2013-11-22-11-39-34_1_35871 Obwieszczenie


Wójt Gminy Szemud ogłasza:
1. Przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Szemud z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014”, zwanego dalej „projektem programu”.
2. Projekt programu będzie dostępny:
1) na stronie internetowej gminy www.szemud.pl
2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Szemudzie, przy ul. Kartuskiej 13, 84-217 Szemud
3. Konsultacje przeprowadzone są w celu ustalenia wspólnych działań Gminy Szemud z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego określonych w „projekcie programu” i prowadzenia ewentualnie zgłoszonych uwag.
4. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 12.11.2013r. do 26.11.2013r.
5. Druk służący do składania opinii do „projektu programu” zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.szemud.pl
6. Opinie i uwagi do „projektu programu” należy składać w Urzędzie Gminy w Szemudzie przy ul. Kartuskiej 13, 84-217 Szemud lub drogą elektroniczną na adres kancelaria@szemud.pl.
7. Nie przedstawienie opinii oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia.
8. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji zostaną umieszczone na stronie internetowej www.szemud.pl.

Druk do konsultacji

Program współpracy Gminy Szemud z organizacjami pozarządowymi- projekt2013-10-01-09-52-06_1_58101


2013-10-04-15-28-49_1_68429


2013-11-08-07-35-35_1_93855


2013-11-15-15-14-33_1_70578


2013-11-15-15-15-34_1_76684

 


Zarządzenie Nr 546/III/2013 Wójta Gminy Szemud z dnia 18 wrzesień 2013r.

w sprawie : ustalenia jednolitych zasad odpłatnego przejmowania przez Gminę Szemud od inwestorów – osób fizycznych i prawnych nowobudowanych urządzeń przesyłowych (sieci wodociągowych i kanalizacyjnych ) wybudowanych z ich środków własnych, których budowa nie została przewidziana w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Gminy szemud.

arządzenie Nr 546/III/2013 Wójta Gminy Szemud z dnia 18 wrzesień 2013r.

 2013-09-12-15-49-13_1_51233


 

2013-09-12-15-48-20_1_83309


 

Informacja o wynikach naboru kadry uzupełniającej do przedszkola w ramach pn. „Dobre lepszego początki czyli przedszkolne przygotowania do wieku decydowania” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: katechety


 

2013-08-30-08-59-07_20_84960 2013-08-30-09-05-15_20_71500

Przewodnicząca Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Przewodniczący Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarzadowymi zapraszają organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu rocznego „Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”.

W ramach procesu konsultacji społecznych (szczegóły na stronie internetowej www.rops.pomorskie.eu w zakładce „organizacje pozarządowe”) zapraszamy do udziału w spotkaniach konsultacyjnych, które odbędą się w Gdańsku, Chojnicach i Słupsku.
Tematem konsultacji będą:
· Cel strategiczny i cele szczegółowe Programu,
· Zasady współpracy,
· Formy współpracy,
· Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert,
· Wolne wnioski.
Termin i miejsce pierwszego spotkania konsultacyjnego:
· Gdańsk – Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Jana Augustyńskiego 1, dnia 4 września br.o godz. 16.00

O terminach kolejnych spotkań poinformujemy Państwa niebawem.
Szczegółowych informacji udzielają: Przewodniczący Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych Pan Marek Olechnowicz email: prop@vp.pl; przedstawicielka Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Pani Beata Matyjaszczyk tel. 501 209 717 email: beata.matyjaszczyk@wp.pl oraz Pani Magdalena Witkowska z zespołu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – tel. 58 32 68 897, emal: m.witkowska@pomorskie.eu

Pliki do pobrania:

Formularz konsultacyjny

Plan spotkania konsultacyjnego

Projekt Programu Współpracy Samorządu z NGO na 2014wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego fragmentu miejscowości Karczemki, obręb Dobrzewino

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego fragmentu wsi Przetoczyno

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego fragmentów wsi Kielno, Kamień, Przetoczyno


 

Wójt Gminy Szemud ogłasza nabór uzupełniający (na stanowisko: katecheta) do przedszkola w ramach projektu pn. „Dobre lepszego początki czyli przedszkolne przygotowania do wieku decydowania” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: nauczyciel języka angielskiego

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: katechety


 

Szemud, dnia 16.08.2013 r.

