WÓJT GMINY SZEMUD
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE:

INSPEKTOR DS. PODATKU VAT I ROZLICZEŃ FINANSOWYCH
W REFERACIE FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI
URZĘDU GMINY W SZEMUDZIE
W WYMIARZE – PEŁNY ETAT

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku,
f) wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne),
g) doświadczenie zawodowe w pracy w administracji samorządowej lub publicznej, związanej ze specyfiką danego stanowiska – minimum 1 rok,
h) bardzo dobra znajomość obsługi komputera (w tym pakiet MS Office),

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz przepisów związanych z wykonywaniem pracy, w szczególności ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o rachunkowości, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
b) znajomość zagadnień związanych z przedstawionym poniżej zakresem zadań, praktyczną znajomość dokumentacji i ewidencji podatku VAT oraz umiejętność analizy rejestrów VAT oraz sporządzania deklaracji podatkowych w zakresie podatku VAT,
c) znajomość ogólnych zasad rachunkowości oraz ewidencji księgowej, umiejętności rozumienia treści kont księgowych,
d) umiejętność wyszukiwania, rozumienia i interpretacji przepisów prawa,
e) umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
f) obowiązkowość, dyspozycyjność, zdolności organizacyjne, komunikatywność, skrupulatność, zaangażowanie w realizację powierzonych zadań,
g) umiejętność pracy w zespole,
h) chęć pogłębiania wiedzy,
i) umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi

3. Zakres wykonywanych zadań:

3.1. Wykonywanie obowiązków z zakresu podatku VAT, w tym:
• wystawianie faktur VAT,
• prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży Urzędu Gminy dla celów rozliczenia podatku VAT
• prowadzenie rejestrów zbiorczych VAT na podstawie rejestrów cząstkowych jednostek organizacyjnych
• sporządzanie deklaracji VAT dla Urzędu Gminy,
• sporządzanie deklaracji zbiorczej VAT na podstawie deklaracji cząstkowych jednostek organizacyjnych,
• kontrola prawidłowości wystawianych faktur VAT przez poszczególne jednostki organizacyjne,
• weryfikacja podatku naliczonego VAT z otrzymywanych faktur zakupu,
• ustalenie prewspółczynnika VAT dla urzędu,
• rozliczanie podatku VAT przy wykorzystaniu prewspółczynnika oraz zastosowaniu struktury sprzedaży,
• odliczanie podatku naliczonego wg rocznej struktury sprzedaży,
• kontrola prawidłowości danych dotyczących podatku VAT, przekazywanych do Ministerstwa Finansów za pomocą Jednolitego Pliku Kontrolnego,
• prowadzenie rozliczeń w ramach scentralizowanego podatku VAT oraz instruktażu dla Referatów/pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie przepisów podatku VAT,
• przygotowywanie i aktualizacja procedur i instrukcji związanych z obiegiem dokumentów pomiędzy scentralizowanymi jednostkami,
• współudział w przygotowywaniu wniosków o wydanie interpretacji podatkowych w zakresie podatku VAT,
• bezpośrednia współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie rozliczeń podatku VAT.
3.2. Wykonywanie obowiązków z zakresu księgowości podatkowej, w tym:
• prowadzenie ewidencji analitycznej wpłat z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych, w tym bieżące uzgadnianie wpłat i sald,
• bieżące weryfikowanie stanu zaległości z tytułu w/w opłat,
• prowadzenie egzekucji wobec dłużników w/w opłat (w tym: kontakt telefoniczny z dłużnikiem, wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych) oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
• sporządzanie sprawozdań, analiz, informacji i zestawień z zakresu w/w opłat dla potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych, w tym danych dla sprawozdawczości,
3.3 Wykonywanie obowiązków z zakresu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych i celowych, w tym:
• prowadzenie całokształtu prac związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji podmiotowych i celowych na rzecz gminnych instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek policji, straży pożarnej itp.
• analizowanie przedstawionych (do zatwierdzenia) przez instytucje kultury sprawozdań finansowych oraz przygotowywanie stosownych projektów zarządzeń organu wykonawczego w tym zakresie,
• kontrola finansowa sprawozdań z realizacji zadań publicznych zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych
3.4 Koordynowanie oraz współpraca z kierownikami referatów urzędu oraz kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych, a także brokerem ubezpieczeniowym w zakresie ubezpieczeń majątkowych oraz komunikacyjnych mienia Gminy i innych (z wyłączeniem osobowych).

4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
e) kserokopie dotychczas uzyskanych świadectw pracy lub dokumentów poświadczających zatrudnienie,
f) oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego nie starsze niż 1 miesiąc ),
g) oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym),
h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w kancelarii Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud do dnia 25 września 2018 r. do godziny 12.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze – inspektor ds. podatku VAT i rozliczeń finansowych w Referacie Finansów i Księgowości”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Złożone oferty będą badane pod względem kompletności wymaganych dokumentów i spełnienia przez kandydatów wymagań na wskazane stanowisko urzędnicze. Osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu, powiadomione zostaną telefonicznie o terminie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.szemud.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Kartuskiej 13 – budynek Urzędu Gminy Szemud.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych art..6 ust 1a ( dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1)

Wójt Gminy
/-/ Ryszard Kalkowski

Szemud, dnia 12.09.2018 r.