Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację, że wszczęto postępowanie administracyjne na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Tomasza Pietrzaka, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki ,,Trzy Rzeki” w km 16+348 sieci – gazowej DN 63 mm, przejście zlokalizowane zostanie na dz. nr 106, 109/3, obr. Leśno, gm. Szemud.
Informuje iż zgodnie z art. 10 § 1. Kodeksu postępowania administracyjnego, stronom przysługuje przed wydaniem decyzji, prawo do wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenie żądań. Stosowne materiały stanowiące podstawę do wydania decyzji znajdują się w siedzibie Nadzoru Wodnego w Redzie, ul. Kazimierska 55, 84-240 Reda.
Strony mogą skorzystać z tego uprawnienia w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku