2012-11-30-12-08-24_1_68963


 

2012-10-26-08-47-57_17_64706


2012-10-29-16-03-32_17_32478


2012-11-27-10-40-31_1_78939


 

2012-10-18-11-43-18_17_13505


 

INFORMACJA
WÓJTA GMINY SZEMUD

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) Wójt Gminy Szemud informuje, że w dniu 12.10.2012 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Szemudzie, ul. Kartuska 13 wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej jako działka nr 242/7 położonej w obrębie geodezyjnym Łebno, będącej własnością Gminy Szemud na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej nr 242/8.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, które spełniają jeden z warunków:

– przysługują im roszczenia o nabycie tych nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów,

– są poprzednimi właścicielami zbywanych nieruchomości pozbawionymi prawa ich własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo spadkobiercami poprzednich właścicieli, powinny składać wnioski o ich nabycie w Urzędzie Gminy w Szemudzie w terminie 6 tygodni licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości.

Informacji o powyższym można uzyskać w Urzędzie Gminy w Szemudzie, ul. Kartuska 13, pokój nr 24 tel. (58) 676-44-29.

Wójt Gminy Szemud
/ – / Zbigniew Engelbrecht


Zarządzenie nr 363/III/2012

Wójta Gminy Szemud
z dnia 17.09.2012 r.

w sprawie ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 225/2 położonej w Kieleńskiej Hucie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Szemud zarządza, co następuje:

§ 1
Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 225/2 położonej w Kieleńskiej Hucie z zasobu nieruchomości gminy Szemud stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie podlega ogłoszeniu wraz z załącznikiem na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Szemudzie, a ponadto ogłoszenie o II przetargu podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń, ogłoszenie na stronie internetowej, ogłoszenie w prasie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Wójt Gminy Szemud
/ – / Zbigniew Engelbrecht
Szemud dn. 17.09.2012 r.

Ogłoszenie
o przetargu ustnym nieograniczonym
Wójt Gminy Szemud ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Kieleńska Huta gm. Szemud:

1. Działka niezabudowana oznaczona Nr 225/2 o powierzchni 0,1141 ha położona w obrębie geodezyjnym Kieleńska Huta gm. Szemud zapisana w KW GD1W/00060432 Sądu Rejonowego w Wejherowie Wydz. Ksiąg Wieczystych stanowi własność Gminy Szemud.
Wartość przedmiotowej nieruchomości wynosi netto 42.000,00 zł. (sł. czterdzieści dwa tysiące zł).
Wylicytowana cena sprzedaży będzie powiększona o należny podatek VAT 23% określony w dniu powstania obowiązku podatkowego.
Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej wynoszące 2.100,00 (sł. dwa tysiące sto zł.) należy wpłacić gotówką w kasie lub w Banku Rumia Spółdzielczego na konto
Nr 70835100030000022820000010 na trzy dni przed przetargiem
w terminie do dnia 23.10.2012 r. (włącznie) do godz. 15.00.
2. Dla działki nr 225/2 została wydana Decyzja o warunkach zabudowy ustalająca warunki zabudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą.
3. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.
4. II Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 26 października 2012 r. w gmachu Urzędu Gminy w Szemudzie przy ul. Kartuskiej nr 13, pok. nr 24 o godz. 12.00.
a/ W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które:
– wpłacą wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej nie później niż do dnia 23.10.2012 r. (włącznie) w kasie Urzędu Gminy Szemud lub na konto Banku Rumia Spółdzielczego na konto Nr 70835100030000022820000010 na trzy dni przed przetargiem w terminie do dnia 23.10.2012 r. (włącznie) do godz. 15.00.
– stawią się osobiście lub przedłożą pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie,
– przedłożą dokument tożsamości,
– przedłożą oryginalny dowód wpłaty wadium,
– na dowodzie wpłaty należy wpisać numer działki, której ma dotyczyć transakcja,
– osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym pełnomocnictwem oraz przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
b/ Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego – umowy sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości,
c/ Termin umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie 21 dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
d/ Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone najpóźniej przed upływem 3 dni od dnia przetargu.
e/ Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet należności za zakupioną nieruchomość.
f/ Nabywca nieruchomości ma obowiązek wpłaty pełnej kwoty wylicytowanej podczas przetargu do dnia zawarcia umowy notarialnej.
g/ Dodatkowe informacje na temat nieruchomości objętej przetargiem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Szemudzie, ul. Kartuska 13 (pokój nr 24) lub pod nr tel (58) 676-44-29 w godzinach od 7.30 do 15.30.
5. Termin poprzedniego przetargu: 31.05.2012 r.
Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń, ogłoszenie na stronie internetowej, ogłoszenie w prasie.

Uwaga:
Wójt Gminy Szemud może odwołać z ważnych przyczyn ogłoszony przetarg.


Zarządzenie nr 362/III/2012

Wójta Gminy Szemud
z dnia 17 września 2012 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 52 położonej w obrębie geodezyjnym Będargowo przeznaczonej do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Szemud zarządza, co następuje:

§ 1
Podaje się do publicznej wiadomości wykaz dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 52 położonej w obrębie geodezyjnym Będargowo, gm. Szemud przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego z zasobu nieruchomości gminy Szemud stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie podlega ogłoszeniu wraz z załącznikiem na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Szemudzie, ul. Kartuska 13 przez okres 21 dni, a ponadto informacje o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy Szemud.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Wójt Gminy Szemud
/ – / Zbigniew Engelbrecht
Szemud dn. 17.09.2012 r.


W Y K A Z

o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591) oraz art. 13 ust. 1 art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651) Wójt Gminy Szemud przeznacza do sprzedaży nieruchomość oznaczoną jako działka nr 52 położoną w obrębie geodezyjnym Będargowo

1. Działka oznaczona nr 52 o powierzchni 0,5600 ha położona w obrębie geodezyjnym Będargowo gm. Szemud, zapisana w Księdze Wieczystej nr GD1W/00047458/3 Sądu Rejonowego w Wejherowie, Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowi własność Gminy Szemud.
2. Dla działki nr 52 brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ewidencją gruntów Gminy Szemud działka 52 stanowi las i nieużytki.
3. Wartość przedmiotowej nieruchomości wynosi brutto 11.300,00 zł. (sł. jedenaście tysięcy trzysta zł.)
4. Nieruchomość opisana w pkt 1 wykazu zostanie przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
5. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. 15.10.2012 r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Szemudzie przy ul. Kartuskiej 13, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Szemudzie.
6. Bieżące informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, Referat Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami pok. 24 tel. (58) 676-44-29

Urząd Gminy informuje, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
– przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
– jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 4 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości proszone są o złożenie pisemnego wniosku o jej nabycie do dnia 5.11.2012 r. do Urzędu Gminy Szemud, ul. Kartuska 13.2012-09-06-15-18-51_1_28905

2012-09-06-15-17-34_1_19360


 

2012-09-12-10-07-43_20_69018

2012-09-12-10-02-10_20_57351

2012-09-05-12-51-23_1_82086 2012-09-05-13-05-13_1_26483


2012-08-24-15-05-41_1_80662

 

 

2012-08-24-15-03-53_1_71936 2012-08-24-15-04-58_1_95827
2012-08-24-15-13-30_1_67128 2012-08-24-15-14-07_1_04410 2012-08-24-15-14-44_1_28660 2012-08-24-15-15-17_1_87974


2012-08-24-15-03-03_1_90993

 

 

2012-08-24-14-58-52_1_50438 2012-08-24-14-59-40_1_67044 2012-08-24-15-00-11_1_40500 2012-08-24-15-00-38_1_21109 2012-08-24-15-01-16_1_71999 2012-08-24-15-01-50_1_62358 2012-08-24-15-02-28_1_02981


OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Donimierz, Karczemki i Koleczkowo, gmina Szemud.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zmiany Dz. U. z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Szemud Uchwały nr XXV/228/2012 z dnia 14 czerwca 2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Donimierz, Karczemki i Koleczkowo;

