Oświata

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2015 R. „WYPRAWKA SZKOLNA”

Informacja

Zarządzenie Nr 143/IV/2015 Wójta Gminy Szemud z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie terminów wykonania rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku – „Wyprawka szkolna”

STYPENDIA NAUKOWE RADY GMINY SZEMUD
Warunki przyznawania Stypendium Naukowego Rady Gminy Szemud

Wymagane dokumenty:
– wypełniony wniosek (druk do pobrania),
– potwierdzony odpis ocen lub kserokopia świadectwa,
– kserokopie dokumentów potwierdzające udział w konkursach i olimpiadach pozaszkolnych,
– dla studentów potwierdzenie zaliczenia semestru, zaświadczenie o średniej egzaminacyjnej podpisane przez dziekana lub kserokopia wpisów do indeksu z ocenami za ostatni semestr (z potwierdzeniem zgodności odpisu z oryginałem).

Termin i sposób załatwienia:
– terminy składania wniosków o przyznanie stypendium naukowego upływają 5 października i 5 marca każdego roku,
– komisja stypendialna rozpatruje wnioski w terminach nie później niż do 15 października i 15 marca każdego roku,
– wnioskodawcy otrzymują odpowiedź na swoje podanie bez względu na decyzje komisji,
– uczniowie i studenci, którym przyznano stypendium zostaną powiadomieni listownie o terminie i miejscu uroczystości wręczania stypendium.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud, kancelaria (pok. nr 7) tel. 058 676-44-47

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XV/126/2011 Rady Gminy Szemud dnia 28.10.2011 r. w sprawie określenia Regulaminu stypendialnego Rady Gminy Szemud

Inne informacje:
O stypendium mogą ubiegać się zameldowani na stałe na terenie gminy Szemud,
– uczniowie klas VI szkół podstawowych publicznych i niepublicznych ze średnią ocen powyżej 5,0
– uczniowie klas III gimnazjalnych ze średnią ocen powyżej 4,9,
– uczniowie dziennych liceów i techników publicznych i niepublicznych ze średnią ocen powyżej 4,6,
– studenci stacjonarnych studiów publicznych i niepublicznych od III semestru ze średnią egzaminacyjną wraz zaliczeniami powyżej 4,25.
Komisja na uzasadniony wniosek dyrektora szkoły może w szczególnych przypadkach przyznać stypendium dzieciom wybitnie uzdolnionym artystycznie jak i osiągającym sukcesy w różnych dyscyplinach sportowych. Stypendium za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury lub sportu może być przyznane dwukrotnie tej samej osobie w danej dziedzinie. Dzieciom i młodzieży osiągającej indywidualne sukcesy w dziedzinie kultury, nauki i sportu na poziomie wojewódzkim, stypendium może być przyznane więcej niż dwa razy, o ile stypendysta nadal odnosi takie sukcesy.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja może przyznać w danym roku kalendarzowym jednorazowe stypendium za osiągnięcia wysokich wyników w dziedzinie kultury lub sportu na poziomie krajowym, międzynarodowym i powołanych do kadry narodowej bądź reprezentacji Polski w światowych zawodach, turniejach, olimpiadach i mistrzostwach.

Uzyskanie średniej ocen wymaganej regulaminem jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do uzyskania stypendium.
W odniesieniu do uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, liceów i techników przy jednakowej średniej ocen o przyznaniu stypendium decyduje liczba olimpiad i konkursów, w których brali udział oraz zajęte lokaty, a także inne szczególne osiągnięcia naukowe, kulturalne, społeczne i sportowe.
W odniesieniu do studentów przy jednakowej średniej ocen decyduje większa liczba egzaminów w semestrze, ilość studiowanych fakultetów, osiągnięcia naukowe, kulturalne i społeczne.
Wnioski o stypendium w odniesieniu do uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, liceów i techników mogą składać rodzice, prawni opiekunowie, dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne oraz rady szkół.

Rada Gminy Szemud ustanowiła:
– 5 stypendiów dla uczniów VI klas szkół podstawowych po 125,00 zł,
– 4 stypendia dla III klas gimnazjów po 150,00 zł,
– 4 stypendia dla uczniów liceów i techników po 175,00 zł.,
– 3 stypendia dla studentów od III semestru po 225,00 zł,
– 3 stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych po 125,00 zł,

oraz dodatkowo jednorazowe stypendia w danym roku kalendarzowym:
– 3 stypendia po 500 zł*
– 1 stypendium 3.000 zł*
*Stypendium może być przyznane w zależności od posiadanych środków w budżecie Gminy.

