OBWIESZCZENIE nr GN.6733.31.2018 z dnia 05.11.2018 o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z siecią wodociągową tranzytową na działce nr 67/2, 87/1, 87/4 obręb geodezyjny Kowalewo; działka nr 156/1, 158/1, 158/19, 163/1, 163/2, 163/8, 163/9, 163/25, 165/1, 166/5, 166/12, 170/1, 170/3, 171/1 obręb geodezyjny Jeleńska Huta gmina Szemud; działka nr 109/6, 109/7, 110/3, 111/2, 113/2 obręb geodezyjny Rąb gmina Przodkowo Urząd Gminy Szemud informuje, że w przedmiotowej sprawie został zebrany cały materiał dowodowy i można dokonać końcowego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w niniejszej sprawie. W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1257 z późn. zm.), strony mogą w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, zapoznać się z aktami sprawy i zgromadzonym materiałem dowodowym oraz analizą funkcji i zagospodarowania terenu sporządzoną przez osobę uprawnioną w Urzędzie Gminy Szemud Referat Geodezji i Gospodarki Przestrzennej (pokój nr 2, poniedziałki 730 – 1700, wtorek, środa,czwartek 730 – 1530, piątek 730 – 1400)Po upływie w/w terminu zostanie wydana decyzja w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz.1257 z późn. zm.) w związku z prowadzoną sprawą w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z siecią wodociągową tranzytową na działce nr 67/2, 87/1, 87/4 obręb geodezyjny Kowalewo; działka nr 156/1, 158/1, 158/19, 163/1, 163/2, 163/8, 163/9, 163/25, 165/1, 166/5, 166/12, 170/1, 170/3, 171/1 obręb geodezyjny Jeleńska Huta gmina Szemud; działka nr 109/6, 109/7, 110/3, 111/2, 113/2 obręb geodezyjny Rąb gmina Przodkowo wszczętą na wniosek Gminy Szemud reprezentowanej przez Pana Józefa Felińskiego pełnomocnik inwestora adres do korespondencji Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ BUDEX”, ul. G. Morcinka 7, 59-400 Jawor Urząd Gminy zawiadamia strony postępowania, iż nie jest możliwe załatwienie opisanej sprawy w ustawowym terminie, ze względu na art. 10§ 1 k.p.a tj. „Organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.”

W związku z powyższym postępowanie w przedmiotowej sprawie zostanie zakończone w terminie do dnia 05.12.2018r.

Obwieszczenie nr GN.6733.31.2018