Oferta UKS Bojano MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

            Na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 1817 z późn. zmianami) wpłynęła do Urzędu Gminy
w Szemudzie oferta na realizację zadania publicznego pn.” UKS Bojano na Tournoi International Jeunes de Football Bois – Guillame et Europe Echanges”.

Oferent stara się o tzw. mały grant, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z uprawnieniem ustawowym każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do 05 lipca 2017 r. na adres e-mail: kancelaria@szemud.pl lub pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Szemudzie przy ul. Kartuskiej 13, 84-217 Szemud.

Treść oferty

Iwona Curlej-Paszke