Obwieszczenie GN.6733.44.2018 z dnia 03.01.2019 r. informujące o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniem na działce nr 160/9, 160/10, 160/11 obręb geodezyjny Łebno, gmina Szemud.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2096 z późn. zm.), strony mogą w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, zapoznać się z aktami sprawy i zgromadzonym materiałem dowodowym oraz analizą funkcji i zagospodarowania terenu sporządzoną przez osobę uprawnioną w Urzędzie Gminy Szemud Referat Geodezji i Gospodarki Przestrzennej.

Obwieszczenie nr GN.6733.44.2018