PP.6220.6.2013
OBWIESZCZENIE

Urząd Gminy w Szemudzie, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 04.04.2013r. wpłynął wniosek firmy SPORTIS S.A. z Bojana, ul. Na Dambnik 22, Bojano, 84-2-7 Koleczkowo o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wzrost konkurencyjności firmy SPORTIS S.A. z Bojana poprzez inwestycje”, a dnia 12.08.2012r. „Raport o oddziaływaniu na środowisko” powyższego przedsięwzięcia..
Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Szemud, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w pokoju nr 2 Urzędu Gminy w Szemudzie, ul. Kartuska 13 (budynek A) w godzinach pracy Urzędu tj. w pn od 7.30-17.00 i wt-pt od 7.30-15.30 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.


 

Załącznik Nr 1-na stanowisko: nauczyciel języka angielskiego

Załącznik Nr 2 – na stanowisko: katechety

Zarządzenie nr 527/III/2013 Wójta Gminy Szemud z dnia 05.08.2013r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz naboru kadry uzupełniającej do przedszkola w ramach projektu pn. „Dobre lepszego początki czyli przedszkolne przygotowania do wieku decydowania” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – nr WND-POKL.09.01.01-22-048/12


 

Informacja o wynikach naboru na stanowiska w ramach projektu pn.„Dobre lepszego początki czyli przedszkolne przygotowania do wieku decydowania”

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: terapeuty psychologiczno – pedagogicznego

nformacja o wynikach naboru na stanowisko: nauczyciel języka angielskiego

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: katechety


 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko ds. planowania przestrzennego
w Urzędzie Gminy Szemud

Wójt Gminy Szemud informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko nie dokonano wyboru z powodu braku ofert.

Wójt Gminy
/-/ Ryszard Kalkowski
Szemud 30.07.2013r.


Wójt Gminy Szemud ogłosił nabór uzupełniający do przedszkola w ramach projektu pn. „Dobre lepszego początki czyli przedszkolne przygotowania do wieku decydowania” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

załącznik nr 1 – język angielski

załącznik nr 2 – terapeuta psychologiczno-pedagogiczny

załącznik nr 3 – katecheta

Zarzadzenie w sprawie nabór uzupełniający do przedszkola w ramach projektu pn. „Dobre lepszego początki czyli przedszkolne przygotowania do wieku decydowania” współfinansowanego ze środków ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie

2013-07-25-09-48-36_20_75542


Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Częstkowie

2013-07-25-09-46-02_20_94764


WÓJT GMINY SZEMUD
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE:

STANOWISKO DS. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
W URZĘDZIE GMINY SZEMUD

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku,
f) wykształcenie wyższe techniczne o kierunku: architektura lub urbanistyka lub planowanie przestrzenne,
g) co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w pracy związanej bezpośrednio z gospodarką przestrzenną,
h) ważne uprawnienia urbanistyczne uzyskane na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz związanych z nią rozporządzeń wykonawczych; orientacja w przepisach: prawo budowlane, o gospodarce nieruchomościami, prawo ochrony środowiska, o ochronie przyrody, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, kodeksie postępowania administracyjnego,
b) umiejętność rozumienia i interpretacji obowiązujących przepisów,
c) umiejętność obsługi programów graficznych,
d) umiejętność obsługi urządzeń biurowych i biurowych programów komputerowych,
e) doświadczenie w pracy w administracji,
f) obowiązkowość, dyspozycyjność, zdolności organizacyjne, komunikatywność.