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Szemudzie przy ul. Kartuskiej 13 w terminie do dnia 22.08.2012

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Szemud
/ – / Zbigniew Engelbrecht


Zarządzenie nr 339/III/2012

Wójta Gminy Szemud
z dnia 16 sierpnia 2012 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz naboru kadry do przedszkola w ramach projektu pn. „Dobre lepszego początki czyli przedszkolne przygotowania do wieku decydowania” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – nr WND-POKL.09.01.01-22-048/12
/szczegóły w załącznikach/

Załącznik nr 1 – nauczyciel wychowania przedszkolnego

załącznik nr 2 – nauczyciel wychowania przedszkolnego

załącznik nr 3 – pomoc nauczyciela – niana

załącznik nr 4 – język angielski

Załącznik nr 5 – terapeuta psychologiczno-pedagogiczny

załącznik nr 6 – katecheta

Zarządzenie Wójta Gminy Szemud /treść/


 

Wyniki naboru w ramach projektu pn. „Dobre lepszego początki czyli przedszkolne przygotowania do wieku decydowania”  Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1. „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”:

Gimnastyka

Język angielski

Logopeda

Nauczyciel

Niania 1/2

Niania

Rytmika


 

Unieważnienie ogłoszenia o naborze

Unieważniam treść ogłoszenia o naborze na stanowisko terapeuty psychologiczno-pedagogicznego, zawartego w załączniku nr 7 do Zarządzenia nr 332/III/2012 Wójta Gminy Szemud z dnia 01 sierpnia 2012r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz naboru kadry do przedszkola w ramach projektu pn. „Dobre lepszego początki czyli przedszkolne przygotowania do wieku decydowania” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr WND-POKL.09.01.01-22-048/12.

Osoby zainteresowane przepraszamy za zaistniałą sytuację.

Wójt Gminy Szemud

Zbigniew Engelbrecht

Szemud,14.08.2012r.


Unieważnienie ogłoszenia o naborze

Unieważniam treść ogłoszenia o naborze na stanowisko katechety , zawartego w załączniku nr 8 do Zarządzenia nr 332/III/2012 Wójta Gminy Szemud z dnia 01 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz naboru kadry do przedszkola w ramach projektu pn. „Dobre lepszego początki czyli przedszkolne przygotowania do wieku decydowania” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr WND-POKL.09.01.01-22-048/12.

Osoby zainteresowane przepraszamy za zaistniałą sytuację.

Wójt Gminy Szemud

Zbigniew Engelbrecht

Szemud,14.08.2012r.


 

Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Projektowego

Ogłoszenie o naborze dzieci 3-4 letnich do udziału w projekcie
pn. „Dobre lepszego początki czyli przedszkolne przygotowania
do wieku decydowania”
w roku szkolnym 2012/2013

Gmina Szemud ogłasza nabór dzieci 3-4 letnich do grupy przedszkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Koleczkowie – Przedszkole Samorządowe w Koleczkowie w ramach Projektu pn. „Dobre lepszego początki czyli przedszkolne przygotowania do wieku decydowania” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1. „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Szczegóły w załącznikach.

Formularz umowy

Regulamin rekrutacji

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4


 

Wójt Gminy Szemud ogłasza nabór kadry do przedszkola w ramach projektu pn. „Dobre lepszego początki czyli przedszkolne przygotowania do wieku decydowania” Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1. „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” na stanowiska:
1) nauczyciel wychowania przedszkolnego- nauczyciel sprawujący bezpośrednia opiekę nad dziećmi,
2) pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego- niania,
3) nauczyciel języka angielskiego,
4) logopedy,
5) nauczyciela gimnastyki korekcyjnej,
6) nauczyciela rytmiki,
7) terapeuty psychologiczno – pedagogicznego,
8) katechety,
9) pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego- niania,
10) nauczyciel wychowania przedszkolnego –nauczyciel sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi

Szczegóły ogłoszeń oraz rekrutacji zawarte zostały w poniższych załącznikach do Zarządzenia nr 332/II/2012 z dnia 01.08.2012r. Wójta Gminy Szemud w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz naboru kadry do przedszkola w ramach projektu pn. „Dobre lepszego początki czyli przedszkolne przygotowania do wieku decydowania” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- nr WND-POKL.09.01.01-22-048/12.

