Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 09.04.2019r., sygnatura sprawy GO.6220.14.2018.11 o zawiadomieniu wszystkich stron, iż w toku toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Wójt Gminy Szemud w dniu 08.04.2019r. wydał postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ,,Punkt skupu metali kolorowych” realizowanego na terenie działki nr 319/18 położonej w miejscowości Koleczkowo przy ul. Chylońskiej, obręb Koleczkowo.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GO.6220.14.2018.11