OBWIESZCZENIE nr GN.6733.35.2018 z dnia 07.11.2018 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbiórce odcinka linii napowietrznej SN-15kV; demontaż istniejącego słupa SN-15kV; budowa linii kablowej Sn-15kV na działce nr 205/71, 205/21, 205/42, 205/54, 205/17 obręb geodezyjny Dobrzewino, gmina Szemud Urząd Gminy Szemud informuje, że w przedmiotowej sprawie został zebrany cały materiał dowodowy i można dokonać końcowego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w niniejszej sprawie. W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1257 z późn. zm.), strony mogą w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, zapoznać się z aktami sprawy i zgromadzonym materiałem dowodowym oraz analizą funkcji i zagospodarowania terenu sporządzoną przez osobę uprawnioną w Urzędzie Gminy Szemud Referat Geodezji i Gospodarki Przestrzennej (pokój nr 2, poniedziałki 730 – 1700, wtorek, środa,czwartek 730 – 1530, piątek 730 – 1400).

Po upływie w/w terminu zostanie wydana decyzja w przedmiotowej sprawie.

Obwieszczenie nr GN.6733.35.2018