O G Ł O S Z E N I E
O NABORZE NA DWA  STANOWISKA URZĘDNICZE
INSPEKTOR DS. WYMIARU PODATKÓW I OPŁAT W REFERACIE FINASÓW I KSIEGOWOWŚCI
W URZĘDZIE GMINY SZEMUD

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn.zm.)
Wójt Gminy Szemud,  ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud
ogłasza nabór na dwa stanowiska urzędnicze
Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat w Referacie Finansów i Księgowości
w Urzędzie Gminy Szemud, ul. Kartuska 13 84-217 Szemud

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Szemud, ul. Kartuska 13 84-217 Szemud

 1. Stanowisko pracy:          

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat;

 1. Miejsce pracy:

Urząd Gminy Szemud, ul. Kartuska 13 84-217 Szemud

 • Nawiązanie stosunku pracy:
 • Nawiązanie stosunku pracy od dnia 01-09-2017r
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
 • Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 • Stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nawiązuje się na czas nieokreślony lub na czas określony.
 • W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.
 • Praca o charakterze biurowym.
 • Praca przy komputerze, wymagająca wymuszonej pozycji ciała.
 • Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, fax.
 • Praca w dniach: poniedziałek w godz. 7:30 – 17:00, wtorek – czwartek w godz. 7:30 – 15:30, piątek w godz. 7.30 – 14.00.
 1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

            Wymaganie niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie.
 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne.
 • Doświadczenie zawodowe minimum 4 lata w tym co najmniej 3 lata w administracji samorządowej.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku ds. ochrony zdrowia.
 • Prawo jazdy kategorii B.
 • Znajomość ustawy: o samorządzie gminnym, o podatku rolnym, o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji, Ordynacji Podatkowej, ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego

            Wymagania dodatkowe:

 • Umiejętność biegłej obsługi komputera
 • Znajomość obsługi podstawowych urządzeń biurowych
 • Umiejętność korzystania z przepisów prawa
 • Umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista
 • Odpowiedzialność, systematyczność, dokładność w działaniu
 • Umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność negocjacji.
 • Kreatywność, rzetelność, umiejętność komunikacji interpersonalnej, terminowość, dyspozycyjność i odporność na stres.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Prowadzenie zadań z zakresu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, w tym:

 • przyjmowane i wstępna weryfikacja informacji i deklaracji podatkowych,
 • wzywanie do złożenia informacji podatkowych od osób fizycznych i deklaracji podatkowych od osób prawnych,
 • prowadzenie postępowania dowodowego w sprawie wezwania do korekty deklaracji i informacji podatkowych,
 • udział w przygotowywaniu decyzji ustalających wysokość zobowiązań podatkowych,
 • przeprowadzanie kontroli w terenie w zakresie zgodności składanych informacji i deklaracji podatkowych ze stanem faktycznym,
 • wydawanie zaświadczeń z zakresu posiadanych informacji o przedmiotach opodatkowania i podatkach z ewidencji podatkowej,
 • dokonywanie wymiaru i korekt podatków w ciągu roku podatkowego zgodnie z powstaniem lub wygaśnięciem obowiązku podatkowego,
 • weryfikowanie posiadanych informacji podatkowych z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków,
 • aktualizowanie bazy danych podatników,
 • gromadzenie dokumentów niezbędnych do stosowania z urzędu ulg w spłacie podatków, sporządzanie wniosków w sprawach ulg, prowadzenie postępowania podatkowego oraz przygotowywanie decyzji w tym zakresie,
 • prowadzenie spraw z zakresu pomocy de minimis i pomocy publicznej w podatkach i opłatach lokalnych, w tym w szczególności:
 • weryfikacja wniosków składanych przez podatników
 • prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji ws. pomocy de minimis i pomocy publicznej
 • wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy publicznej
 • sprawozdawczość z zakresu pomocy publicznej, w tym miesięczna w systemie SHRIMP
 • udzielanie pisemnych informacji na wniosek KRUS i innych podmiotów,
 • prowadzenie egzekucji wobec podatników zalegających z płatnościami podatków , (przygotowywanie i wysyłanie upomnień oraz sporządzanie i wysyłanie tytułów wykonawczych),

Prowadzenie zadań z zakresu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym:

 • prowadzenie ewidencji przypisów i odpisów,
 • księgowanie wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie egzekucji wobec osób zalegających z płatnościami (przygotowywanie i wysyłanie upomnień oraz sporządzanie i wysyłanie tytułów wykonawczych),
 • przygotowywanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw,
 • realizacja innych zadań dotyczących poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Przyjmowanie wniosków od rolników o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i prowadzenie spraw z tego zakresu.

Udzielanie wyjaśnień i informacji podatnikom z zakresu prowadzonych spraw.

Sporządzanie sprawozdań, analiz, informacji i zestawień niezbędnych do przygotowania projektu budżetu i do innych celów.

Wykonywanie innych, nie ujętych w niniejszym zakresie czynności zleconych przez Skarbnika Gminy i Wójta Gminy.

 1.  Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny.
 • Życiorys – curriculum vitae – z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej.
 • Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie.
 • Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 • Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 • Inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych
  i dodatkowych.
 • Kserokopia dowodu osobistego.
 • Kserokopia dokumentu prawa jazdy.
 • Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoba wybrana w naborze zobowiązana będzie do przedłożenia w ciągu jednego miesiąca od rozstrzygnięcia konkursu aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).
 • Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku ds. wymiaru podatków i opłat.
 • Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury konkursowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 1.  Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać :

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy Szemud lub przesłać pocztą na adres :
  Urząd Gminy Szemud ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud
  do dnia 08-08-2017 r. do godz. 15.30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
  „Nabór na stanowisko Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat .
 • Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie 08-08-2017 r. nie będą rozpatrywane. Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szemud (www.bip.szemud.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Kartuskiej 13 – budynek Urzędu Gminy Szemud.
 • Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zmian.), oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r poz. 1202 z późn. zmianami)”

Wójt Gminy Szemud