Obwieszczenie z dnia 26 marca 2019r sygnatura sprawy GD.ZUZ.3.421.581.2018.BS Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku zawiadomienie strony, że w dniu 26.03.2019r. została wydana decyzja (znak GD.ZUZ.3.421.581.2018.BS) udzielająca Gminie Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud, pozwoleń wodnoprawnych na:

1. Likwidację urządzeń wodnych:
a. dwóch odcinków rowów odwadniających na dz. nr 340, 339, 130/2, obr. Dobrzewino, gm. Szemud;
b. dwóch przepustów na dz. nr 5 i 77, 4/90; obr. Tuchom, gm. Żukowo;

2. Wykonanie urządzeń wodnych:
a. Rowów odwadniających na dz. nr 5, 77, 12/19, 12/18, 12/17, 244/13; obr. Tuchom, gm. Żukowo i dz. nr 374/1, 348/12, 376/2, 340, 341, 339, 349, 380 obr. Dobrzewino, gm. Szemud;
b. Trzech przepustów na dz. nr 5, 77, 4/90, 244/13, 4/73 obr. Tuchom, gm. Żukowo oraz dz. nr 348/12, 341, obr. Dobrzewino, gm. Szemud;
c. Trzech wylotów kanalizacji deszczowej na dz. nr 4/81 i 244/13, obr. Tuchom, gm. Żukowo
d. zbiornika chłonnego na dz. nr 244/13, obr. Tuchom, gm. Żukowo;
e. Dwóch studni wylotowych na dz. nr 341; obr. Dobrzewino, gm. Szemud;

3. Usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych poprzez system kanalizacji zbiorczej z projektowanej drogi Warzno-Karczemki.

Powyższe pozwolenia wodnoprawne są niezbędne w związku z inwestycją pn. ,,Budowa drogi Warzno-Karczemki, część II” realizowaną na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią niniejszej decyzji znajdującej się w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku, Dział Zgód Wodnoprawnych, ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk, telefon: (58) 559 92 09, w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00

Obwieszczenie Dyrektora ZZWP w Gdańsku