2012-08-01-15-09-59_20_06579

zał. 1 ogłoszenie nauczyciel w

zał. 2 pomoc nauczyciela

zał. 3 nauczyciel języka angie

zał. 4 logopeda

zał. 5 nauczyciel gimnastyki k

zał. 6 nauczyciel rytmiki

zał. 7 tarapeuta psychologiczn

zał. 8 katecheta

zał. 9 pomoc nauczyciela – nia

zał. 10 nauczyciel wychowania


 

Wyprawka szkolna 2012/2013

Wójt Gminy Szemud, informuje o możliwości skorzystania z pomocy na zakup podręczników dla: uczniów klas I-IV szkoły podstawowej oraz uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów. Do dnia 6 września 2012 r. należy złożyć wniosek u dyrektora szkoły, do której w roku szkolnym 2012/2013 będzie uczęszczać dziecko. Wniosek składa rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy), ale może go także złożyć nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno z niżej wymienionych kryteriów, tj. ze względu na:

kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), tj. dochód nie może przekroczyć 351,00 zł na osobę za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowe, w przypadku których dochód nie może przekroczyć kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) tj. 504,00 zł na osobę w rodzinie
przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, poza kryterium dochodowym, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły (obowiązkowo uzasadnienie dyrektora szkoły o przyznaniu wyprawki), do której uczęszcza uczeń (w tym: zdarzenie losowe, sytuacje kryzysowe, klęski żywiołowe lub ekologiczne), z wyjątkiem uczniów klasy I szkoły podstawowej;
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, realizujących w roku szkolnym 2012/2013 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży. Nie obowiązuje kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2012-07-06-11-54-06_1_46675 2012-07-16-14-34-53_20_18897 2012-07-16-14-38-32_20_71709


 

2012-06-29-11-48-44_1_62516


 

INFORMACJA
WÓJTA GMINY SZEMUD

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) Wójt Gminy Szemud informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Szemudzie, ul. Kartuska 13, na okres 21 dni wykazy nieruchomości:
Wykaz o przeznaczeniu nieruchomości oznaczonej jako działka nr 150/2 położonej w obrębie geodezyjnym Kieleńska Huta przeznaczonej do zamiany na działkę nr 97/1 położoną w Kieleńskiej Hucie, stanowiącą własność osób fizycznych,
Wykaz o przeznaczeniu nieruchomości oznaczonej nr 170/4 położonej w obrębie
geodezyjnym Szemud przeznaczonej do zamiany na działki nr 171/1 i 158/14
położone w Szemudzie, stanowiące własność osoby fizycznej.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, które spełniają jeden z warunków:
– przysługują im roszczenia o nabycie tych nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych
przepisów,
– są poprzednimi właścicielami zbywanych nieruchomości pozbawionymi prawa ich własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo spadkobiercami poprzednich właścicieli, powinny składać wnioski o ich nabycie w Urzędzie Gminy w Szemudzie w terminie 6 tygodni licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości.
Informacji o powyższym można uzyskać w Urzędzie Gminy w Szemudzie, ul. Kartuska 13, pokój nr 24 tel. (58) 676-44-29.


