Wójt Gminy Szemud
ogłasza
nabór na stanowisko urzędnicze
Głównego Specjalisty ds. organizacyjno-administracyjnych
w Urzędzie Gminy Szemud

1. Nazwa stanowiska i wymiar etatu
Główny Specjalista ds. organizacyjno-administracyjnych – pełny etat.
Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Szemud.

2. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie
b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych
c) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
d) nieposzlakowana opinia
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku
f) posiadanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku – wykształcenie wyższe, wymagany staż pracy min. 5 lat w tym co najmniej 4 lata na samodzielnym stanowisku w administracji publicznej.
g) obsługa komputera – znajomość pakietu MS Office, obsługa internetu.
h) znajomość oraz podstawowe umiejętności stosowania obowiązujących przepisów: ustawy o samorządzie terytorialnym, kodeksu postępowania administracyjnego,
i) znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym

3. Wymagania dodatkowe:
a) wysoka kultura osobista
b) odporność na stres
c) umiejętność rozwiązywania problemów
d) zdolności analityczne i umiejętność pracy w zespole
e) sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność
f) kreatywność
g) dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności lub wykształcenie.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) Realizacja zadań i obowiązków w zakresie określonym przez kierownika Urzędu.
2) Koordynowanie pracy Urzędu i jednostek organizacyjnych we współpracy ze wszystkimi referatami i jednostkami organizacyjnymi.
3) Wdrażanie nowoczesnych technik pracy do gminnego systemu zarządzania.
4) Zapewnienie sprawnego działania Urzędu.
Szczegółowy zakres czynności zostanie określony przez pracodawcę po nawiązaniu stosunku pracy.

5. Wykaz wymaganych dokumentów:
a) list motywacyjny
b) życiorys (CV)
c) kwestionariusz osobowy z fotografią
d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia zawodowe,
e) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (zatrudnienie)
f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoba wybrana w naborze zobowiązana będzie do przedłożenia w ciągu jednego miesiąca od rozstrzygnięcia konkursu aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego)
g) oświadczenie o posiadaniu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie (osoba wybrana w naborze zobowiązana będzie do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na przedmiotowym stanowisku.
h) oświadczenie o posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
i) kserokopia dowodu osobistego.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy Szemud lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Szemud ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud
do dnia 31.10.2017 r. do godz.15.30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko Głównego Specjalisty ds. organizacyjno-administracyjnych”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie 31.10.2017 r. nie będą rozpatrywane. Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szemud (www.bip.szemud.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Kartuskiej 13 – budynek Urzędu Gminy Szemud.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zmian.), oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r poz. 1202 z późn. zmianami)”.

Szemud, 18.10.2017 r.

Wójt Gminy Szemud
/ – /  Ryszard Kalkowski