3. Zakres wykonywanych zadań:
a) prowadzenie prac związanych ze sporządzaniem, zatwierdzaniem i realizacją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, projektów planów miejscowych oraz innych opracowań planistycznych, w tym prowadzenie spraw związanych z udziałem społeczeństwa w procesie opracowania planów zagospodarowania przestrzennego,
b) opracowywanie wytycznych i opinii dotyczących zagadnień zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, dla których sporządzane są aktualnie plany miejscowe,
c) opracowywanie opinii dotyczących spraw związanych z prowadzoną polityką przestrzenną gminy Szemud i gmin sąsiednich,
d) opracowywanie opinii dotyczących spraw związanych z prowadzoną polityką przestrzenną państwa określoną w wojewódzkich programach rządowych pod kątem ich włączenia do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
e) obsługa interesanta w zakresie gospodarki przestrzennej (wydawanie decyzji, opinii, zaświadczeń oraz innych dokumentów związanych z gospodarką i polityką przestrzenną)
f) przygotowanie i kompletowanie materiałów wejściowych, udział w inwentaryzacjach i uzupełniających pracach terenowych;
g) opracowywanie zleconych tematów w zakresie technicznym i graficznym;
h) przygotowywanie, sprawdzanie i kompletowanie opracowań;
i) kompletowanie dokumentacji celem przekazania do archiwum;
j) archiwizacja danych dokumentów planistycznych w formie cyfrowej;
k) zbieranie materiałów do opinii urbanistycznych.

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
e) kserokopie dokumentów poświadczających ważność nabytych uprawnień urbanistycznych,
f) kserokopie dotychczas uzyskanych świadectw pracy lub dokumentów poświadczających zatrudnienie,
g) oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego nie starsze niż 1 miesiąc ),
h) oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym),
i) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
j) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z jedną fotografią,

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w kancelarii Urzędu (pokój nr 7) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud do dnia 26.7.2013r. do godziny 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. planowania przestrzennego”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Złożone oferty będą badane pod względem kompletności wymaganych dokumentów i spełnienia przez kandydatów wymagań na wskazane stanowisko urzędnicze. Osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu, powiadomione zostaną telefonicznie o terminie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.szemud.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Kartuskiej 13 – budynek Urzędu Gminy Szemud.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)”.

Wójt Gminy
/-/ Ryszard Kalkowski
Szemud, dnia 15.07.2013r.


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na samodzielne stanowisko do spraw kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Szemud

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.) Wójt Gminy Szemud informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru z dnia 03.06.2013r. na wyżej wymienione stanowisko nie została wybrana żadna osoba spośród zakwalifikowanych kandydatów z powodu nieuzyskania wymaganej ilości punktów w postępowaniu oceniającym.

Wójt Gminy
/-/ Ryszard Kalkowski
Szemud 15.07.2013r.


WÓJT GMINY SZEMUD

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE:
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KANCELARYJNYCH
W URZĘDZIE GMINY SZEMUD

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku,
f) wykształcenie wyższe,
g) co najmniej czteroletni staż pracy, w tym minimum dwa lata w administracji samorządowej.
2. Wymagania dodatkowe:
a) dobra znajomość ustawy „Kodeks postępowania administracyjnego” i instrukcji kancelaryjnej dla gmin oraz dobra znajomość ustawy o samorządzie gminnym i znajomość przepisów prawnych regulujących kompetencje samorządu gminnego, wiedza nt. funkcjonowania gminy Szemud,
b) bierna znajomość j. kaszubskiego (w stopniu podstawowym, pozwalającym na nawiązanie komunikacji werbalnej),
c) praktyczna umiejętność obsługi podstawowych urządzeń biurowych,
d) doświadczenie w pracy z systemami elektronicznego obiegu dokumentów,
e) obowiązkowość, dyspozycyjność, zdolności organizacyjne, komunikatywność.
3. Zakres wykonywanych zadań:
a) wstępna obsługa interesanta,
b) kierowanie kancelarią Urzędu Gminy, w tym obsługa systemu kancelaryjnego w Urzędzie,
c) nadzór nad funkcjonowaniem sekretariatu Wójta.
4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
e) kserokopie dotychczas uzyskanych świadectw pracy lub dokumentów poświadczających zatrudnienie,
f) oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego nie starsze niż 1 miesiąc ),
g) oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym),
h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z jedną fotografią,
Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w kancelarii Urzędu (pokój nr 7) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud do dnia 22.07.2013r. do godziny 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na stanowisko urzędnicze – Samodzielne stanowisko ds. kancelaryjnych (kancelaria)”.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Złożone oferty będą badane pod względem kompletności wymaganych dokumentów i spełnienia przez kandydatów wymagań na wskazane stanowisko urzędnicze. Osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu, powiadomione zostaną telefonicznie o terminie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.szemud.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Kartuskiej 13 – budynek Urzędu Gminy Szemud.
Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)”.

