Obwieszczenie zawiadamiającego wszystkie strony postępowania że w dniu 30.10.2017 r., na wniosek BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku została wydana decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Uruchomieniu eksploatacji piasku ze złoża „PRZETOCZYNO II” na dz. 157/2 (część), 158 (część) i 164/2 (część) obręb Przetoczyno”

Obwieszczenie nr GO.6220.12.2017.12