Po rozpatrzeniu wniosku ENERGA-OPERATOR S.A. o/Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowaną przez Pana Tomasza Michalik pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: ELPRO ul. Imbirowa 4, 81-198 Kosakowo zawiadamia się, że w dniu 17.11.2017r., wydana została decyzja nr GN.6733.30.2017 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nN-0,4kV na działce nr 199/12, 199/13 obręb geodezyjny Dobrzewino, gmina Szemud.

Treść obwieszczenia nr GN.6733.30.2017