OGŁOSZENIE O KONKURSIE

WÓJT GMINY SZEMUD

o g ł a s z a KONKURS

na kandydata na stanowisko

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie

  1. Nazwa i adres samorządowej instytucji kultury :

Gminny Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie

ul. Szkolna 4a

84-217 Szemud

  1. Wymagane kwalifikacje kandydatów i sposób ich udokumentowania

1. Wymagania niezbędne :

Kandydatem na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie może być osoba , która :

1)jest obywatelem polskim,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw

publicznych ,

3)posiada wykształcenie wyższe (preferowane o kierunkach sportowych -Akademia Wychowania Fizycznego, pedagogicznych, w zakresie kultury , zarządzania i marketingu lub ekonomiczne)

4) posiada co najmniej 5 letni staż pracy w tym 3 lata staż związany z kierowaniem jednostką Kultury, oświaty lub sportu ,

5)posiada uprawnienia instruktora zajęć sportowych

6)doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ,

8) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem

środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia

17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów

publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn. zmianami)

9) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku .

  1. Wymagania dodatkowe :

1) znajomość przepisów z zakresu ustaw : o organizowaniu i prowadzeniu

działalności kulturalnej , o bibliotekach, o samorządzie gminnym, o finansach

publicznych , Prawo zamówień publicznych oraz zagadnień z zakresu prawa

pracy ,

2) posiadanie wiedzy w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych na działalność kulturalną i sportową

3) umiejętność organizacji pracy oraz kierowania zespołem pracowników ,

4) znajomość zagadnień z zakresu pozyskiwania pozabudżetowych środków

finansowych na działalność kulturalną , w tym programów UE

5) zdolności organizatorskie i predyspozycje w organizacji dużych

przedsięwzięć organizacyjnych i promocyjnych związanych z

działalnością kulturalną oraz umiejętności w organizowaniu imprez

masowych

6) umiejętność obsługi komputera oraz oprogramowania narzędziowego

Microsoft Office (Word, Excel)

3. Zakres wykonywanych zadań :

1. Kierowanie bieżącą działalnością Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie , zwanego dalej „ GCK,SiR ” ,

2. Reprezentowanie GCK,SiR na zewnątrz.

3. Zarządzanie majątkiem GCK,SiR

4.Zatrudnianie i zwalnianie pozostałych pracowników GCK,SiR.

5.Ustalanie rocznych planów swojej działalności oraz rocznego planu

finansowego .

6.Sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności .

7.Występowanie z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań .

8.Realizacja inwestycji i remontów obiektów wchodzących w skład struktury

organizacyjnej GCK,SiR zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych

9.Wydawanie zarządzeń , regulaminów , instrukcji w zakresie organizacji i

funkcjonowania GCK,SiR , wynikających z przepisów prawa.

10. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o finansach publicznych ,

o rachunkowości oraz ich aktów wykonawczych .

11. Nadzór i kontrola wykonywania pracy przez podległych pracowników .

12. Organizowanie działalności kulturalnej na terenie Gminy poprzez realizację

celów i zadań Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie, a w

szczególności:

1/ rozbudzanie indywidualnej i zbiorowej aktywności kulturalnej i rekreacyjno-sportowej,

2/ organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej , sportowej i rekreacyjnej,

3/ organizację i wspieranie imprez artystycznych, patriotycznych, rozrywkowych, rekreacyjno-sportowych,

4/ organizację wystaw artystycznych i wernisaży,

5/ koordynowanie działalności sekcji i kół zainteresowań , w tym sekcji sportowych, zespołów folklorystycznych, chórów, zespołów instrumentalnych i wokalnych, zespołów tanecznych dla dzieci , młodzieży i dorosłych na terenie Gminy Szemud.

6/ koordynowanie działalności amatorskiego ruchu artystycznego,

7/ współpracę z sołectwami, organizacjami społecznymi, organizacjami sportowymi, twórcami i artystami, sportowcami, innymi instytucjami w zakresie rozbudzania aktywności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej,

8/ gospodarowanie powierzonym przez Gminę mieniem komunalnym , przeznaczonym na działalność statutową GCK,SiR , w tym zabezpieczenie obiektów przed zniszczeniem oraz organizowanie i finansowanie remontów i modernizacji powierzonego mienia.

4. Wymagane dokumenty :

podanie wraz z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu

CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej ,

kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego

tożsamość i obywatelstwo (poświadczona przez kandydata za zgodność

z oryginałem ) ,

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

kopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z

oryginałem ), lub zaświadczenie o zatrudnieniu- w przypadku, gdy kandydat

jest zatrudniony u innego pracodawcy ,

kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z

oryginałem),

oświadczenie , że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz

że korzysta z pełni praw publicznych ,

oświadczenie , że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu

za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

przestępstwo skarbowe ,

oświadczenie ,że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji

związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o którym mowa

w art.31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za

naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 14, poz. 114

z późn .zmianami) ,

oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania

pracy na danym stanowisku ,

inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach .

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

o treści „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z postępowaniem konkursowym , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)i regulaminem konkursu ”

  1. Termin i miejsce złożenia ofert :

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach

z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem :

Konkurs na Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie „

w terminie do dnia 13.05.2016 do godz. 14.oo, osobiście –

w Sekretariacie Urzędu Gminy Szemud , lub pocztą na adres:

Urząd Gminy Szemud

Kartuska 13

84-217 Szemud

Oferty , które wpłyną do Urzędu po wyznaczonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane . O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu .

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Szemud. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie .

Z Regulaminem konkursu można zapoznać się w Urzędzie Gminy Szemud

oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szemud www.szemud.pl .

IV. Pozostałe informacje

Informację o wyniku konkursu upowszechnia się niezwłocznie po przeprowadzonym konkursie przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Szemud oraz w siedzibie Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie

oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.szemud.pl

Szemud, dnia 22 kwietnia 2016r. Wójt Gminy Szemud

/-/Ryszard Kalkowski

Ogłoszenie o konkursie.Dyr. Gminnego Centrum kwiecień 2016