URZĄD GMINY SZEMUD

GO.6220.15.2015                                                                               Szemud, dnia 21.04.2016r.

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU POSTANOWIENIA

w sprawie obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko

Stosownie do art. 10 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 23.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 353)

zawiadamiam

o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Szemud z dnia 21.04.2016r.  (sygnatura sprawy: GO. 6220.15.2015), stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Eksploatacji złoża kruszywa naturalnego piaskowo-żwirowego SZEMUD II zlokalizowanego na dz. nr 808, 828/7, 828/6 obręb Szemud w związku z wnioskiem z dnia 31.12.2015r.. złożonym przez Pana Bartłomieja Formela zam. Łąkowa 51 Luzino 84-242 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

Organ prowadzący postępowanie zgodnie  za art.64 ust.1 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zwrócił się do organów współdziałających o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Postanowieniem z dnia 10.03.2016r (sygnatura sprawy: RDOŚ-Gd-WOO.4240.43.2016.PW.3) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia stwierdza konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie nie zajął stanowiska w powyższej sprawie.

W związku z powyższym oraz po wnikliwej analizie złożonej dokumentacji, Wójt Gminy Szemud postanowieniem z dnia 21.04.2016r. (sygnatura sprawy: GO. 6220.15.2015) postanowił stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Eksploatacji złoża kruszywa naturalnego piaskowo-żwirowego SZEMUD II zlokalizowanego na dz. nr 808, 828/7, 828/6 obręb Szemud  oraz określił zakres raportu.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także zgodnie z art. 28 K.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Niniejsza informacja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej www.szemud.pl  prowadzonej przez Urząd Gminy Szemud oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ul. Kartuskiej 13 Szemud. Strony postępowania zgodnie z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Referacie Ochrony Środowiska – Urzędu Gminy Szemud w godzinach urzędowania tj. pon.7.30-17.00, wt.- czt. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00.

/-/ Albin Jaroszek
Sekretarz Gminy Szemud