Wójt Gminy
/-/ Ryszard Kalkowski
Szemud, dnia 12.07.2013r.


WÓJT GMINY SZEMUD

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE:
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KANCELARYJNYCH
W URZĘDZIE GMINY SZEMUD

 

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku,
f) wykształcenie wyższe,
g) co najmniej trzyletni staż pracy.

2. Wymagania dodatkowe:
a) dobra znajomość ustawy „Kodeks postępowania administracyjnego” i instrukcji kancelaryjnej dla gmin oraz dobra znajomość ustawy o samorządzie gminnym i znajomość przepisów prawnych regulujących kompetencje samorządu gminnego,
b) praktyczna umiejętność obsługi podstawowych urządzeń biurowych,
c) doświadczenie w pracy z systemami elektronicznego obiegu dokumentów,
d) obowiązkowość, dyspozycyjność, zdolności organizacyjne, komunikatywność.

3. Zakres wykonywanych zadań:
a) organizacja pracy oraz kompleksowa obsługa sekretariatu Wójta,
b) obsługa kancelaryjna Wójta,
c) obsługa systemu kancelaryjnego w Urzędzie i współpraca w tym zakresie z kancelarią Urzędu.

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
e) kserokopie dotychczas uzyskanych świadectw pracy lub dokumentów poświadczających zatrudnienie,
f) oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego nie starsze niż 1 miesiąc ),
g) oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym),
h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z jedną fotografią,

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w kancelarii Urzędu (pokój nr 7) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud do dnia 22.07.2013r. do godziny 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na stanowisko urzędnicze – Samodzielne stanowisko ds. kancelaryjnych (sekretariat)”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Złożone oferty będą badane pod względem kompletności wymaganych dokumentów i spełnienia przez kandydatów wymagań na wskazane stanowisko urzędnicze. Osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu, powiadomione zostaną telefonicznie o terminie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.szemud.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Kartuskiej 13 – budynek Urzędu Gminy Szemud.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)”.

Wójt Gminy
/-/ Ryszard Kalkowski
Szemud, dnia 12.07.2013r.


2013-06-27-09-39-23_1_83720


Wójt Gminy Szemud
ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Częstkowie

Przypominamy o obowiązującym zarządzeniu w sprawie ograniczenia zużycia wody.

2013-06-20-14-41-17_20_30145 2013-06-20-14-43-12_20_67858 2013-06-20-14-44-30_20_44572


Wójt Gminy Szemud
ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie

2013-06-19-09-51-38_1_31749 2013-06-20-14-24-24_20_65901 2013-06-20-14-25-33_20_40056 2013-06-20-14-30-27_20_79476 2013-06-20-14-46-51_20_76133


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko
Kierownika Referatu Gospodarki Odpadami
w Urzędzie Gminy Szemud

Wójt Gminy Szemud informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko nie dokonano wyboru z powodu niespełnienia przez kandydata niezbędnych wymagań konkursowych.

Wójt Gminy
/-/ Ryszard Kalkowski
Szemud 04.06.2013r.


W dniu 05.06.2013 r. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się spotkanie Wójta Gminy z sołtysami.

Sabina Potrykus


WÓJT GMINY SZEMUD
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE:

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KANCELARYJYCH
W URZĘDZIE GMINY SZEMUD

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku,
f) wykształcenie wyższe,
g) co najmniej trzyletni staż pracy.

2. Wymagania dodatkowe:
a) dobra znajomość ustawy „Kodeks postępowania administracyjnego” i instrukcji kancelaryjnej dla gmin oraz dobra znajomość ustawy o samorządzie gminnym i znajomość przepisów prawnych regulujących kompetencje samorządu gminnego,
b) praktyczna umiejętność obsługi podstawowych urządzeń biurowych,
c) doświadczenie w pracy z systemami elektronicznego obiegu dokumentów,
d) obowiązkowość, dyspozycyjność, zdolności organizacyjne, komunikatywność.

