WÓJT GMINY SZEMUD
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE:

INFORMATYK – ADMINISTRATOR SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH (ASI)
W URZĘDZIE GMINY SZEMUD

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku,
f) wykształcenie minimum średnie o kierunku: informatyka lub elektronika,
g) co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku informatyka lub elektronika,
h) doświadczenie w pracy z systemami informatycznymi w administracji publicznej,
i) doświadczenie w pracy z systemami informatycznymi, w tym zarządzanie sieciami komputerowymi i ochroną danych oraz doświadczenie w pracy z systemami automatyki przemysłowej.

2. Wymagania dodatkowe:
a) dobra znajomość przepisów z zakresu:
– ochrony danych osobowych w systemach informatycznych,
– minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
b) obowiązkowość, dyspozycyjność, zdolności organizacyjne, komunikatywność.

3. Zakres wykonywanych zadań:
1) pełnienie funkcji Administratora Systemów Informatycznych w rozumieniu przepisów ochrony danych osobowych i realizacja zadań w tym zakresie, wynikających z wewnętrznych procedur Urzędu, w tym administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych oraz danych osobowych;
2) administrowanie siecią komputerową i systemami teleinformatycznymi oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym zabezpieczanie danych przed utratą oraz przed nieuprawnionym dostępem;
3) utrzymywanie w pełnej sprawności i serwisowanie istniejącej infrastruktury informatycznej i telefonicznej, w tym bieżąca konserwacja sprzętu komputerowego i telefonicznego oraz usuwanie usterek i awarii;
4) aktualizowanie istniejących systemów i programów, w tym programów kasowych i płacowo-księgowych, programu Płatnik, systemu budżetowego Bestia, systemu kancelaryjnego, programu do obsługi gospodarki odpadami, systemów i ewidencji centralnych oraz rozwiązywanie bieżących problemów z ich funkcjonowaniem;
5) realizacja zadań z zakresu elektroniki i automatyki przemysłowej w obiektach komunalnych, w szczególności w oczyszczalniach, przepompowniach i hydroforniach oraz w infrastrukturze oświetleniowej;
6) analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz rozliczenia księgowo-finansowe w tym zakresie;
7) udział w pracach komisji inwentaryzacyjnej i komisji likwidacyjnej w zakresie księgowania, ujmowania na stan, likwidacji i utylizacji sprzętu elektronicznego oraz prowadzenie aktualnego wykazu sprzętu i infrastruktury elektronicznej;
8) planowanie i wdrażanie nowoczesnych technik informatycznych, teleinformatycznych i elektronicznych;
9) szkolenie pracowników z zakresu obsługi programów komputerowych stosowanych i wdrażanych w Urzędzie.

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
e) kserokopie dotychczas uzyskanych świadectw pracy lub dokumentów poświadczających zatrudnienie,
f) oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego nie starsze niż 1 miesiąc ),
g) oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym),
h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z jedną fotografią.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w kancelarii Urzędu – Biuro Obsługi lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres Urzędu Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud do dnia 07.04.2017r. do godz. 14.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze – Informatyk – Administrator Systemów Informatycznych”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Złożone oferty będą badane pod względem kompletności wymaganych dokumentów i spełnienia przez kandydatów wymagań na wskazane stanowisko urzędnicze. Osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu, powiadomione zostaną telefonicznie o terminie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.szemud.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Kartuskiej 13 – budynek Urzędu Gminy Szemud.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)”.

Wójt Gminy Szemud
/ – / Ryszard Kalkowski

Szemud, 27.03.2017r.