Uwagi:
Absolwentom szkół nie przyznaje się stypendiów naukowych. Komisja może w szczególnych przypadkach przyznać stypendium naukowe studentom ostatniego roku, jeżeli tok studiów nie przewiduje egzaminów w przedostatnim semestrze, a otrzymywali oni stypendium naukowe Rady Gminy.

Beata Węzeł

Wniosek – III kl. gimnazjów

Wniosek – VI kl. szkoły podsta

Wniosek- jednorazowe stypendiu

Wniosek- studenci

Wniosek -szkoły -rednie

Wniosek- za osišgnięcia sporto


Informacja dla pracodawców występujących o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – zmiany od 15.11.2014 roku:
Zgodnie z art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U.  z 2004 roku Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów  kształcenia, jeżeli:
1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w  przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania  określonej pracy i zdał  egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.
Uwaga:
Dofinansowanie przyznaje w drodze decyzji administracyjnej wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.
Zgodnie z § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278 z późniejszymi zmianami) o zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym pracodawca zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego. Wzór zawiadomienia stanowi załącznik nr 1.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy (załącznik nr 2) złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania  przez młodocianego pracownika egzaminu o którym mowa w pkt 2.
Do wniosku należy dołączyć:
1) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
2) kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,
3) kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa albo zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu.
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA.
1) w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254  zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Waloryzacja dofinansowania
Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.
UWAGA – DOFINANSOWANIE TO POMOC DE MINIMIS
Dofinansowanie kosztów kształcenia stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).
Przy składaniu wniosku o dofinansowanie każdy wnioskodawca, jest zobowiązany na podstawie art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404  z późn. zm.) do przedłożenia:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (wzór oświadczenia–załącznik nr 3),
2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tychsamych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.
Informację niezbędną do udzielenia pomocy de minimis należy przedłożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.10.2014 roku (wzór formularza – załącznik nr 4) w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 roku  poz. 1543).

Druki formularzy dostępne są w Urzędzie Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, budynek B, pokój 18  oraz na stronie internetowej www.bip.szemud.pl.

UWAGA PRACODAWCY – Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis dane dotyczące indywidualnej pomocy de minimis przechowuje się przez 10 lat podatkowych od daty przyznania pomocy.

Marzena Kazubowska
Załšcznik nr 1 – Zawiadomienie
Załšcznik nr 2 – Wniosek
Załšcznik nr 3 – O-wiadczenia
Załšcznik nr 4 – Formularz inf

Procedury udzielania dotacji dla organizacji pozarządowych w trybie pozakonkursowym tzw. Małe Granty

Wójt Gminy Szemud działając w oparciu o art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj., Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), uprzejmie informuje o możliwości ubiegania się o dotacji na realizację zadania publicznego poza trybem otwartego konkursu ofert. Jest to procedura tzw. Małych Grantów, której podstawę prawną stanowi art. 19 a w/w ustawy.

W ramach tej procedury spełnione muszą być następujące warunki:

• zadanie musi by? o charakterze lokalnym lub regionalnym;

• wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł;

• zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;

O przyznaniu środków w ramach Małych Grantów decyduje Wójt Gminy Szemud, biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.

Ofertę realizacji zadania publicznego należy złożyć na druku zgodnym ze wzorem Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. (druk w załączeniu)Tryb postępowania w przypadku oferty, która zostanie uznana za celową przez Wójta Gminy Szemud:

1. W ciągu 7 dni od dnia wpływu oferty do Urzędu Gminy w Szemudzie, oferta zostanie upubliczniona, tj. zamieszczona:

• w Biuletynie Informacji Publicznej;

• na stronie internetowej www.szemud.pl;

• na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Szemudzie

2. W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, każdy może zgłosić do niej uwagi do Urzędu Gminy w Szemudzie, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud.

3. Po rozpatrzeniu tych uwag Wójta Gminy Szemud biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych podejmuje decyzję w sprawie wniosku.

4. Decyzja w sprawie oferty jest jawna. Uwaga:Kwota dotacji udzielona ??cznie na realizacj? zada? publicznych przez organizacje pozarz?dowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o po?ytku publicznym i wolontariacie nie mo?e przekroczy? 20% dotacji planowanych w danym roku bud?etowym na realizacj? zada? publicznych.