Zarządzenie nr 303/III/2012
Wójta Gminy Szemud
z dnia 20.06.2012 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości oznaczonych jako działka nr 150/2 położona w Kieleńskiej Hucie oraz działka nr 170/4 położona w Szemudzie do zamiany

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Szemud zarządza, co następuje:

§ 1
Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości oznaczonej jako działka nr 150/2 położonej w Kieleńskiej Hucie przeznaczonej do zamiany na działkę nr 97/1 położoną w Kieleńskiej Hucie z zasobu nieruchomości gminy Szemud stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości oznaczonej jako działka nr 170/4 położonej w Szemudzie przeznaczonej do zamiany na działkę nr 171/1 i 158/14 z zasobu nieruchomości gminy Szemud stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Zarządzenie podlega ogłoszeniu wraz z załącznikami na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Szemudzie przez okres 21 dni, a ponadto informacje o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy Szemud.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zał. nr 1

Zał. nr 2


 


 

2012-06-20-15-17-31_1_81012


 


 

2012-06-20-15-13-21_1_07557


2012-06-20-15-14-08_1_17773


 


 

Informacja o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 31 maja 2012 roku w Urzędzie Gminy w Szemudzie.

W dniu 31 maja 2012 roku w Urzędzie Gminy w Szemudzie odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:
1. Działka nr 207/3, położona w Dobrzewinie, o powierzchni 0,1100 ha, zapisana w księdze
wieczystej nr GD1W/00060301/5 ,
2. Działka nr 207/4, położona w Dobrzewinie, o powierzchni 0,1144 ha, zapisana w księdze
wieczystej nr GD1W/00060301/5 ,
3. Działka nr 225/2, położona w Kieleńskiej Hucie, o powierzchni 0,1141 ha, zapisana w
księdze wieczystej nr GD1W/00060432/2.

Na działkę nr 207/3 wadium wpłacili A.P. Niewrzawa. Cena w/w działki osiągnięta w przetargu to kwota brutto 83.234,10 zł. Nabywcami działki nr 207/3 zostali Andrzej Niewrzawa i Paweł Niewrzawa.

Na działkę nr 207/4 wadium wpłacili A.P. Niewrzawa. Cena w/w działki osiągnięta w przetargu to kwota brutto 86.961,00 zł. Nabywcami działki nr 207/4 zostali Pan Andrzej Niewrzawa i Pan Paweł Niewrzawa.

Przetarg nieograniczony ustny wyznaczony na dzień 31 maja 2012 r. w Urzędzie Gminy w Szemudzie na sprzedaż działki 225/2 położonej w Kieleńskiej Hucie nie został rozstrzygnięty ponieważ nikt nie dokonał wpłaty wadium.

Wójt Gminy Szemud
Zbigniew Engelbrecht


2012-05-29-08-48-38_1_40094


2012-05-25-14-12-48_1_11461


Zarządzenie nr 285/III/2012
Wójta Gminy Szemud
z dnia 17 maja 2012 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), Uchwały nr XXI/193/2012 Rady Gminy Szemud z dnia 29 marca 2012 r. Wójt Gminy Szemud zarządza, co następuje:

§ 1
Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Szemud stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
W stosunku do osób, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wyznacza się termin do złożenia wniosku o jej nabycie do dnia 6 lipca 2012 r.
§ 2
Zarządzenie podlega ogłoszeniu wraz z załącznikiem na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Szemudzie przez okres 21 dni, a ponadto informacje o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy Szemud (www.szemud.pl).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do Zarządzenia – wykaz nieruchomościINFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko

podinspektora do spraw gospodarki odpadami i ochrony środowiska

w Urzędzie Gminy Szemud

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zmianami) Wójt Gminy Szemud informuje, że w wyniku zakończenia procedury na stanowisko podinspektora do spraw gospodarki odpadami i ochrony środowiska została wybrana

Pani Ewa Sykut
zamieszkała w Przetoczynie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Ewa Sykut spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada kwalifikacje i predyspozycje zapewniające prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków służbowych na przedmiotowym stanowisku.

Z testu i rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała łącznie 58,5 punktów na 70 możliwych.

Szemud, dnia 09.05.2012r.
Wójt Gminy
/-/ Zbigniew Engelbrecht


Ogłoszenie

o I przetargu ustnym nieograniczonym

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 102, poz. 651 z 2010 r.) Wójt Gminy Szemud o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Dobrzewino i Kieleńska Huta gm. Szemud (szczegóły poniżej).