3. Zakres wykonywanych zadań:
a) organizacja pracy oraz kompleksowa obsługa sekretariatu Wójta,
b) obsługa kancelaryjna Wójta,
c) obsługa systemu kancelaryjnego w Urzędzie i współpraca w tym zakresie z kancelarią Urzędu.

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
e) kserokopie dotychczas uzyskanych świadectw pracy lub dokumentów poświadczających zatrudnienie,
f) oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego nie starsze niż 1 miesiąc ),
g) oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym),
h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z jedną fotografią,

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w kancelarii Urzędu (pokój nr 7) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud do dnia 17.06.2013r. do godziny 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na stanowisko urzędnicze – Samodzielne stanowisko ds. kancelaryjnych”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Złożone oferty będą badane pod względem kompletności wymaganych dokumentów i spełnienia przez kandydatów wymagań na wskazane stanowisko urzędnicze. Osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu, powiadomione zostaną telefonicznie o terminie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.szemud.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Kartuskiej 13 – budynek Urzędu Gminy Szemud.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)”.

Wójt Gminy
/-/ Ryszard Kalkowski
Szemud, dnia 03.06.2013r.


WÓJT GMINY SZEMUD
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
– KIEROWNIKA REFERATU GOSPODARKI ODPADAMI
W URZĘDZIE GMINY W SZEMUDZIE

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku,
f) wykształcenie wyższe o profilu ochrona środowiska,
g) co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym .

2. Wymagania dodatkowe:
a) dobra znajomość ustawy „Kodeks postępowania administracyjnego”, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy ” Kodeks cywilny „ , ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy Prawo ochrony środowiska.
b) znajomość obsługi komputera i programów EXEL i branżowych dotyczących gospodarki odpadami,
c) umiejętność kierowania zespołem, umiejętność organizacji pracy, odpowiedzialność, kreatywność, posiadanie prawa jazdy kategorii B.

3. Zakres wykonywanych zadań:
a) Organizacja pracy oraz nadzór nad funkcjonowaniem Referatu Gospodarki Odpadami,
b) Przygotowanie sprawozdań, ocen, analiz, raportów i bieżących informacji o realizacji gospodarki odpadami,
c) Nadzór nad realizacją umów z zawartymi podmiotami wykonującymi wywóz odpadów,
d) Współpraca z partnerami Gminy tj: Miastem Gdynia, Eko-Dolina Sp. z o.o. ,Komunalnym Związkiem Gmin Dolina Redy i Chylonki,
e) Nadzór nad przestrzeganiem przepisów dot. utrzymania czystości i porządku w gminie.

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
e) kserokopie dotychczas uzyskanych świadectw pracy lub dokumentów poświadczających zatrudnienie,
f) oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego nie starsze niż 1 miesiąc ),
g) oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym),
h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z jedną fotografią,
Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w kancelarii Urzędu (pokój nr 7) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud do dnia 20.05.2013r. do godziny 17.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Referatu Gospodarki Odpadami”.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Złożone oferty będą badane pod względem kompletności wymaganych dokumentów i spełnienia przez kandydatów wymagań na wskazane stanowisko urzędnicze.
Osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu, powiadomione zostaną telefonicznie o terminie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.szemud.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Kartuskiej 13 – budynek Urzędu Gminy Szemud.
Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.).

p. o. Wójta Gminy
/-/ Krzysztof Brzezicki
Szemud, dnia 08.05.2013r.


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko
Inspektora do spraw funduszy pozabudżetowych i inwestycji
w Urzędzie Gminy Szemud

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz.1458 z późn. zmianami) Wójt Gminy Szemud informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko inspektora do spraw funduszy pozabudżetowych i inwestycji została wybrana

Pani Milena Czoska
zamieszkała w Szemudzie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Milena Czoska spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada kwalifikacje i predyspozycje zapewniające prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków służbowych na przedmiotowym stanowisku.
Z testu i rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała łącznie 42,75 punktów na 60 możliwych.

p. o. Wójta Gminy
/-/ Krzysztof Brzezicki
Szemud, dnia 07.05.2013r.


