OBWIESZCZENIE nr GN.6733.27.2018 z dnia 07.11.2018r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej na działka nr 51/1, 70/7, 415/1, 415/9, 415/10, 415/11, 415/21, 415/23, 415/24, 415/31, 415/32, 415/33, 415/40, 415/41, 419/2, 420/1, 420/2, 421, 423/1, 423/2, 424/6, 425/8, 428, 432, 433/1, 433/2, 434/1, 434/2, 436, 472/19, 472/30, 472/34, 472/51, 472/65 , 483/1, 494, 502, 503/1, 519, 524, 525/4, 464/2, 495/1 obręb geodezyjny Kielno; działka nr 1/9, 1/14, 1/19, 1/31, 10/2, 34/1, 34/4, 48, 49/1, 53/2, 65, 221/1, 321/2, 321/6, 321/8, 321/10, 322, 323/6, 326/4, 326/8, 326/12 obręb geodezyjny Dobrzewino; działka nr 402, 406/28, 408/4, 410, 411, 413, 414/2, 416, 440/2, 467, 469/5, 472, 473, 477, 481/2 obręb geodezyjny Warzno gmina Szemud Urząd Gminy Szemud informuje, że w przedmiotowej sprawie został zebrany cały materiał dowodowy i można dokonać końcowego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w niniejszej sprawie. W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1257 z późn. zm.), strony mogą w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, zapoznać się z aktami sprawy i zgromadzonym materiałem dowodowym oraz analizą funkcji i zagospodarowania terenu sporządzoną przez osobę uprawnioną w Urzędzie Gminy Szemud Referat Geodezji i Gospodarki Przestrzennej (pokój nr 2, poniedziałki 730 – 1700, wtorek, środa,czwartek 730 – 1530, piątek 730 – 1400) Po upływie w/w terminu zostanie wydana decyzja w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz.1257 z późn. zm.) w związku z prowadzoną sprawą w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej na działka nr 51/1, 70/7, 415/1, 415/9, 415/10, 415/11, 415/21, 415/23, 415/24, 415/31, 415/32, 415/33, 415/40, 415/41, 419/2, 420/1, 420/2, 421, 423/1, 423/2, 424/6, 425/8, 428, 432, 433/1, 433/2, 434/1, 434/2, 436, 472/19, 472/30, 472/34, 472/51, 472/65 , 483/1, 494, 502, 503/1, 519, 524, 525/4, 464/2, 495/1 obręb geodezyjny Kielno; działka nr 1/9, 1/14, 1/19, 1/31, 10/2, 34/1, 34/4, 48, 49/1, 53/2, 65, 221/1, 321/2, 321/6, 321/8, 321/10, 322, 323/6, 326/4, 326/8, 326/12 obręb geodezyjny Dobrzewino; działka nr 402, 406/28, 408/4, 410, 411, 413, 414/2, 416, 440/2, 467, 469/5, 472, 473, 477, 481/2 obręb geodezyjny Warzno gmina Szemud wszczętą na wniosek Gminy Szemud reprezentowanej przez Pana Józefa Felińskiego pełnomocnik inwestora adres do korespondencji Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ BUDEX”, ul. G. Morcinka 7, 59-400 Jawor Urząd Gminy zawiadamia strony postępowania, iż nie jest możliwe załatwienie opisanej sprawy w ustawowym terminie, ze względu na art. 10§ 1 k.p.a tj. „Organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.”

W związku z powyższym postępowanie w przedmiotowej sprawie zostanie zakończone w terminie do dnia 05.12.2018r.

Obwieszczenie nr GN.6733.27.2018