Informacja Wójta Gminy Szemud o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Szemud informuje, że w dniu 5 października 2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Szemudzie, ul. Kartuska 13, wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste:
• Działka nr 659/18 położona w obrębie Kielno gm. Szemud o powierzchni 0.0937 ha, zapisana w księdze wieczystej nr GD1W/00059387/1, przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu ustnego ograniczonego.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tzn. które spełniają jeden z warunków:
 przysługują im roszczenia o nabycie tych nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów,
 są poprzednimi właścicielami zbywanych nieruchomości pozbawionymi prawa ich własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo spadkobiercami poprzednich właścicieli,
powinny złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w Urzędzie Gminy w Szemudzie w terminie do 16 listopada 2018 r.
Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Szemudzie, ul. Kartuska 13, pokój nr 2, tel. (58) 676-44-38/29.

Wójt Gminy Szemud
/ – / Ryszard Kalkowski

Informacja o sporządzeniu wykazu