Obwieszczenie GN.6733.19.2018 z dnia 29.06.2018r. zawiadamiające, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1257 z późn. zm.) można zapoznać się z aktami sprawy i zgromadzonym materiałem dowodowym oraz analizą funkcji i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej śr/c 63PE na działce nr 370/16 obręb Bojano, działce nr 75/1, 75/2, 77/8 obręb Dobrzewino, gmina Szemud.

Obwieszczenie nr GN.6733.19.2018