Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku przekazuje skan obwieszczenia (znak RDOŚ-Gd-WOC.6320.12.2018.AŁ.1) dot. podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu opracowania projektu Planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mechowiska Zęblewskie PLH220075 wraz z projektem zarządzenia ww. projektu za pismem przewodnim znak RDOŚ-Gd-WOC.6320.6.2018.AŁ.7 z dnia 24.10.2018 r.

Obwieszczenie _RDOŚ-Gd-WOC.6320.6.2018.AŁ

Projekt zarządzenia_PZO Mechowiska Zęblewskie PLH220075