Obwieszczenie nr GN.6733.43.2018 z dnia 17.01.2019r. informujące, że po rozpatrzeniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. zo.o. ul. Krucza 6/14 00-537 Warszawa reprezentowanej przez: Pana Przemysława Dagil pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: PROJEKTOWANIE Przemysław Dagil ul. Asesora 18 80-119 Gdańsk, zawiadamia się, że w dniu 17.01.2019 r. wydana została decyzja nr GN.6733.43.2018 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu na działce nr 59/20 obręb geodezyjny Kielno, gmina Szemud.

Obwieszczenie nr GN.6733.43.2018