OBWIESZCZENIE nr GO.6220.10.2018.8 z dnia 19.12.2018 r. zawiadamiające wszystkie strony postępowania, że w dniu 19.12.2018r., na wniosek OL-TRANS KRUSZYWA Sp. z o.o., Mrzezino, ul. Lipowa 6, 84-123 Połchowo, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Szymona Hewelt w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku została wydana decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:„Uruchomieniu eksploatacji piasku ze złoża „PRZETOCZYNO I” na części dz. nr 94/2 obręb Przetoczyno”.

OBWIESZCZENIE GO.6220.10.2018