z tego:
14.815.485,06
7.870.337,79
     D11. kredyty i pożyczki
1.587.000,00
1.111.000,00
w tym na realizacjęprogramów i projektów realizowanych przy udziale środków unijnych
1.587.000,00
1.111.000,00
     D14. papiery wartościowe
6.600.000,00
0,00
     D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
6.628.485,06
6.759.337,79
     D2 – Rozchody ogółem
     z tego:
6.133.365,00
4.795.483,00
     D21. spłaty kredytów i pożyczek
6.133.365,00
4.795.483,00
w tym na realizację programów i projektów realizowanych przy udziale środków unijnych
3.051.367,00
2.211.310,00
 II. KWARTALNA INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 60 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (narastająco od dnia 01.01.2015 r. do 30.09.2015 r.)
Lp.
Rodzaj niepodatkowej należności budżetowej,
którą umorzono
Kwota umorzenia
 
 
Należność główna
Odsetki i należności uboczne
 
 
 
1.
Renta planistyczna
0,00
0,00
2.
Opłata adiacencka z tytułu podziału
2.338,65
0,00
3.
Opłata adiacencka z tytułu uzbrojenia w infr. techn.
3.339,75
174,35
4.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
5.444,32
204,28
Razem:
11.122,72
378,63
   WÓJT GMINY SZEMUD
/-/ Ryszard Kalkowski

Sporządziła:
Teresa Pustelnik
Skarbnik Gminy
30.10.2015 r.

OPINIA RIO W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI WYKUPU OBLIGACJI KOMUNALNYCH
Reader Opinia RIO w sprawie wykupu obligacji komunalnych


WYKAZ ZADŁUŻENIA GMINY WG STANU NA 30.09.2015R.
Wykaz zadłużenia gminy wg stanu na 30.09.2015 r.


ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W OPŁATACH I PODATKACH

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach ZUS – Urząd Gminy Szemud

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach – Urząd Gminy w Szemudzie

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

 


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZEMUD
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku (cz. 1)

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku (cz. 2)

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku (cz. 3)

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku (cz. 4)

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku (cz. 5)

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku (cz. 6)


 

W oparciu o art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości niżej wymienione informacje:

I. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY SZEMUD ZA II KWARTAŁY 2015 R.

 
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
A. Dochody
70.428.534,75
38.502.296,84
     A1. Dochody bieżące
62.108.243,75
35.181.120,99
     A2. Dochody majątkowe
8.320.291,00
3.321.175,85
B. Wydatki
78.842.178,10
36.524.367,26
     B1. Wydatki bieżące
54.564.691,86
27.444.137,60
     B2. Wydatki majątkowe
24.277.486,24
9.080.229,66
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)
-8.413.643,35
1.977.929,58
D. Finansowanie (D1-D2)
8.413.643,35
3.647.092,79
     D1 – Przychody ogółem
     z tego:
13.866.927,35
7.854.280,79
     D11. kredyty i pożyczki
3.057.000,00
880.000,00
w tym na realizację programów i projektów realizowanych przy udziale środków unijnych
3.057.000,00
880.000,00
     D14. papiery wartościowe
4.500.000,00
0,00
     D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
6.309.927,35
6.974.280,79
     D2 – Rozchody ogółem
     z tego:
5.453.284,00
4.207.188,00
     D21. spłaty kredytów i pożyczek
5.453.284,00
4.207.188,00
w tym na realizację programów i projektów realizowanych przy udziale środków unijnych
2.365.736,00
2.211.310,00
 
II. KWARTALNA INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 60 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (narastająco od dnia 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.)
 
Lp.
Rodzaj niepodatkowej należności budżetowej,
którą umorzono
Kwota umorzenia
 
 
Należność główna
Odsetki i należności uboczne
 
 
 
1.
Renta planistyczna
0,00
0,00
2.
Opłata adiacencka z tytułu podziału
1.000,00
0,00
3.
Opłata adiacencka z tytułu uzbrojenia w infr. techn.
3.339,75
174,35
4.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
3.917,08
175,28
Razem:
8.256,83
349,63

WÓJT GMINY SZEMUD
/-/ Ryszard Kalkowski

Sporządziła:
Teresa Pustelnik
Skarbnik Gminy
31.07.2015 r. 

