Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 08.05.2019r., sygnatura sprawy GO.6220.14.2018.13 zawiadamiające wszystkie strony postępowania, że w dniu 29.04.2019r. na wniosek „BISTRO” Mirosław Bistroń, Rębiska, ul. Szkolna 4, 84-208 Kielno, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku została wydana decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Punkt skupu metali kolorowych” realizowanego na terenie działki nr 319/18 położonej w miejscowości Koleczkowo przy ul. Chylońskiej, obręb Koleczkowo.

Treść obwieszczenia