INFORMACJA
WÓJTA GMINY SZEMUD

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2015 poz. 1774 z późn. zm.) Wójt Gminy Szemud informuje, że w dniu 17 października 2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Szemudzie, ul. Kartuska 13, wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:
działki nr 269/28 obręb Koleczkowo, Gm. Szemud, będącej własnością Gminy Szemud, przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, w skład której wchodzą działki nr 269/3, 269/4.
działki nr 652/4 obręb Kielno, Gm. Szemud, będącej własnością Gminy Szemud, przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, w skład której wchodzą działki nr 655, 658.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tzn. które spełniają jeden z warunków:
– przysługują im roszczenia o nabycie tych nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów,
– są poprzednimi właścicielami zbywanych nieruchomości pozbawionymi prawa ich własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo spadkobiercami poprzednich właścicieli,
powinny złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w Urzędzie Gminy w Szemudzie w terminie do 29 listopada 2016 r.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Szemudzie, ul. Kartuska 13, pokój nr 7 tel. (58) 676-44-42.

Wójt Gminy Szemud

/ – /  Ryszard Kalkowski