I.Curlej-Paszke

 wzór oferty na wspracie/ realizacji zadania publicznego


„WYPRAWKA SZKOLNA 2013”

W tym roku programem objęci są uczniowie zaczynający naukę w klasach I – III i klasie V szkoły podstawowej. Wsparcie otrzymają także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Podstawowym kryterium, które trzeba spełnić, aby starać się o zwroty wydatków na szkolną wyprawkę, to dochód na członka rodziny. W przypadku uczniów I klasy szkoły podstawowej, nie może on przekroczyć 539 zł na osobę, w pozostałych przypadkach jest to kwota 456 zł.

Wnioski należy pobrać w szkole oraz złożyć do 12 września 2013 r. do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014.

Zasady realizacji programu zawarte zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 818)

Wysokości dofinansowania zakupu podręczników:

Wyprawka szkolna – dofinansowanie do kwoty 225 zł
1) dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej;
2) dla uczniów:
· niepełnosprawnych: klas I – III szkoły podstawowej,
· z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum
– niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
Wyprawka szkolna – dofinansowanie do kwoty 770 zł dla uczniów:
1) niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących): klas I-III szkoły podstawowej,
2) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum
– korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, książek pomocniczych lub materiałów dydaktycznych, koszt ich nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł
Wyprawka szkolna – dofinansowanie do kwoty 325 zł:
1) dla uczniów klasy V szkoły podstawowej;
2) dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej,
– niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Wyprawka szkolna – dofinansowanie do kwoty 325 zł:
1) dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej,
– korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 40% kwoty 770 zł
Wyprawka szkolna – dofinansowanie do kwoty 350 zł:
1) dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum,
– niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
Wyprawka szkolna – dofinansowanie do kwoty 607 zł:
1) dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum,
– korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 50% kwoty 607 zł.

B.Węzeł

Zarządzenie – wyprawka szkolna


ZGŁOSZENIE
szkoły i placówki / przedszkola/ punktu przedszkolnego
DO EWIDENCJI

– termin do 30 września w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia
działalności
– zgłoszenie powinno zawierać
1. oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę oświatową ( organ prowadzący imię, nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania, dokument tożsamości )
2. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osoby fizycznej zamierzającej prowadzić szkołę /placówkę/przedszkole/ inną formę wychowania przedszkolnego- w zakresie niepodlegania zakazowi prowadzenia działalności oświatowej
3. określenie typu i rodzaju szkoły lub placówki ( szkoła podstawowa, gimnazjum, zespół, przedszkole, punkt przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego)
4. miejsce prowadzenia szkoły/placówki oświatowej
5. informacja na temat warunków lokalowych
6. realizacja innych zadań statutowych( wynikających z organizacji) placówki
7. informacja o warunkach nauki i pracy (opinia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz komendanta Państwowej Straży Pożarnej ),
8. statut szkoły /placówki lub w przypadku punktu przedszkolnego organizację placówki
9. dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora przewidzianych do zatrudnienia.

– szczegółowe informacje znajdują się w następujących dokumentach
a)ustawa o systemie oświaty art.14a ust.7, art. 82-84, art.89
b)rozporządzenie MEN z dnia 10 stycznia 2008r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
c) Karta Nauczyciela ( kwalifikacje) i rozporządzenia szczegółowe
d)uchwała Rady Gminy Szemud nr XLV/425/2010 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Szemud a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

B. Węzeł

Wniosek o wpis do ewidencji pl


Procedura uzyskania awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Podstawa prawna: art. 9b ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2006r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.z 2013r., poz. 393).

Terminy składania wniosków i przeprowadzania postępowań:

Nauczyciele, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego odpowiednio:
1) do dnia 30 czerwca danego roku, otrzymają decyzję w sprawie nadania lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku,
2) do dnia 31 października danego roku, otrzymają decyzję w sprawie nadania lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego do dnia 31 grudnia danego roku.

Do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego należy załączyć:
1) poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
a w przypadku nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego także poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego;
2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze, co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia – także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.

Jeżeli wniosek lub dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych, organ nadający stopień awansu zawodowego wskazuje braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków skutkuje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Wniosek wraz z dokumentacją należy złożyć w Kancelarii /Biurze obsługi Urzędu Gminy w Szemudzie przy ul. Kartuskiej 13, 84-217 Szemud.

