Petycja WESTRAND M. Szatkowski. Sp. J

— Treść przekazanej wiadomości — Temat: Petycja na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)
Data: Fri, 16 Jun 2017 11:59:25 +0200
Nadawca: Inicjatywa – Lepsze Powietrze – Dbajmy o zdrowie Meszkańców <uciazliwosc-zapachowa@samorzad.pl>
Adresat: adresat.urzad@samorzad.pl

Adresat Petycji – zgodny z adresem e-mail – ujawnionym na stronie WWW lub BIP
Dane wnioskodawcy znajdują się poniżej oraz – w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym – stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) – Data dostarczenia – zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121 j.t.)

Preambuła Petycji:

Korespondując z uprzednio dostarczanymi wnioskami i petycjami – do Jednostek Administracji Publicznej, JST i Organizacji Społecznych – w związku z realizacją zadań w obszarze przeciwdziałania uciążliwości zapachowej – pragniemy zwrócić uwagę Decydentów – na nowe narzędzia możliwe sposoby prowadzenia polityki zapobiegania uciążliwości zapachowej.
Rzeczona problematyka wydaje nam się – szczególnie istotna z puntu widzenia wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego i interesu społecznego dot. zwiększania bezpieczeństwa, komfortu i jakości życia zbiorowego.
Staramy się doprowadzić do postrzegania uciążliwości zapachowej również – jako zjawiska informującego nasze zmysły o obecności substancji gazowych lub mikroorganizmów patogennych w bioaerozolach (towarzyszącym odorom) co w sumarycznym ujęciu może wpływać nie tylko na komfort życia mieszkańców ale też i na ich zdrowie ( w szczególności zdrowie Dzieci)

Często mówiąc o uciążliwości zapachowej bierze się pod uwagę jedynie dyskomfort Osób narażonych na nieprzyjemne zapachy – tymczasem najnowsze publikacje zagraniczne oraz krajowi eksperci podnoszą, że tego rodzaju substancje – nie tylko stanowią o uciążliwości zapachowej i dyskomforcie psychofizycznym ale także – w wymiarze wieloletniego oddziaływania – mogą stanowić duże, bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia (astma, krążenie, osłabienie kondycji fizycznej)
W sposób pośredni powodują obniżenie odporności, alergie, skłonności do irytacji etc
Chcemy wspomagać Instytucje – z przedmiotowego obszaru zadań i kompetencji – w prowadzeniu właściwej polityki informacyjnej przez Organy Administracji Publicznej oraz Organizacje Społeczne – z pewnością przyczyni się do sanacji nieprawidłowości w tym obszarze oraz do zwiększenia poziomu edukacji społecznej.
Przedmiot Petycji:
§1) W związku z powyższym, na mocy art. 63 Konstytucji RP, oraz dyspozycji Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) – scilicet: „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. (…)”
– w związku z 221 i 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t) – korespondując z art. 222 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2016.672 z dnia 2016.05.16) – i Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. nr 16 poz. 87) – składamy petycję w przedmiocie – aby Kierownik Jednostki (Adresat Petycji) – opublikował w swojej Oficjalnej Stronie Internetowej – załączony Baner dotyczący zbliżającej się Konferencji związanej z poruszaną wyżej problematyką zapobiegania uciążliwości zapachowej.
Pełna nazwa Konferencji: ‚Rozwiązywanie problemów odorowych w świetle ostatnich osiągnięć naukowych’
Szczegóły pod adresem URL: www.is.pw.edu.pl/iwaodours2017
§2) W trybie wyżej powołanych przepisów – wnosimy również o opublikowanie niniejszej petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata) – ipso iure art. 8 ust. 1 ww Ustawy o petycjach oraz co za tym idzie wyrażamy zgodę na opublikowanie na Oficjalnej Stronie WWW adresata – poniżej zawartych danych dot. Podmiotów Wnoszących niniejszą Petycję.
Osnowa Petycji:
W naszym mniemaniu – Instytucje posiadające odpowiednie kompetencje i wykonujące zadania w tym obszarze mają stać na straży naszych praw wynikających z Konstytucji.
Kiedy więc dochodzi do permanentnego naruszenia praw związanych z bezpiecznym korzystaniem ze środowiska – powinny zostać podjęte kroki zaradcze, a nasza inicjatywa polega na informowaniu Obywateli o tych prawach przy współpracy z wszystkimi, którzy mogą podejmować działania sanacyjne w tym obszarze.
Fakultatywnie – prosimy aby Adresat zamieścił również załączony opis idee fixe Konferencji oraz ewentualnie załączoną agendę (w języku angielskim)

§4) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) – na adres e-mail uciazliwosc-zapachowa@samorzad.pl
§5) Wnosimy o archiwizację załącznika stosownie do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.)
§6) Wnosimy o to, aby odpowiedź w przedmiocie powyższych petycji złożonych na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art. 221 i 241 KPA, została udzielona – zwrotnie na adres e-mail uciazliwosc-zapachowa@samorzad.pl
§6) Wniosek został sygnowany i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym – stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)
Podmiot Wnoszący Petycję:
WESTRAND M. Szatkowski. Sp. J
ul. Kłobucka 13
02-699 Warszawa
www.dezodoryzacja.pl
tel. 22 – 847 89 84 tel. kom. 603-856-771
Siedziba:
Blacharska 1/165
02-660 Warszawa
KRS: 0000345672
Sponsor Konferenecji:

 

Załączniki:

Uciążliwości zapachowe -Konferencja – Dbajmy o Mieszkańców – Zmiemniejamy Polskę na Lepsze

IWAodours2017_CallForPapers3

IWAodourspolski

Uciążliwości zapachowe -Konferencja-Dbajmy o Mieszkańców-ZmiemniejamyPolskenaLepsze.docx

Sponsor Konfernecji Baner-konferencji