OBWIESZCZENIE nr GN.6733.28.2018 z dnia 05.11.2018 o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce nr 45, 46/1, 46/2, 46/3, 69, 132, 136, 185/6, 189/4, 67/2, 185/13 obręb geodezyjny Rębiska; działka nr 201/2 obręb geodezyjny Warzno, gmina Szemud Urząd Gminy Szemud informuje, że w przedmiotowej sprawie został zebrany cały materiał dowodowy i można dokonać końcowego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w niniejszej sprawie. Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz.1257 z późn. zm.) w związku z prowadzoną sprawą w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce nr 45, 46/1, 46/2, 46/3, 69, 132, 136, 185/6, 189/4, 67/2, 185/13 obręb geodezyjny Rębiska; działka nr 201/2 obręb geodezyjny Warzno, gmina Szemud wszczętą na wniosek Gminy Szemud reprezentowanej przez Pana Józefa Felińskiego pełnomocnik inwestora adres do korespondencji Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ BUDEX”, ul. G. Morcinka 7, 59-400 Jawor Urząd Gminy zawiadamia strony postępowania, iż nie jest możliwe załatwienie opisanej sprawy w ustawowym terminie, ze względu na art. 10§ 1 k.p.a tj. „Organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.” W związku z powyższym postępowanie w przedmiotowej sprawie zostanie zakończone w terminie do dnia 05.12.2018r.

Obwieszczenie nr GN.6733.28.2018