Obwieszczenie GN.6733.32.2017 z dnia 28.02.2018r. informujące, że po rozpatrzeniu wniosku ENERGA OPERATOR S.A ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowaną przez Daniela Jańczyk pełnomocnik inwestora – adres do korespondencji: Elen s.c. Karbowski, Długoński, ul. Sobieskiego 292C, 84-200 Wejherowo zawiadamia się, że w dniu 28.02.2018r, wydana została decyzja nr GN.6733.32.2017 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii napowietrznej SN-15kV na działce nr 77, 82/2, 58 obręb geodezyjny Grabowiec oraz na działce nr 305 obręb geodezyjny Szemud, gmina Szemud.

Obwieszczenie nr GN.6733.32.2017