K o m u n i k a t

 

W dniu 15 lipca 2016r. rozstrzygnięty został Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017 o nazwie „Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Szemud możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w uchwale Nr LVI/569/2014 Rady Gminy Szemud z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej lub inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez Gminę Szemud (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2014 r. poz. 2411)”.

W postępowaniu konkursowym wybrano  dwie  placówki  niepubliczne  zabezpieczające dodatkowe miejsca dla dzieci, które nie zostały przyjęte w rekrutacji do publicznych placówek. Wybrano:

  1. Niepubliczne Przedszkole „WESOŁA KRAINA” w Kielnie ul. Szkolna 5;
  2. Niepubliczne Przedszkole „PROMYCZEK”  w Bojanie, filia w Szemudzie
    Hetmańska 10.

 

W/w przedszkola  w okresie od 1 września 2016r. do 31 sierpnia 2017  będą prowadzone na zasadach placówki  publicznej  z odpłatnością dla rodziców taką samą, jaką ponoszą rodzice w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szemud.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym, ale z braku miejsc nie przyjętych do:

  1. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie, ul. Szkolna 4, 84-217 Szemud,
  2. Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie, ul. Szkolna 4,  84-208 Kielno – oddział przedszkolny

proszeni są o składanie oświadczeń woli zapisania dziecka odpowiednio do:

  1. Niepublicznego Przedszkola „PROMYCZEK” w Bojanie, Filia w Szemudzie, Hetmańska 10,
  2. Niepublicznego Przedszkola „WESOŁA KRAINA” w Kielnie, ul. Szkolna 5.

 

Wypełnione oświadczenia należy składać w terminie do 05.08.2016r. bezpośrednio
w Referacie Oświaty, Kultury i Zdrowia, Urzędu Gminy w Szemudzie (budynek B, pokój 18 lub 20); Kontakt tel.: 58 676-44-47 lub 58 676-44-51.
Referat udziela szczegółowych informacji w/w sprawie.

Zarządzenie
Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Oświadczenie woli