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZEMUD
ZA II KWARTAŁY 2015 ROKU

2015-06-22-07-42-08_1_87118

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZEMUD
ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RB 27 S I kw. 2015 (dochody)

Rb 28S I kw. 2015 (wydatki)

RB N I kw. 2015 (należności)

RB NDS I kw. 2015 (wynik budżetu)

RB Z I kw. 2015 (zobowiązania)


 

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZEMUD ZA ROK 2014

Rb 27 S 2014 (dochody)

Rb 28 S (wydatki)

Rb N 2014 (należności)

RB NDS 2014 (wynik budżetu)

Rb ST 2014 (stan środków pieniężnych)

Rb Z 2014 (zobowiązania)


INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY SZEMUD
ZA ROK 2014

W oparciu o art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości niżej wymienione informacje:

 
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
A. Dochody
64.436.237,61
64.698.134,72
A1. Dochody bieżące
60.875.708,35
61.704.357,23
A2. Dochody majątkowe
3.560.529,26
2.993.777,49
B. Wydatki
68.167.492,40
62.296.848,72
B1. Wydatki bieżące
54.557.312,51
50.557.922,69
B2. Wydatki majątkowe
13.610.179,89
11.738.926,03
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)
-3.731.254,79
2.401.286,00
D. Finansowanie (D1-D2)
3.731.879,95
4.358.051,79
D1 – Przychody ogółem
z tego:
7.998.879,95
7.854.315,95
D11. kredyty i pożyczki
2.196.013,00
2.051.449,00
w tym na realizacjęprogramów i projektów realizowanych przy udziale środków unijnych
1.854.013,00
1.757.449,00
D14. papiery wartościowe
3.000.000,00
3.000.000,00
D16. inne źródła (wolne środki)
2.802.866,95
2.802.866,95
D2 – Rozchody ogółem
z tego:
4.267.625,16
3.496.264,16
D21. spłaty kredytów i pożyczek
4.267.625,16
3.496.264,16
w tym na realizację programów i projektów realizowanych przy udziale środków unijnych
1.680.861,00
1.124.443,00

Informacja o wykonaniu Budżetu Gminy Szemud za rok 2014 – pełna treść


INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY SZEMUD ZA I KWARTAŁ 2015 R

W oparciu o art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości niżej wymienione informacje:

I. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY SZEMUD ZA I KWARTAŁ 2015 R.

 

Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
A. Dochody
65.373.858,75
22.029.414,59
     A1. Dochody bieżące
60.619.763,75
19.265.128,46
     A2. Dochody majątkowe
4.754.095,00
2.764.286,13
B. Wydatki
72.215.314,44
15.775.161,52
     B1. Wydatki bieżące
53.637.501,66
13.897.438,35
     B2. Wydatki majątkowe
18.577.812,78
1.877.723,17
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)
-6.841.455,69
6.254.253,07
D. Finansowanie (D1-D2)
6.841.455,69
6.254.253,07
     D1 – Przychody ogółem
     z tego:
12.294.739,69
7.084.280,79
     D11. kredyty i pożyczki
1.862.568,00
110.000,00
w tym na realizacjęprogramów i projektów realizowanych przy udziale środków unijnych
1.862.568,00
110.000,00
     D14. papiery wartościowe
4.500.000,00
0,00
     D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
5.932.171,69
6.974.280,79
     D2 – Rozchody ogółem
     z tego:
5.453.284,00
3.894.813,00
     D21. spłaty kredytów i pożyczek
5.453.284,00
3.894.813,00
w tym na realizację programów i projektów realizowanych przy udziale środków unijnych
2.365.736,00
2.211.310,00

I. KWARTALNA INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 60 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (narastająco od dnia 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r.)