Szczegóły ogłoszenia


WÓJT GMINY SZEMUD
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
– PODINSPEKTORA DO SPRAW GOSPODARKI ODPADAMI
I OCHRONY ŚRODOWISKA
W URZĘDZIE GMINY W SZEMUDZIE

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku,
f) wykształcenie wyższe uniwersyteckie (magisterskie) w zakresie ochrony środowiska lub gospodarki odpadami lub gospodarki leśnej,
g) co najmniej 2–letni staż pracy oraz doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej.

2. Wymagania dodatkowe:
a) dobra znajomość przepisów : ustawy z dnia 27 kwietnia 2011r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz. U z 2008r. Nr 25 poz. 150), ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 1996r. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071) i ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
b) znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office ( EXEL, WORD),
c) predyspozycje:umiejętność pracy w zespole, kreatywność komunikatywność, obowiązkowość.

3. Zakres wykonywanych zadań:
a) Przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
b) Prowadzenie rejestru rezerwatów i pomników przyrody, zgłaszanie wniosków o ich utworzenie oraz nadzór nad ich właściwą ochroną,
c) Przygotowywanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów na podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia 26 kwietnia 2004r. i przepisów dodatkowych,
d) Przygotowywanie projektów umów dla podmiotów wywożących odpady i nadzór nad ich realizacją, prowadzenie rejestrów podmiotów gospodarczych wywożących odpady stałe z terenu gminy,

e) Przygotowywanie umów i decyzji nakazowych na wywóz odpadów komunalnych finansowanych z budżetu gminy oraz bieżący monitoring wywozu od mieszkańców oraz osób fizycznych i przedsiębiorstw w gminie użytkujących nieruchomości w gminie,
f) Ustalanie z przedsiębiorstwem wywożącym odpady stałe harmonogramu odbioru odpadów od kontrahentów gminy i mieszkańców w tym wielkogabarytowych i odpadów segregowanych,
g) Propagowanie i organizowanie selektywnej zbiórki odpadów,
h) Nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminie w tym kontrola podmiotów gospodarczych i osób fizycznych w zakresie spełniania wymogów prawnych gospodarki odpadami i ochrony środowiska,
i) Współpraca z Partnerami Gminy tj. Miastem Gdynia, „EKODOLINA Sp. z o.o. oraz Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w zakresie stanowiskowym.

4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
e) kserokopie dotychczas uzyskanych świadectw pracy lub dokumentów poświadczających zatrudnienie,
f) oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego nie starsze niż 1 miesiąc ),
g) oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym),
h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z jedną fotografią,

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w kancelarii Urzędu (pokój nr 7) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud do dnia 23.04.2012r. do godziny 17.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora do spraw gospodarki odpadami i ochrony środowiska .”
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Złożone oferty będą badane pod względem kompletności wymaganych dokumentów i spełnienia przez kandydatów wymagań na wskazane stanowisko urzędnicze.
Osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu, powiadomione zostaną telefonicznie o terminie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.szemud.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Kartuskiej 13 – budynek Urzędu Gminy Szemud.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)” oraz podpisane.

Wójt Gminy
/-/ Zbigniew Engelbrecht

Szemud, dnia 11.04.2012r.


2012-03-30-15-19-10_1_42876

Wytyczne do sprządzenia arkusza


W dniu 19 kwietnia br. o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Głazicy odbędzie się, zwołane w trybie wyborczym, Zebranie Wiejskie Sołectwa Głazica. Celem zebrania jest wybór sołtysa sołectwa Głazica.


Treść zarządzenia w PDF

Wzór oferty


 

2012-03-12-10-39-33_1_38122


 


 


 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko
referenta do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych dla oświaty
w Urzędzie Gminy Szemud

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 roku Nr 223, poz. 1458) Wójt Gminy Szemud informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Referenta do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych dla oświaty została wybrana

Pani Katarzyna Miotk
zamieszkała w Zęblewie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Katarzyna Miotk spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada kwalifikacje i predyspozycje zapewniające prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych na przedmiotowym stanowisku.
Z testu i rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała łącznie 52,5 punktów na 70 możliwych.

