Wójt Gminy Szemud
ogłasza
nabór na stanowisko urzędnicze
Głównego Specjalisty ds. inwestycji i rozwoju Gminy
w Urzędzie Gminy Szemud

 

1. Nazwa stanowiska i wymiar etatu
Główny Specjalista ds. inwestycji i rozwoju gminy – pełny etat.
Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Szemud.
2. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie
b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych
c) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
d) nieposzlakowana opinia
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku
f) posiadanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku – wykształcenie wyższe, wymagany staż pracy min. 5 lat w tym co najmniej 4 lata w administracji publicznej/,
g) obsługa komputera – znajomość pakietu MS Office, obsługa Internetu.
h) znajomość oraz podstawowe umiejętności stosowania obowiązujących przepisów: ustawy o samorządzie terytorialnym, kodeksu postępowania administracyjnego,
i) doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych w tym środków unijnych oraz prowadzenie projektów z tym związanych
3. Wymagania dodatkowe :
a) wysoka kultura osobista
b) odporność na stres
c) umiejętność rozwiązywania problemów
d) zdolności analityczne i umiejętność pracy w zespole
e) sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność
f) mile widziane opinie i referencje z poprzednich miejsc pracy
g) dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności lub wykształcenie.
4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Realizacja zadań związanych z projektami inwestycyjnymi, projektami unijnymi, pozyskiwaniem środków zewnętrznych, koordynacja zbierania informacji i prowadzenia baz danych dotyczących przebiegu prac nad projektami.
Szczegółowy zakres czynności zostanie określony przez pracodawcę po nawiązaniu stosunku pracy.
5. Wykaz wymaganych dokumentów:
a) list motywacyjny
b) życiorys (CV)
c) kwestionariusz osobowy z fotografią
d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia zawodowe,
e) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (zatrudnienie)
f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoba wybrana w naborze zobowiązana będzie do przedłożenia w ciągu jednego miesiąca od rozstrzygnięcia konkursu aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego)
g) oświadczenie o posiadaniu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie (osoba wybrana w naborze zobowiązana będzie do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na przedmiotowym stanowisku inspektora ds. ochrony środowiska
h) oświadczenie o posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
i) kserokopia dowodu osobistego.
6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy Szemud lub przesłać pocztą na adres :

Urząd Gminy Szemud ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud
do dnia 25.09.2017 r. do godz.17.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko Głównego Specjalisty ds. inwestycji i rozwoju Gminy”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie 25.09.2017 r. nie będą rozpatrywane. Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szemud (www.bip.szemud.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Kartuskiej 13 – budynek Urzędu Gminy Szemud.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zmian.), oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r poz. 1202 z późn. zmianami)”.

Szemud, 15.09.2017 r.

Wójt Gminy Szemud
/ – /  Ryszard Kalkowski