Lp.
Rodzaj niepodatkowej należności budżetowej,
którą umorzono
Kwota umorzenia
 
 
Należność główna
Odsetki i należności uboczne
 
 
 
1.
Renta planistyczna
0,00
0,00
2.
Opłata adiacencka z tytułu podziału
0,00
0,00
3.
Opłata adiacencka z tytułu uzbrojenia w infr. techn.
1.800,00
174,35
4.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1.986,08
78,80
Razem:
3.786,08
253,15

 

WÓJT GMINY SZEMUD
/-/ Ryszard Kalkowski
Sporządziła:
Teresa Pustelnik
Skarbnik Gminy
29.04.2015 r.


 

Sprawozdanie
z wykonania Budżetu Gminy Szemud na rok 2014

 

Sprawozdanie opisowe

Zał.1 – Dochody

Zał.2 – Wydatki

Zał. od nr 3 do nr 9 – Oświata

Zał.10 – Rachunek dochodów wła

Zał.11 – Dotacje celowe

Zał.12 – Dotacje podmiotowe

Zał.13 – Administracja rzšdowa

Zał.14 – Zadania powierzone

Zał.15 – Dotacja na zadania własne

Zał. 16 – Fundusz strukturalne

Zał.17 – Wykaz wydatków niewyg

Zał.18 – Fundusz Sołecki

Zał.19 WZI – opisówka

Zał. 20 – Wydatki sołectw

 


Budżet na rok 2015

Uchwała budżetowa na rok 2015

Projekt budżetu gminy na rok 2015

Opinia RIO o projekcie budżetu

2015-06-15-10-19-40_1_915142015-06-15-10-19-10_1_04830


 

Sprawozdanie NDS za III kw. 20

Sprawozdanie Rb-27 S III kw. 2

Sprawozdanie Rb-28S za III kw.

Sprawozdanie Rb-Z za III kw. 2


 

Uchwała RIO – opinia w sprawie sprawozdania za I półrocze 2104r.

Uchwała RIO w Gdańsku w sprawie możliwości wykupu obligacji


 

Zaświadczenie o niezaleganiu podatków

Zaświadczenie o niezaleganiu podatków

Zaświadczenie o niezaleganiu podatków

Zaświadczenie o niezaleganiu skałdek – Zakład Ubezpieczeń Społecznych

za-wiadczenie ZUS


INFORMACJA DLA PODATNIKÓW PODATKÓW LOKALNYCH

Informujemy, iż w roku 2015 zostanie przeprowadzona weryfikacja danych wynikających ze złożonych informacji/deklaracji podatkowych w stosunku do stanu faktycznego. Wybór podatników do weryfikacji (kontroli) będzie dokonany w sposób losowy.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w w/w zakresie polegających na zaniżeniu powierzchni opodatkowania zostanie wszczęte postępowanie podatkowe, skutkujące ustaleniem wyższego podatku nawet za okres 5 lat wstecz.
Zatem prosi się podatników podatku od nieruchomości do weryfikacji danych dotyczących opodatkowania we własnym zakresie i w przypadku istnienia rozbieżności pomiędzy danymi zadeklarowanymi a faktycznymi złożenie informacji/deklaracji zawierającej aktualne dane.
Informacje (składają osoby fizyczne) oraz deklaracje ( składają osoby prawne) dostępne są w BIP –adres: bip.szemud.pl.
Podstawa prawna:
Art. 2 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych: opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane: grunty , budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Art. 6 ust.1 pkt.2 i 6 w/w ustawy: jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.
Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowli, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości.
Jednocześnie przypominamy, że Rada Gminy Szemud w dniu 9 grudnia 2014r. podjęła uchwałę nr II/9/2014 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości zajętych na powadzenie działalności gospodarczej na terenie Gminy Szemud, która jest dostępna na stronie bip.szemud.pl pod adresem: http://www.bip.szemud.pl/index.php?kate=4&men1=13&men2=230&menu=230.
Warunki zwolnienia (wyciąg z uchwały):
Zwalnia się z podatku od nieruchomości, z zastrzeżeniem postanowień § 3:
1) budynki lub ich części, które zostały po raz pierwszy zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, na okres 24 miesięcy kalendarzowych,
2) budynki lub ich części, które były wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej i w okresie 365 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zmieniły status użytkowania, na okres 12 m-cy kalendarzowych od ponownego zajęcia na cele prowadzenia działalności gospodarczej.

