Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 26.04.2019r. sygnatura sprawy GO.6220.11.2018.9 o przedłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko o zawiadomieniu, o przedłożeniu przez Pana Sebastiana Bieszke, ul. Oliwska 95, 84-208 Kielno raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na:,, Eksploatacji i przeróbki ze żwirem ze złoża ,,Szemud III” realizowanego na terenie miejscowości Szemud, dz. nr 438/10 obręb Szemud, gm. Szemud, pow. wejherowski, woj. pomorskie” w celu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji kończącej w/w postępowania jest Wójt Gminy Szemud, natomiast organem właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Ponadto informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Wójt Gminy Szemud zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia. poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Szemud oraz stronie internetowej, www.szemud.pl
Wniesione uwagi i wnioski rozpatruje organ prowadzący postępowanie.

Obwieszczenie