Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej, jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja i przeróbka piasku ze żwirem ze złoża „Głazica VIII„”, na dz. nr 105/2 obręb Głazica, gm. Szemud, pow. wejherowski, woj. pomorskie.

Treść Obwieszczenia nr GO.6220.15.2017.8