Teresa Pustelnik – Skarbnik Gminy


 

Zarządzenie nr 782/III/2014 Wójta Gminy Szemud z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2015 wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu oraz informacją o sytuacji finansowej gminy, a także w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2015-2025


INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY SZEMUD ZA III KWARTAŁY 2014 R

W oparciu o art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości niżej wymienione informacje:

I. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY SZEMUD ZA III KWARTAŁY 2014 R.

 

Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
A. Dochody
63.392.164,61
49.898.798,63
     A1. Dochody bieżące
59.831.635,35
47.767.998,02
     A2. Dochody majątkowe
3.560.529,26
2.130.800,61
B. Wydatki
67.123.419,40
46.305.691,61
     B1. Wydatki bieżące
53.611.053,51
37.383.397,68
     B2. Wydatki majątkowe
13.512.365,89
8.922.293,93
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)
-3.731.254,79
3.593.107,02
D. Finansowanie (D1-D2)
3.731.254,79
2.745.587,79
     D1 – Przychody ogółem
     z tego:
7.998.879,95
4.457.758,95
     D11. kredyty i pożyczki
2.196.013,00
1.654.892,00
w tym na realizacjęprogramów i projektów realizowanych przy udziale środków unijnych
1.854.013,00
1.654.892,00
     D14. papiery wartościowe
3.000.000,00
0,00
     D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
2.802.866,95
2.802.866,95
     D2 – Rozchody ogółem
     z tego:
4.267.625,16
1.712.171,16
     D21. spłaty kredytów i pożyczek
4.267.625,16
1.712.171,16
w tym na realizację programów i projektów realizowanych przy udziale środków unijnych
1.680.861,00
525.500,00

 

II. KWARTALNA INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 60 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (narastająco od dnia 01.01.2014 r. do 30.09.2014 r.)
Lp.
Rodzaj niepodatkowej należności budżetowej,
którą umorzono
Kwota umorzenia
 
 
Należność główna
Odsetki i należności uboczne
 
 
 
1.
Renta planistyczna
0,00
0,00
2.
Opłata adiacencka z tytułu podziału
837,20
64,15
3.
Opłata adiacencka z tytułu uzbrojenia w infr. techn.
7.578,,61
637,97
Razem:
8.415,81
702,12
 
WÓJT GMINY SZEMUD
/-/ Ryszard Kalkowski
 
Sporządziła:
Teresa Pustelnik
Skarbnik Gminy
30.09.2014 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZEMUD
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Zarządzenie Nr 738 III 2014 – Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Szemud za I półrocze 2014 roku

Załącznik nr 1 – Dochody za I półrocze 2014

Załącznik nr 1 do Zarządzenia – Sprawozdanie opisowe za I półrocze 2014 roku

Załącznik nr 2 – Wydatki za I półrocze 2014

Załącznik nr 2 do Zarządzenia – WPF (objaśnienia)

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia – WPF 30.06.2014

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia – Wykaz przedsięwzięć 30.06.2014

Załącznik nr 10 – Rachunek dochodów własnych za I półrocze 2014

Załącznik nr 11 – Dotacje celowe za I półrocze 2014

Załącznik nr 12 – Dotacje podmiotowe za I pólrocze 2014

Załącznik nr 13 – Administracja rządowa za I półrocze 2014

Załącznik nr 14 – Zadania powierzone za I półrocze 2014

Załącznik nr 15_Dotacja na zadania własne za I półrocze 2014

Załącznik nr 16 – Fundusz strukturalne za I półrocze 2014

Załącznik nr 17 – Wykaz wydatków niewygasających za I półrocze 2014

Załącznik nr 18 – Fundusz Sołecki za I półrocze 2014

Załącznik nr 19 – WZI – opisówka I półrocze 2014

Załączniki od nr 3 do nr 9 – Oświata za I półrocze 2014


INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY SZEMUD ZA II KWARTAŁY 2014 R.

