Zarządzenie nr 202/III/2011
Wójta Gminy Szemud
z dnia 15 grudnia 2011 r.
w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego samochodu strażackiego
marki JELCZ 005


Informacja
dotycząca wyniku przetargu ustnego nieograniczonego

W dniu 14 grudnia 2011 r. w budynku Urzędu Gminy Szemud przy ul. Kartuskiej 13 przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu strażackiego: typ-model JELCZ 005, nr rejestracyjny: GAL7387, rok produkcji: 1982, pojemność silnika/moc: 4.680 cm3 , numer nadwozia: 07506, data pierwszej rejestracji: 02.08.1982r., data następnych badań technicznych: 05.04.2012r., seria i nr dowodu rejestracyjnego: DR/AAA 0188132, przebieg w km: 20.248 km, ubezpieczenie OC i NNW: do dnia 31.12.2011 r. Cena wywoławcza sprzedaży samochodu 5.800,00zł.( sł. pięć tysięcy osiemset złotych 00/100). Wadium w wysokości 5% ceny wynoszące 290,00 zł. (sł. dwieście dziewięćdziesiąt złotych ) należało wpłacić do dnia 14.12.2011 do godz. 9.30.
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż w ustalonym terminie nikt nie wpłacił wadium i nie przystąpił do przetargu.

Szemud, dn. 15.12.2011 r.


Porozumienie z miastem Gdynia z dnia 22.11.2011r. w sprawie przekazania części zadań własnych gminy w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych w celu zapewnienia budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji oraz urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych


Wójt Gminy Szemud
o g ł a s z a k o n k u r s
na kandydata na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łebnie

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym;
2) ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej;
3) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
4) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
5) uzyskała:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie
ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,
– przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
6) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – kara dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne ;
8) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie;
10) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.)
11) ukończyła studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła nauczycielskie kolegium języków obcych , posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej spełnia wymagania określone w ppkt. 1 oraz 3 -10;
12) osoba nie będąca nauczycielem, która:
a) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
b) ukończyła studia magisterskie;
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
d) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
e) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnieniu;
f) spełnia wymagania określone w ppkt 3, 6, 8, 10.

13) stanowisko dyrektora, w publicznym zespole szkół może zajmować również nauczyciel mianowany dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych ( Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz.854, z późn. zm.), spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek ( Dz. U. z 2009 r. Nr 184 poz. 1436), z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły podstawowej;
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3) życiorys wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, lub stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 2 ppkt. 3;
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.) lub w art. 147 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, z późn. zm.) ;
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły;
11) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
12) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną , o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) lub w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łebnie” w terminie do 21.12.2011r. w Kancelarii Urzędu Gminy w Szemudzie ul. Kartuska 13 ( bud. A)
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Szemud.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


 

Wójt Gminy Szemud
o g ł a s z a k o n k u r s
na kandydata na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej w Bojanie


Zarządzenie nr 188/III/2011
Wójta Gminy Szemud
z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego samochodu strażackiego
marki JELCZ 005


 

Zarządzenie nr 178/III/2011
Wójta Gminy Szemud
z dnia 14.11.2011 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), Uchwały nr XXXVI/322/2001 Rady Gminy Szemud z dnia 22.11.2001 r. Wójt Gminy Szemud zarządza, co następuje:

§ 1
Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Szemud stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
W stosunku do osób, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wyznacza się termin do złożenia wniosku o jej nabycie do dnia 21.12.2011 r.
§ 2
Zarządzenie podlega ogłoszeniu wraz z załącznikiem na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Szemudzie przez okres 21 dni, a ponadto informacje o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy Szemud (www.szemud.pl).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do zarządzenia – wykaz gruntów do sprzedaży


 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych

Załącznik – informacja o stanie realizacji zadań oświatowych


 

Raport z ewaluacji w Szkole Podstawowejw Kielnie


 

2011-11-10-08-59-32_1_59055


 

OBWIESZCZENIE

Starosta Wejherowski

– działając na podstawie art. 1, art.11a, art.11f ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz.U. Nr. 80 z 2003r. poz. 721 z późn. zm./ oraz art. 49 i art. 61 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego /tekst jedn.
Dz. U. nr 98 z 2000r. poz. 1071 z późn. zm./ z a w i a d a m i a, ż e:

1. w dniu 11.10.2011r. na wniosek z dnia 26.07.2011r. Wójta Gminy Szemud działającego w imieniu Zarządu Powiatu Wejherowskiego na podstawie porozumienia
z dnia 01.09.2011r., wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:

PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE DROGI POWIATOWEJ NR 1405G

na terenie miejscowości Szemud
– na działkach nr ewidencyjny 331/1, 335
oraz roboty budowlane związane z rozbudową drogi na działce nr 172 i przebudowę budynku gospodarczego położonego na działkach nr 331/1 i 331/2

Strony mogą zapoznać się ze sprawą oraz wnieść uwagi i wnioski w terminie 14 dni
od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia do Starostwa Wejherowskiego Wydział Architektury i Budownictwa, 84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 4, w pokoju 220 lub 212,
w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 8-15 (tel. 058-572-94-48).2011-10-04-14-50-28_1_43118

2011-10-04-14-49-40_1_89445


2011-09-13-11-59-55_1_45267


Ewidencja niepublicznych placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Szemud2011-08-30-14-47-57_1_45092


 

2011-08-29-14-57-56_1_72133


Zarządzenie Nr 126/III/2011
Wójta Gminy Szemud
z dnia 22.08.2011r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Łebnie

Na podstawie art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U z 2004 z późn. zm) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591z późn. zm.)

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Powierza się pełnienie obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łebnie Panu Łukaszowi Kwidzińskiemu, nauczycielowi tej szkoły na okres od 01.09.2011r. do dnia 29.02.2012r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.09.2011r.

Szemud, dnia 22.08.2011r. Wójt Gminy Szemud
/-/ Zbigniew Engelbrecht


Postanowienie z dnia 12.08.201 (1) Postanowienie z dnia 12.08.201 (2) Postanowienie z dnia 12.08.201


2011-08-09-09-37-26_17_22992


POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM

– STYPENDIUM SZKOLNE ORAZ ZASIŁKI SZKOLNE

NA ROK SZKOLNY 2011/2012

 

Referat Oświaty, Kultury i Zdrowia informuje, że ponownie można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.

Pomoc materialna przysługuje:
uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających naukę dzieci i młodzieży, upośledzonych umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Z 2008r. Nr 115, poz. 728) tj. 351 zł. na osobę w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Termin składania wniosków: 15 wrzesień 2011r. (liczy się data wpływu do Urzędu)

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej w następstwie zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie pomocy (np. pożar, wypadek…). O przyznanie zasiłku szkolnego można ubiegać się w trakcie trwania całego roku w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

Druki wniosków można odbierać w Referacie Oświaty, Kultury i Zdrowia przy ul. Wejherowskiej 34 w Szemudzie oraz pobrać ze strony internetowej www.bip.szemud.pl.

Do wniosku należy załączyć: zaświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o dochodzie z dopiskiem klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”;.
W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć zaświadczenie lud oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

Iwona Curlej-Paszke

Formularz wnioskuPP.6220.5.2011

Szemud, dnia 15.07.2011 r.

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. za zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227),

Wójt Gminy Szemud zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie:

na wniosek: Referatu Gospodarki Komunalnej, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud

w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Wykonaniu dróg wraz z odprowadzaniem wód deszczowych
na osiedlu domów jednorodzinnych Tuchomek w gminie Szemud”

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w pokoju nr 2 Urzędu Gminy w Szemudzie, ul. Kartuska 13 (budynek A) w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30-15.30 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.


 

PP.6220.6.2011

Szemud, dnia 19.07.2011 r.

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. za zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227),

Wójt Gminy Szemud zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie:

na wniosek: Referatu Gospodarki Komunalnej, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud

w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Przebudowa drogi we wsiach Dobrzewino i Warzno w Gminie Szemud
oraz wsi Tuchomek w Gminie Żukowo”
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w pokoju nr 2 Urzędu Gminy w Szemudzie, ul. Kartuska 13 (budynek A) w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30-15.30 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.


 

2011-07-07-14-16-31_1_51352


 


2011-06-20-15-01-20_1_42700


Zarządzenie 100/III/2011
Wójta Gminy Szemud
z dnia 16.06.2011 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Szemud zarządza, co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Szemud stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu wraz z załącznikiem na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Szemudzie przez okres 21 dni, a ponadto informuję o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie, na stronie internetowej gminy Szemud.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do Zarządzenia – wykaz gruntów


 

Zarządzenie 99/III/2011
Wójta Gminy Szemud
z dnia 16.06.2011 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Szemud zarządza, co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Szemud stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu wraz z załącznikiem na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Szemudzie przez okres 21 dni, a ponadto informuję o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej gminy Szemud.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do Zarządzenia – wykaz gruntów


 

ZARZĄDZENIE Nr 93/III/2011
Wójta Gminy Szemud
z dnia 13.06.2011 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II w Łebnie.

