OBWIESZCZENIE GO.6220.1.2018.7 z dnia 12.12.2018 r. informujące wszystkie strony, iż w toku toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Wójt Gminy Szemud w dniu 10.12.2018r. wydał postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:.

„Uruchomieniu eksploatacji piasku ze złoża „CZĘSTKOWO II„ na dz. nr 32/5 i 33/3 (część) obręb Częstkowo”.

Jednocześnie informujemy, że w powyższej sprawie został zebrany cały materiał dowodowy. Strony postępowania mogą przed wydaniem decyzji zapoznać się ze wszystkimi dokumentami zgromadzonymi w sprawie (m.in. postanowieniem organu opiniującego) oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, Budynek A – pok. 13 w terminie 14 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od 12.12.2018r. do dnia 27.12.2018r.

Obwieszczenie nr GO.6220.1.2018.7