2014-07-29-12-01-32_1_09460


 

Informacja
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETUINFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY SZEMUD ZA 2013 r.


W oparciu o art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości niżej wymienione informacje:

I. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY SZEMUD ZA I KWARTAŁ 2014 R.

 

Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
A. Dochody
62.510.677,29
18.409.847,83
     A1. Dochody bieżące
58.263.730,29
18.248.696,99
     A2. Dochody majątkowe
4.246.947,00
161.150,84
B. Wydatki
67.516.609,47
13.200.426,53
     B1. Wydatki bieżące
52.253.404,04
12.524.708,69
     B2. Wydatki majątkowe
15.263.205,43
675.717,84
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)
-5.005.932,18
5.209.421,30
D. Finansowanie (D1-D2)
5.005.932,18
2.343.866,95
     D1 – Przychody ogółem
     z tego:
9.273.557,34
2.802.866,95
     D11. kredyty i pożyczki
6.860.465,00
0,00

w tym na realizację programów i projektów realizowanych przy udziale środków unijnych

2.837.465,00
0,00
     D12. inne źródła (wolne środki)
2.413.092,34
2.802.866,95
     D2 – Rozchody ogółem
     z tego:
4.267.625,16
459.000,00
     D21. spłaty kredytów i pożyczek
4.267.625,16
459.000,00

w tym na realizację programów i projektów realizowanych przy udziale środków unijnych

1.680.861,00
201.500,00

 II. KWARTALNA INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 60 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (narastająco od dnia 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r.)

 
Lp.
Rodzaj niepodatkowej należności budżetowej,
którą umorzono
Kwota umorzenia
 
 
Należność główna
Odsetki i należności uboczne
 
 
 
1.
Renta planistyczna
0,00
0,00
2.
Opłata adiacencka z tytułu podziału
0,00
0,00
3.
Opłata adiacencka z tytułu uzbrojenia w infr. techn.
5.326,11
326,30
Razem:
5.326,11
326,30
 WÓJT GMINY SZEMUD

-/ Ryszard Kalkowski

Sporządziła:
Teresa Pustelnik
Skarbnik Gminy
28.04.2014 r.


ZARZĄDZENIE NR 659/III/2014
WÓJTA GMINY SZEMUD
z dnia 31 marca 2014 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za rok 2013

Załącznik nr 10 Rachunek dochodów własnych za 2013

Załącznik nr 11 Dotacje celowe za 2013 rok

Załącznik nr 12 Dotacje podmiotowe za 2013 rok

Załącznik nr 13 Administracja rządowa za 2013 rok

Załącznik nr 15 Dotacja na zadania własne za 2013 rok

Załącznik nr 16 Fundusze strukturalne za 2013 rok

Załącznik nr 17 Wykaz wydatków niewygasających za 2013 rok

Załącznik nr 18 Fundusz Sołecki za 2013 rok

Załącznik nr 19 Wydatki inwestycyjne za 2013 rok

Załącznik nr 20 Wydatki sołeckie za 2013 rok

Załączniki od nr 3 do 9 Oświata

Zarządzenie Nr 659-III-2014 z dnia 31.03.2014

Załącznik nr 14 Zadania powierzone za 2013 rok

WPF 2013 – 2023 (2024) do sprawozdania opisowego

Wykaz przedsięwzięć WPF – do sprawozdania opisowego

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2013

Załącznik nr 1 Dochody za rok 2013

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia – WPF 31.12.2013

Załącznik nr 2 Wydatki za rok 2013

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Informacja o stanie mienia komunalnego 31.12.2013


 

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY SZEMUD ZA III KWARTAŁY 2013 R.


