Wójt Gminy Szemud
ogłasza
nabór na dwa stanowiska urzędnicze
referent ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych i USC
w Urzędzie Gminy Szemud

1. Nazwa stanowiska i wymiar etatu
referent ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych i USC – pełny etat.
Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Szemud.
2. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie
b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych
c) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
d) nieposzlakowana opinia
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku
f) posiadanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku – wykształcenie wyższe,
g) wymagany staż pracy min. 2 lata w tym co najmniej 1 rok w administracji publicznej,
h) obsługa komputera – znajomość pakietu MS Office, obsługa Internetu.
i) znajomość aplikacji ŹRÓDŁO do obsługi systemu Rejestrów Państwowych – SRP, RDO i SRP, PESEL,
j) znajomość oraz podstawowe umiejętności stosowania obowiązujących przepisów: ustawy o samorządzie terytorialnym, kodeksu postępowania administracyjnego i instrukcji kancelaryjnej dla gmin, ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności, ustawy kodeks rodzinno – opiekuńczy, wiedza na temat nt. funkcjonowania Gminy Szemud

3. Wymagania dodatkowe :

a) prawo jazdy kat. „B”,
b) odporność na stres,
c) zdolności analityczne i umiejętność pracy w zespole,
d) sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność,
e) mile widziane opinie i referencje z poprzednich miejsc pracy,

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) Prowadzenie rejestru stałych mieszkańców gminy w formie elektronicznej.
2) Prowadzenie rejestru mieszkańców pobytu czasowego w formie elektronicznej.
3) Prowadzenie rejestru cudzoziemców pobytu czasowego oraz stałego.
4) Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny meldunkowej oraz bieżąca praca w Centralnym Rejestrze Pesel oraz Dowodów Osobistych.
5) Utrzymanie współpracy w zakresie spraw meldunkowych z innymi organami i jednostkami np: Policja, Prokuratura, Sądy, Wojskowa Komenda Uzupełnień, Urzędy Skarbowe, Urzędy Pracy, itp.
6) Sporządzanie wykazu dzieci dla szkół podstawowych i gimnazjalnych.
7) Sporządzanie wykazu przedpoborowych i poborowych.
8) Dokonywanie analiz oraz opracowywanie informacji z zakresu dyscypliny meldunkowej i innych spraw meldunkowych dla potrzeb Wójta Gminy, Wydziału Spraw Obywatelskich Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz BIP.
9) Ścisła współpraca i zastępstwo w zakresie obsługi interesantów w zakresie obsługi Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej w tym:
– przyjmowanie wniosków o wpis do rejestru działalności gospodarczej,
– wprowadzanie na wniosek wszelkich zmian,
10) Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wymeldowanie oraz
Przygotowanie odpowiednich decyzji w tym zakresie.
11) Przygotowanie i sporządzanie meldunków o stanie ludności i wyborców
w poszczególnych okręgach wyborczych i obwodach głosowania.

12) Wydawanie z rejestru odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych danych w rejestrze stanu cywilnego dotyczących wskazanej osoby.
13) Przygotowanie projektów aktów małżeństw, urodzeń , zgonów.
14) Dokonywanie przypisków przy aktach stanu cywilnego.
15) Sporządzanie statystyk dotyczących zdarzeń w USC.
16) Prowadzenie korespondencji krajowej i zagranicznej.

5. Wykaz wymaganych dokumentów:
a) list motywacyjny
b) życiorys (CV)
c) kwestionariusz osobowy z fotografią
d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia zawodowe,
e) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (zatrudnienie)
f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoba wybrana w naborze zobowiązana będzie do przedłożenia w ciągu jednego miesiąca od rozstrzygnięcia konkursu aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego)
g) oświadczenie o posiadaniu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie (osoba wybrana w naborze zobowiązana będzie do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku inspektora ds. ochrony środowiska
h) oświadczenie o posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
i) kserokopia dowodu osobistego.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy Szemud lub przesłać pocztą na adres :
Urząd Gminy Szemud ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud
do dnia 10.04.2017 r. do godz. 17.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko referent ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych i USC „.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie 10.04.2017 r. nie będą rozpatrywane. Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szemud (www.bip.szemud.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Kartuskiej 13 – budynek Urzędu Gminy Szemud.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zmian.), oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r poz. 1202 z późn. zmianami)”.

Szemud, 30.03.2017 r.

Wójt Gminy Szemud
Ryszard Kalkowski