Na podstawie art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373) w zw. z art. 30 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
zarządzam co następuje:

§ 1

W oparciu o przekazaną dokumentację z postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II w Łebnie, które zostało przeprowadzone w dniu 10.06.2011r , zatwierdzam jego wynik.

§ 2

Uwzględniając wynik postępowania konkursowego stwierdzam, że konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II w Łebnie nie został rozstrzygnięty.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Szemud, dnia 13.06.2011r.
Wójt Gminy Szemud
/ – / Zbigniew Engelbrecht


ZARZĄDZENIE Nr 94/III/2011

Wójta Gminy Szemud
z dnia 13.06.2011 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im.Roberta Schumana w Bojanie

Na podstawie art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373) w zw. z art. 30 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
zarządzam co następuje:

§ 1

W oparciu o przekazana dokumentację z postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Roberta Schumana w Bojanie , które zostało przeprowadzone w dniu 10.06.2011r , zatwierdzam jego wynik.

§ 2

Uwzględniając wynik postępowania konkursowego stwierdzam, że konkurs na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Roberta Schumana w Bojanie nie został rozstrzygnięty.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Szemud, dnia 13.06.2011r.
Wójt Gminy Szemud
/ – / Zbigniew Engelbrecht 

2011-06-10-14-25-04_1_33556

Dokumenty należy rozpakować za pomocą programu ZIP

Raport oddziaływania na środowisko

Załączniki do Raportu


 


 

2011-06-07-08-29-54_1_60261


 

Zarządzenie Nr 89/III/2011
Wójta Gminy Szemud
z dnia 06.06.2011roku
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych Gminy Szemud w roku 2011
z zakresu: krajoznawstwo i wypoczynek dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, w tym w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom

Treść zarządzenia


2011-06-06-09-14-50_1_44635


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko
Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich
w Urzędzie Gminy Szemud

Na podstawie art.15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) Wójt Gminy Szemud informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich został wybrany
Pan Kazimierz Potrykus
zamieszkały w Jeleńskiej Hucie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Kazimierz Potrykus spełnił wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko.
Posiada kwalifikacje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków służbowych na przedmiotowym stanowisku. Z testu i rozmowy kwalifikacyjnej uzyskał łącznie 51 punktów na 60 możliwych.

Wójt Gminy Szemud
/ – / Zbigniew Engelbrecht

Szemud, dnia 30.05.2011r.


 

ZARZĄDZENIE Nr 66/III/2011
Wójta Gminy Szemud
z dnia 13 maja 2011
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum im.Roberta Schumana w Bojanie.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z pózn. zm.) oraz art. 5c pkt.2 i 36a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 1 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U z 2010r. Nr 60, poz.373 )

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im.Roberta Schumana w Bojanie.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Szemud, na stronie internetowej Gminy Szemud www.szemud.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.szemud.pl.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Szemud
/-/ Zbigniew Engelbrecht
* * *


Konkurs na dyrektora Gimnazjum im.Roberta Schumana w Bojanie

Wójt Gminy Szemud
ogłasza konkurs
na kandydata na stanowisko dyrektora
Gimnazjum im. Roberta Schumana w Bojanie

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym;
2) ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w gimnazjum;
3) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
4) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
5) uzyskała:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, – przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
6) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – kara dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne ;
8) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie;
10) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.)
11) ukończyła studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła nauczycielskie kolegium języków obcych , posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w gimnazjum i spełnia wymagania określone w ppkt. 1 oraz 3 -10;
12) osoba nie będąca nauczycielem, która:
a) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
b) ukończyła studia magisterskie;
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
d) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
e) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnieniu;
f) spełnia wymagania określone w ppkt 3, 6, 8, 10.
13) stanowisko dyrektora, w publicznym gimnazjum może zajmować również nauczyciel mianowany dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych ( Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz.854, z późn. zm.), spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek ( Dz. U. z 2009 r. Nr 184 poz. 1436), z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju gimnazjum;
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3) życiorys wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, lub stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 2 ppkt. 3;
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.) lub w art. 147 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, z późn. zm.) ;
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły;
11) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
12) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną , o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) lub w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Roberta Schumana w Bojanie” w terminie do 31 maja 2011 r. w Kancelarii Urzędu Gminy w Szemudzie ul. Kartuska 13 ( bud. A).
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Szemud.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Wójt Gminy Szemud
/-/ Zbigniew Engelbrecht


ZARZĄDZENIE Nr 67/III/2011
Wójta Gminy Szemud
z dnia 13 maja 2011

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łebnie

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z pózn. zm.) oraz art. 5c pkt.2 i 36a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 1 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U z 2010r. Nr 60, poz.373)
zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łebnie.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Szemud, na stronie internetowej Gminy Szemud www.szemud.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.szemud.pl
§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Szemud
/-/ Zbigniew Engelbrecht

