OBWIESZCZENIE nr GO.6220.17.2017.11 z dnia 13.12.2018r. zawiadamiające wszystkie strony postępowania, że w dniu 10.12.2018r., na wniosek IBET Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 9, 84-240 Reda w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku została wydana decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:

„Poszerzenie eksploatacji oraz przeróbki piasku ze żwirem ze złoża „Głazica IV„” na terenie działek nr 93/11, 93/12, 93/13, 93/14, 93/15, 94, 95/3, 95/4, 95/6, 95/7 w miejscowości Głazica i działek nr 831/14, 831/16 w miejscowości Szemud, gm. Szemud, pow. wejherowski, woj. pomorskie.

OBWIESZCZENIE nr GO.6220.17.2017.11