Kwalifikacja wojskowa – rocznik 1994

WÓJT GMINY SZEMUD
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
– KIEROWNIKA REFERATU GOSPODARKI ODPADAMI
W URZĘDZIE GMINY W SZEMUDZIE

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku,
f) wykształcenie wyższe o profilu ochrona środowiska,
g) co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w administracji publicznej oraz co najmniej trzy lata pracy na stanowisku związanym z gospodarką odpadami stałymi.
2. Wymagania dodatkowe:
a) dobra znajomość ustawy „Kodeks postępowania administracyjnego”, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy ”Kodeks cywilny„ , ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy Prawo ochrony środowiska.
b) znajomość obsługi komputera i programów EXEL i branżowych dotyczących gospodarki odpadami,
c) umiejętność kierowania zespołem, umiejętność organizacji pracy, odpowiedzialność, kreatywność.

3. Zakres wykonywanych zadań:
a) organizacja pracy oraz nadzór nad funkcjonowaniem Referatu Gospodarki Odpadami,
b) przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz, raportów i bieżących informacji o realizacji gospodarki odpadami,
c) nadzór nad realizacją umów z zawartymi podmiotami wykonującymi wywóz odpadów,
d) współpraca z partnerami Gminy tj: Miastem Gdynia, Eko-Doliną Sp. z o.o. ,Komunalnym Związkiem Gmin Dolina Redy i Chylonki,
e) nadzór nad przestrzeganiem przepisów dot. utrzymania czystości i porządku w gminie.

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
e) kserokopie dotychczas uzyskanych świadectw pracy lub dokumentów poświadczających zatrudnienie,
f) oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego nie starsze niż 1 miesiąc ),
g) oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym),
h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z jedną fotografią,
Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w kancelarii Urzędu (pokój nr 7) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud do dnia 22.04.2013r. do godziny 17.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Referatu Gospodarki Odpadami”.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Złożone oferty będą badane pod względem kompletności wymaganych dokumentów i spełnienia przez kandydatów wymagań na wskazane stanowisko urzędnicze.
Osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu, powiadomione zostaną telefonicznie o terminie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.szemud.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Kartuskiej 13 – budynek Urzędu Gminy Szemud.
Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)”

p.o. Wójta Gminy
/-/ Krzysztof Brzezicki
Szemud, dnia 11.04.2013r.


Kwalifikacja wojskowa – rocznik 1994


W okresie od 4 do 10 kwietnia br. potrwa kwalifikacja wojskowa dla osób z terenu Gminy Szemud. Wzywa się głównie mężczyzn urodzonych w roku 1994, ale również urodzonych latach 1989-1993, którzy jeszcze do kwalifikacji (dawnego poboru) nie zgłosili się z różnych przyczyn.


Nabór uzupełniający dzieci 3-4 letnich do grupy przedszkolnej w Przedszkolu Samorządowym w Koleczkowie

Informacja o naborze

Regulamin rekrutacji

Wzór umowy

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4


 

Zarządzenie nr 434/III/2013 Wójta Gminy Szemud z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Szemud

Treść Zarządzenia 

Zarządzenie Nr 432/III/2013 Wójta Gminy Szemud
z dnia 01.02.2013r.
w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szemud w roku 2013

Formularz oferty

Ogłoszenie o konkursie


s_2013-01-18-10-58-15_1_61342


INFORMACJA

Wójt Gminy Szemud informuje, że z dniem 1 stycznia 2013 roku na podstawie porozumienia z dnia 28 grudnia 2012 roku zostało rozwiązane porozumienie zawarte w dniu 30 marca 2001 roku między Powiatem Wejherowskim a Gminą Szemud w sprawie powierzenia niektórych zadań i kompetancji z zakresu działania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia przez organy Gminy Szemud.
W praktyce oznacza to, że w chwili obecnej organem właściwym do wydawania decyzji określających warunki wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej i do wydawania decyzji w sprawie rekultywacji gruntów jest Starosta Wejherowski.
W związku z powyższym wszelkie dokumenty dotyczące powyższych spraw należy składać w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, ul. 3 Maja 4.

/-/ Zbigniew Engelbrecht
Wójt Gminy Szemud