* * *


Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II w Łebnie

Wójt Gminy Szemud
ogłasza konkurs
na kandydata na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łebnie

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym;
2) ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej;
3) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
4) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
5) uzyskała:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie
ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, – przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
6) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – kara dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne ;
8) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie;
10) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.)
11) ukończyła studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła nauczycielskie kolegium języków obcych , posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej i spełnia wymagania określone w ppkt. 1 oraz 3 -10;
12) osoba nie będąca nauczycielem, która:
a) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
b) ukończyła studia magisterskie;
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy
na stanowisku kierowniczym;
d) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
e) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie
o ubezwłasnowolnieniu;
f) spełnia wymagania określone w ppkt 3, 6, 8, 10.
13) stanowisko dyrektora, w publicznej szkole podstawowej może zajmować również nauczyciel mianowany dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych ( Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz.854, z późn. zm.), spełniający wymagania określone
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek ( Dz. U. z 2009 r. Nr 184 poz. 1436),
z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły;
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3) życiorys wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, lub stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 2 ppkt. 3;
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.) lub w art. 147 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, z późn. zm.) ;
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły;
11) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
12) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną , o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) lub w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II w Łebnie” w terminie do 31 maja 2011 r. do godz.15.30 w Kancelarii Urzędu Gminy w Szemudzie ul. Kartuska 13 ( bud. A)

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Szemud.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Wójt Gminy Szemud
/-/ Zbigniew Engelbrecht


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 61/III/2011
Wójta Gminy Szemud
z dnia 6 maja 2011

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gimnazjum im.Roberta Schumana w Bojanie

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z pózn. zm.) oraz art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powierza się pełnienie obowiązków Dyrektora Gimnazjum im. Roberta Schumana w Bojanie Pani Elżbiecie Lussa, nauczycielce tej szkoły na okres od 09 maja 2011 do dnia wyłonienia dyrektora w drodze konkursu, jednak nie dłużej niż na okres 6 miesięcy.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 09 maja 2011 r.

Zarządzenie Nr 60/III/2011
Wójta Gminy Szemud
z dnia 6 maja 2011

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Roberta Schumana w Bojanie

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 1 lit. a w związku z art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U z 2004 z późn. zm) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Odwołuje się Pana Andrzeja Szalińskiego ze stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Roberta Schumana w Bojanie z dniem 31.07.2011r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT GMINY SZEMUD
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
– KIEROWNIKA REFERATU SPRAW OBYWATELSKICH
W URZĘDZIE GMINY W SZEMUDZIE

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku,
f) wykształcenie wyższe magisterskie,
g) co najmniej czteroletni staż pracy w tym dwa lata pracy w administracji publicznej.
2. Wymagania dodatkowe:
a) dobra znajomość ustawy „ Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy „Kodeks cywilny” i ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
b) znajomość obsługi komputera oraz wiedza nt. funkcjonowania systemów informatycznych,
c) umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy, samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność.

3. Zakres wykonywanych zadań:
a) Realizowanie zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych,
b) Współorganizacja posiedzeń Komisji i Sesji Rady Gminy,
c) Prowadzenie spraw związanych ze spisem wyborców,
d) Przyjmowanie zawiadomień, wydawanie zezwoleń i zakazów oraz cofanie zezwoleń w sprawach odbycia zgromadzeń, rozwiązywanie zgromadzeń i delegowanie przedstawicieli na zgromadzenia,
e) Udzielanie i cofanie zezwoleń na organizowanie i przeprowadzanie zbiórek publicznych na obszarze gminy organizacjom działającym na tym terenie oraz nadzór nad tymi sprawami,
f) Sporządzanie wykazu podstawowego rocznika przedpoborowych,
g) Kierowanie podległym referatem z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań merytorycznych,

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
e) kserokopie dotychczas uzyskanych świadectw pracy lub dokumentów poświadczających zatrudnienie,
f) oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego nie starsze niż 1 miesiąc ),
g) oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym),
h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z jedną fotografią,
Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w kancelarii Urzędu (pokój nr 7) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud do dnia 11.05.2011r. do godziny 15.30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich”.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Złożone oferty będą badane pod względem kompletności wymaganych dokumentów i spełnienia przez kandydatów wymagań na wskazane stanowisko urzędnicze.
Osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu, powiadomione zostaną telefonicznie o terminie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.szemud.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Kartuskiej 13 – budynek Urzędu Gminy Szemud.
Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458)

Wójt Gminy
/-/ Zbigniew Engelbrecht
Szemud, dnia 29.04.2011r.


2011-04-22-11-17-10_1_02191