Wójt Gminy Szemud
ogłasza
nabór na stanowisko urzędnicze
podinspektora ds. zamówień publicznych
w Urzędzie Gminy Szemud

  1. Nazwa stanowiska i wymiar etatu

Podinspektor ds. zamówień publicznych– pełny etat.

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Szemud.

  1. Wymagania niezbędne:

– obywatelstwo polskie

– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych

– niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie

– nieposzlakowana opinia

– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku

– posiadanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku – wykształcenie wyższe,

– wymagany staż pracy min. 1 rok w administracji samorządowej,

– obsługa komputera – znajomość pakietu MS Office, obsługa Internetu.

– znajomość oraz podstawowe umiejętności stosowania obowiązujących przepisów: ustawy o samorządzie terytorialnym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo Budowlane.

  1. Wymagania dodatkowe :

– ukończenie kursów, szkoleń, itp. z zakresu zamówień publicznych,

– ukończenie min. studiów podyplomowych, których tematyka obejmuje zagadnienia wymienione w powyższym myślniku

– wysoka kultura osobista

– odporność na stres

– zdolności analityczne i umiejętność pracy w zespole

– sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność

– mile widziane opinie i referencje z poprzednich miejsc pracy

– dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności lub wykształcenie.

  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Realizacja zadań związanych z zamówieniami publicznymi,

Szczegółowy zakres czynności zostanie określony przez pracodawcę po nawiązaniu stosunku pracy.

  1. Wykaz wymaganych dokumentów:

– list motywacyjny

– życiorys (CV)

– kwestionariusz osobowy z fotografią

– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia zawodowe,

– kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (zatrudnienie)

– oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoba wybrana w naborze zobowiązana będzie do przedłożenia w ciągu  jednego miesiąca od rozstrzygnięcia konkursu aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego)

– oświadczenie o posiadaniu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie (osoba wybrana w naborze zobowiązana będzie do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku podinspektora ds. zamówień publicznych

– oświadczenie o posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

– kserokopia dowodu osobistego.

  1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy Szemud lub przesłać pocztą na adres :

Urząd Gminy Szemud ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud

 do dnia 07.08.2017 r. do godz.17.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko podinspektora ds. zamówień publicznych”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie 07.08.2017 r. nie będą rozpatrywane. Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szemud (www.bip.szemud.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Kartuskiej 13 – budynek Urzędu Gminy Szemud.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zmian.), oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r  poz. 1202 z późn. zmianami)”.

Szemud, 25.07.2017 r.

 Wójt Gminy Szemud

  Ryszard Kalkowski