Obwieszczenie GN.6733.4.2017 zawiadamiające że po rozpatrzeniu wniosku P4 sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa reprezentowana przez: Pana Marcina Majera pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: BAZA sp. z o. o, Marcin Majera, ul. Żwirki i Wigury 53, 87-100 Toruń zawiadamia się, że w dniu 08.02.2018r., wydana została decyzja nr GN.6733.4.2017 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 114/6 obręb geodezyjny Leśno, gmina Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.4.2017