OBWIESZCZENIE nr GN.6733.30.2018 z dnia 05.11.2018r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z siecią wodociągową tranzytową na działce nr 1, 3, 69, 71/2 obręb Rębiska; działka nr 47/1, 50/1, 51/1, 52/1, 61/1, 63/1, 63/2, 66/1, 67/1, 67/2, 67/4, 69, 88, 99, 103, 107, 166/1, 168/3, 168/4, 168/5, 169/1, 169/2, 170/1, 171/1, 172/1, 172/2, 202/1, 205/1, 205/3, 206/1, 206/9, 206/10, 208/1, 209/1, 210/1, 210/2, 212/1, 232/13, 232/16 obręb geodezyjny Leśno; działka nr 290/1, 290/2, 291/1, 291/2, 291/5, 292/1 obręb Kamień; działka nr 19/4, 3/1, 4/1, 4/2, 6/1, 6/3, 6/10, 6/16, 6/17, 6/44, 6/54, 6/56, 13/1, 14/3, 14/5, 14/6, 14/9, 19/5, 19/9, 19/10, 48/2, 50/39, 50/40 obręb geodezyjny Kowalewo, gmina Szemud

Urząd Gminy Szemud informuje, że w przedmiotowej sprawie został zebrany cały materiał dowodowy i można dokonać końcowego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w niniejszej sprawie. W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1257 z późn. zm.), strony mogą w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, zapoznać się z aktami sprawy i zgromadzonym materiałem dowodowym oraz analizą funkcji i zagospodarowania terenu sporządzoną przez osobę uprawnioną w Urzędzie Gminy Szemud Referat Geodezji i Gospodarki Przestrzennej (pokój nr 2, poniedziałki 730 – 1700, wtorek, środa,czwartek 730 – 1530, piątek 730 – 1400) Po upływie w/w terminu zostanie wydana decyzja w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz.1257 z późn. zm.) w związku z prowadzoną sprawą w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z siecią wodociągową tranzytową na działce nr 1, 3, 69, 71/2 obręb Rębiska; działka nr 47/1, 50/1, 51/1, 52/1, 61/1, 63/1, 63/2, 66/1, 67/1, 67/2, 67/4, 69, 88, 99, 103, 107, 166/1, 168/3, 168/4, 168/5, 169/1, 169/2, 170/1, 171/1, 172/1, 172/2, 202/1, 205/1, 205/3, 206/1, 206/9, 206/10, 208/1, 209/1, 210/1, 210/2, 212/1, 232/13, 232/16 obręb geodezyjny Leśno; działka nr 290/1, 290/2, 291/1, 291/2, 291/5, 292/1 obręb Kamień; działka nr 19/4, 3/1, 4/1, 4/2, 6/1, 6/3, 6/10, 6/16, 6/17, 6/44, 6/54, 6/56, 13/1, 14/3, 14/5, 14/6, 14/9, 19/5, 19/9, 19/10, 48/2, 50/39, 50/40 obręb geodezyjny Kowalewo, gmina Szemud wszczętą na wniosek Gminy Szemud reprezentowanej przez Pana Józefa Felińskiego pełnomocnik inwestora adres do korespondencji Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ BUDEX”, ul. G. Morcinka 7, 59-400 Jawor Urząd Gminy zawiadamia strony postępowania, iż nie jest możliwe załatwienie opisanej sprawy w ustawowym terminie, ze względu na art. 10§ 1 k.p.a tj. „Organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.”

W związku z powyższym postępowanie w przedmiotowej sprawie zostanie zakończone w terminie do dnia 05.12.2018r.

Obwieszczenie nr GN.6733.30.2018