OBWIESZCZENIE nr GO.6220.1.2018.9 zawiadamiające wszystkie strony postępowania, że w dniu 07.01.2019r., na wniosek BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku została wydana decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:

„Uruchomieniu eksploatacji piasku ze złoża „CZĘSTKOWO II„ na dz. nr 32/5 i 33/3 (część) obręb Częstkowo”.

Obwieszczenie nr GO.6220.1.2018.9