Zastępca Wójta Gminy
/ – / Krzysztof Brzezicki
(podpis osoby upoważnionej)

Szemud, dnia 27.01.2012r.


 

Obwieszczenie RDOŚ w Gdańsku w sprawie możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją dot. wydania decyzji środowiskowych dla budowy drogi ekspresowej S6

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie budowy drogi ekspresowej S6


 


 

Formularz oferty

WÓJT GMINY SZEMUD
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
– REFERENTA DO SPRAW POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH DLA OŚWIATY
W URZĘDZIE GMINY W SZEMUDZIE

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,c) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,d) nieposzlakowana opinia,e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku,f) wykształcenie wyższe o kierunku Zarządzanie,g) co najmniej 2–letni staż pracy oraz doświadczenie zawodowe na stanowisku administracyjnym.
2. Wymagania dodatkowe:
a) dobra znajomość przepisów : ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i ogólna znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
b) znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office ( EXEL, WORD),
c) predyspozycje: systematyczność, obowiązkowość, komunikatywność, zdolności organizatorskie, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych, umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność logicznego myślenia i selekcji informacji.

3. Zakres wykonywanych zadań:
a) Inicjowanie, monitorowanie i rozliczanie przedsięwzięć i projektów związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem środków pomocowych Unii Europejskiej oraz pozabudżetowych źródeł finansowych dla oświaty i promocji,
b) Monitorowanie stron internetowych i pozyskiwanie informacji o wszelkich programach i dostępnych źródłach finansowania projektów gminy dotyczących rozwoju edukacji,
c) Aktywny udział w analizowaniu możliwości pozyskiwania przez gminę dofinansowania zewnętrznego dla oświaty,
d) Opracowywanie wniosków o dofinansowanie,
e) Prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej pozyskiwania funduszy od chwili przygotowania wniosku do rozliczenia końcowego zadania
f) Prowadzenie ewidencji złożonych i rozliczonych wniosków,
g) Opisywanie faktur dotyczących wydatkowania środków i ścisła współpraca w tym zakresie z referatem finansowym,
h) Sporządzanie okresowych informacji i sprawozdań dotyczących realizowanych zadań,
i) Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie pozyskiwania funduszy krajowych i unijnych,
j) Informowanie gminnych jednostek organizacyjnych o możliwościach pozyskiwania dodatkowych środków na rzecz edukacji i kultury,
k) Współpraca z podmiotami, które mogą być partnerami we wspólnych projektach planowanych do realizacji przez gminę a w szczególności z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi oraz partnerami zagranicznymi.

4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
e) kserokopie dotychczas uzyskanych świadectw pracy lub dokumentów poświadczających zatrudnienie,
f) oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego nie starsze niż 1 miesiąc ),
g) oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym),
h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z jedną fotografią,

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w kancelarii Urzędu (pokój nr 7) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud do dnia 13.01.2012r. do godziny 15.30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referenta do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych dla oświaty ”.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Złożone oferty będą badane pod względem kompletności wymaganych dokumentów i spełnienia przez kandydatów wymagań na wskazane stanowisko urzędnicze.
Osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu, powiadomione zostaną telefonicznie o terminie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.szemud.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Kartuskiej 13 – budynek Urzędu Gminy Szemud.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)” oraz podpisane.

/ – / Zbigniew Engelbrecht
Wójt Gminy Szemud

Szemud, dnia 03.01.2012r.


 

INFORMACJA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH REALIZUJĄCYCH ZADANIA PUBLICZNE
Organizacje pozarządowe, które realizowały zadania z zakresu:
1) Upowszechniania kultury fizycznej i sportu
2) Rehabilitacji zdrowotnej i społecznej
3) Upowszechniania kultury
zobowiązane są złożyć sprawozdanie z rozliczenia otrzymanej dotacji na realizację zadania publicznego w terminie określonym w umowie dotacyjnej, na wzorze sprawozdania określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U. z 2005 Nr 264 poz. 2207).

Iwona Curlej-Paszke