Obwieszczenie nr GN.6733.16.2018 dnia 04.07.2018r. informujące, że w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu ś/c dn 63PE oraz dn 110PE wraz z przyłączami obręb geodezyjny Rębiska, Kielno, Leśno, Kieleńska Huta zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjno (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1257 z późn. zm.) strony mogą w terminie 7 dni zapoznać się z aktami sprawy i zgromadzonym materiałem dowodowym.

Obwieszczenie nr GN.6733.16.2018