WÓJT GMINY SZEMUD
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE:
SEKRETARZ GMINY

Wymiar czasu pracy : pełny etat

Wymagania niezbędne:

a)     obywatelstwo polskie,
b)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c)     brak prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d)     nieposzlakowana opinia,
e)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku,
f)      wykształcenie wyższe –  kierunek prawo lub administracja
g)     co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.

Wymagania dodatkowe:

a)     dobra znajomość ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, Kodeksu Pracy,  Kodeksu postępowania administracyjnego i instrukcji kancelaryjnej dla gmin oraz innych regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej,  wiedza   nt. funkcjonowania gminy Szemud,
b)     praktyczna umiejętność obsługi podstawowych urządzeń biurowych,
c)     doświadczenie w pracy z systemami elektronicznego obiegu dokumentów,
d)     obowiązkowość, dyspozycyjność, zdolności organizacyjne, komunikatywność,
e) umiejętność opracowywania aktów prawnych,
f) umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
g) zdolność podejmowania decyzji.

Zakres wykonywanych zadań:

a) kierowanie Urzędem podczas jednoczesnej nieobecności wójta i jego zastępcy;
b) organizacja pracy Urzędu poprzez prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych komórek Urzędu wraz z zapewnieniem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa wydawanych decyzji i działań podejmowanych przez Urząd;
c) kontrola przestrzegania dyscypliny pracy w Urzędzie, w tym nadzór nad prawidłową i terminową obsługą interesantów przez pracowników Urzędu oraz prowadzenie rejestru skarg i wniosków i nadzór nad ich rozpatrywaniem;
d) podejmowanie decyzji w wyznaczonych przez Wójta Gminy sprawach z zakresu administracyjnej działalności Urzędu oraz realizacja zadań wynikających z podjętych decyzji, zarządzeń Wójta Gminy i uchwał Rady Gminy;
e) nadzór nad wykorzystaniem transportu służbowego;
f) współpraca w zakresie funkcjonowania jednostek pomocniczych – opieka merytoryczna nad sołtysami; organizacja, udział i obsługa zebrań wiejskich oraz przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie; nadzorowanie realizacji wniosków z zebrań wiejskich dot. Urzędu Gminy.

Wymagane dokumenty:

a)     list motywacyjny,
b)     życiorys (CV),
c)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d)     kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
e)     kserokopie dotychczas uzyskanych świadectw pracy lub dokumentów poświadczających zatrudnienie,
f)      oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego nie starsze niż 1 miesiąc ),
g)     oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym),
h)     oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
i)      oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z jedną fotografią.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w Kancelarii Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Szemud, ul. Kartuska 13,  84-217 Szemud do dnia 31.03.2017 r. do godziny 14.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Sekretarza”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Złożone oferty będą badane pod względem kompletności wymaganych dokumentów i spełnienia przez kandydatów wymagań na wskazane stanowisko urzędnicze. Osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu, powiadomione zostaną telefonicznie o terminie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.szemud.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Kartuskiej 13 – budynek Urzędu Gminy Szemud.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)”.

Szemud, dnia 28.02.2017 r.