ZARZĄDZENIE NR 575/III/2013 WÓJTA GMINY SZEMUD
z dnia 15 listopada 2013 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2014
wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu oraz informacją o sytuacji finansowej Gminy, a także w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2014 – 2024

Objaśnienia do WPF 2014-2024

Wykaz przedsięwzięć WPF 2014-2024

Załacznik nr 3 do Zarządzenia – Informacja o sytuacji finansowej 2013

Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej

Załącznik nr 1 do Zarządzenia – projekt uchwały budżetowej na rok 2014

Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej

Załącznik nr 2 do Zarządzenia – uzasadnienie do projektu 2014

Załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej

Załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej

Załącznik nr 4 do Zarządzenia – WPF 2014-2024 Tabela

Załącznik nr 4 do Zarządzenia – WPF 2014-2024 Tekst

Załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej

Załącznik nr 12 do projektu uchwały budżetowej

Załączniki od nr 5 do 9 i nr 11 do projektu uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 575 III 2013 Wójta Gminy Szemud z dnia 15 listopada 2013r.


Sprawozdanie opisowe za I półrocze 2013 rok

OPISOWE SPRAWOZDANIE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK

zał. 3-9 oświata I półrocze 2013

Zał. 19 Wydatki inwestycyjne za I półrocze 2013

Zał.1-2 -Dochody i wydatki za 2013 rok

Zał.10 -Rachunek dochodów własnych za I pólrocze 2013

Zał.11 – Dotacje celowe za I pólrocze 2013 rok

Zał.12 – Dotacje podmiotowe za I pólrocze 2013 rok

Zał.13-Administracja rządowa za I pólrocze 2013 rok

Zał.14- Zadania powierzone za I pólrocze 2013 rok

Zał.15 -Dotacja na zadania własne za I pólrocze 2013 rok

Zał.-16 Fundusz Strukturalne za I pólrocze 2013

Zał.17-Wykaz wydatków niewygasających za I pólrocze 2013 rok

Zał.18 Fundusz Sołecki za I pólrocze 2013

Zał.Nr 2 do Zarzadzenia WPF za I pólrocze 2013

Załącznik nr 2 cd załącznik nr 3

Zarządzenie Nr 539III2013 Wójta Gminy Szemud z dnia 30.08.2013

Załącznik nr 4


 

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY SZEMUD ZA II KWARTAŁY 2013 R.

 


 

Informacja o wykonaniu Budżetu Gminy Szemud za I kwartał 2013r.


Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Szemud za rok 2012


Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Szemud na rok 2012

Zarządzenie Nr 447 III 2013 Wójta Gminy Szemud z dnia 8 marca 2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za rok 2012

Zał. nr 1 do Zarządzenia – Sprawozdanie opisowe za 2012 rok

Zał. nr 2 do Zarządzenia – Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zał. nr 10 – Rachunek dochodów własnych za 2012 rok

Zał. nr 11 – Dotacje celowe za 2012 rok

Zał. nr 12 – Dotacje podmiotowe za 2012 rok

Zał. nr 13 – Administracja rządowa za 2012 rok

Zał. nr 14 – Zadania powierzone za 2012 rok

Zał. nr 15 – Dotacja na zadania własne za 2012 rok

Zał. nr 16 – Fundusze strukturalne za 2012 rok

Zał. nr 17 – Wykaz wydatków niewygasających za 2012 rok

Zał. nr 18 – Fundusz Sołecki za 2012 rok

Zał. nr 19 – Wydatki inwestycyjne za 2012 rok

Zał. nr 20 – Wydatki sołeckie za 2012 rok

Zał. od nr 1 do nr 2 – Dochody i wydatki za 2012 rok

Zał. od nr 3 do nr 9 – Oświata 2012 rok

 


 


Protokół z kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej
07.05 – 31.08. 2012r.

Protokół z kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej przeprowadzonej w Gminie Szemud w okresie od dnia 07.05.2012r. do dnia 31.08.2012r.

Wystąpienie pokontrolne RIO w Gdańsku

 

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne RIO w GdańskuProtokół z kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku w roku 2008

Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku w roku 2008

Wystąpienie pokontrolne RIO w Gdańsku

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne RIO w Gdańsku