I.Curlej-Paszke

Wniosek o przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego


POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM

STYPENDIUM SZKOLNE ORAZ ZASIŁEK SZKOLNY

Podstawa prawna: art. 90b-f, art. 90 m-o ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm) oraz Uchwała Nr XV/125/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 28 października 2011w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szemud

Zgodnie z art. 90 b ust. 3 ustawy o systemie oświaty pomoc materialna przysługuje:
– uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
– wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających naukę dzieci i młodzieży, upośledzonych umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami;
– do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
– uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
– słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Z 2008r. Nr 115, poz. 728) obecnie jest to kwota 456,00 zł. na osobę. Stypendium przysługuje w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Termin składania wniosków: 15 wrzesień danego roku szkolnego,
w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października danego roku szkolnego (liczy się data wpływu do Urzędu).
Do wniosku należy załączyć:
1) zaświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o dochodzie z dopiskiem klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”;.
2) W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

2. Zasiłek szkolny przyznaje się uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej w następstwie zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie pomocy (np. pożar, wypadek, śmierć jednego z rodziców, inne……). O zasiłek szkolny można ubiegać się w trakcie trwania całego roku szkolnego w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.
Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy załączyć:
1) zaświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o dochodzie z dopiskiem klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”;
W przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
2) dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego.
Druki wniosków można odbierać w Referacie Oświaty, Kultury i Zdrowia przy ul. Kartuskiej 13 w Szemudzie oraz pobrać ze strony internetowej www.bip.szemud.pl.

Iwona Curlej-Paszke

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego


RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM NA DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW „WYPRAWKA SZKOLNA”

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom na dofinansowanie zakupu podręczników „Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2011/2012 na terenie Gminy Szemud objęto następującą liczbę uczniów w poszczególnych typach szkół:
1. Szkoła podstawowa
a) klasa I – 48 uczniów
b) klasa II – 42 uczniów
c) klasa III – 49 uczniów
2. Gimnazjum
a) klasa III – 55 uczniów
3. uczniowie niepełnosprawni (szkoła podstawowa i gimnazjum) – 11 uczniów.

Wysokość otrzymanej dotacji na ten cel z budżetu państwa wyniosła 45.005,83 zł.

Rejestracja Żłobków i Klubów Dziecięcych

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. (Dz.U. z 2011r. Nr 45 poz. 235 z późn. zm.) o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz.U. z 2011r. Nr 69 poz. 368), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz.U. z 2011 r. Nr 69 poz. 367) oraz Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267). Uchwała nr IX/74/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 2 września 2011 roku Dz.URZ.POM.2011.108.2228)

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru.
2. Wyciąg z właściwego rejestru publicznego potwierdzającego status podmiotu – w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
3. Oświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP) i numeru REGON.
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych.
5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie – w przypadku osoby fizycznej.
6. Dowód dokonania opłaty lub kserokopia dowodu dokonania opłaty.

Wymagane dokumenty do wglądu :
1. Tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka.
2. W przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
3. Pozytywna opinia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.
4. Pozytywna opinia Państwowego Inspektora Sanitarnego.
5. Dokumenty poświadczające spełnienie ustawowych wymagań, co do kwalifikacji dyrektora żłobka, kierownika klubu dziecięcego, personelu zatrudnionego w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariuszy

Opłaty
Wpis podlega opłacie w wysokości 840 zł.
Opłatę należy wnosić na konto:
URZĄD GMINY SZEMUD
Bank Rumia Spółdzielczy o/Szemud
70 8351 0003 0000 0228 2000 0010
Tytuł: opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Termin załatwiania sprawy
Do 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.
Zaświadczenie o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wydaje się w terminie 7 dni od dokonania wpisu do rejestru.

Jednostka odpowiedzialna
Referat Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Gminy Szemud,
ul. Kartuska 13,
tel. 58 676-44-47

Tryb odwoławczy
Od decyzji odmawiającej wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 za pośrednictwem Wójta Gminy Szemud w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie /art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 KPA/.

Dodatkowe informacje
Przed wydaniem zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lokal, w którym sprawowana będzie opieka zostanie poddany wizytacji w celu ustalenia czy zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki nad dziećmi oraz czy osoby sprawujące opiekę nad dziećmi posiadają aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne.

Składanie wniosków:
Urząd Gminy Szemud – kancelaria
ul. Kartuska 13, budynek A, pok. 7.

B.Węzeł

oświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP i numeru REGON

świadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie

oświadczenie o spełnieniu warunków lokalowych

ejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wniosek o wpis do rejestru

 Wniosek o wpis do ewidencji placówek niepublicznych